מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנוני מבצעים

כל משקפי השמש 100 ₪

תקנוני מבצע SHOPPING IL
באתר זוג משקפי שמש ב- 100 ₪

1.עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע;מ, ח.פ 514531185 (להלן: החברה).

2.אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .
3.תנאי המבצע: זוג משקפי שמש ב- 100 ₪:
רכישת פריט מהפריטים המשתתפים במבצע, במהלך תקופת המבצע, במחיר של 100 ₪ בלבד.
המבצע אינו חל על משקפיי שמש אופטיים. הצעות מכר כמותיות, יהוו חלופה בלבד למבצע הנל, אך הן לא תחולנה בנוסף למבצע. כמו כן, מאחר ובמקביל למבצע שחל על כל פריט לכשעצמו כבודד, ימשיכו לחול הצעות המכר הכמותיות הרגילות כחלופה למבצע- ככל והלקוח יבחר יותר מפריט אחד, הרי שתחושב לו בקופה, באופן אוטומטי, ההנחה המשתלמת ביותר על כל סל המוצרים שבחר, כתלות בפריטים שנבחרו (הקופה תבחר בין שימוש בהטבה של 100 שח על פריט בודד לבין צירוף שני זוגות כדי ליהנות מהצעת מכר כמותית, של פריט שני ב- 50% בקטגוריית השמש או 2=400 ₪ בקטגוריית הראייה - באופן בו תחושב העסקה המשתלמת ביותר ללקוח).

יובהר, כי לא ניתן יהיה לממש קופונים מכל סוג, במקביל ובנוסף למבצע. המבצע יחול באתר בלבד.

4.הפריטים המשתתפים במבצע: זוג משקפי שמש ב-100 ₪:
כל דגמי משקפיי השמש, המוצעים למכירה באתר.

5.מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע,
מלאי מינימאלי של 500 פריטים באתר, עבור כל קטגוריה, שמש וראיה. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים.

6.תוקף המבצע: החל מיום 05.11.23 בשעה 09:00 ועד ליום 12.11.23 בשעה 09:00, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לבטל את המבצע הנל, בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל מלחמה ו/או אירועים בטחונים ו/או כל שינוי או אילוץ כאמור בסעיף 11 להלן, ואשר ישפיע על פעילותה של עורכת המבצע.

7.ביטול עסקה, החלפות והחזרות: ביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף למדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו באתר ולתקנון אתר הסחר החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תתאפשר בחנויות הרשת בלבד, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם) ולמעט חנויות הרשת באילת ולא באמצעות האתר עצמו. מובהר, כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש במסגרת המבצע באתר, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו בדרך של ביטול העסקה בסניף, וקבלת החזר כספי בגין הפריט (בגובה הסכום ששולם בעבורו בפועל, לאחר ההנחה), או לחילופין, בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר וחיוב בעסקה חדשה, על פי התמחור הקיים לפריט החלופי בסניף בעת ההחלפה, וכל זאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה והקבועים בתקנון האתר ובמדיניות החברה לעניין ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר. לתשומת הלב: החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החזרה כאמור לעיל תנאי המבצע עוד יחולו, ולכן ייתכן שבעת החזרת הפריטים יהא על המחזיר לרכוש את זוג משקפי השמש החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחזרה.

8.תנאי תקנון/ים אחר/ים של החברה: מובהר כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר [], מדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר [] ותקנון האופטיקה שבאתר [], ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר , לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.
9.על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
10.מובהר כי תנאי המבצע וכן תנאי תקנון האתר ו/או תנאי מדיניות ביטול עסקה ו/או וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, מלחמה, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

שני זוגות משקפיים (שמש ו/או ראיה) ב- 300 ₪

תקנון מבצע כמותי (להלן: "המבצע")
באתר החברה ובסניפי החברה שני זוגות משקפיים (שמש ו/או ראיה) ב- 300 ₪
1. עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").
2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו
Carolinalemke.co.il . 3. סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ, למעט אתר החברה.
4. תנאי המבצע: רכישה של שני פריטים מהפריטים המשתתפים במבצע, בהתאם לסעיף 5 שלהלן, ב- 300 ₪ בלבד. המבצע יחול באתר ובסניפי החברה. ניתן לשלב רכישה של זוג משקפי שמש וזוג משקפי ראיה, במסגרת המבצע ובכפוף למגבלותיו. מובהר, כי במהלך תקופת המבצע לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים, לרבות קופונים (למעט קופוני הנחה), במקביל למבצע, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים/קופונים. הצעות מכר כמותיות, ככל שתהיינה במהלך תקופת המבצע, הן תהוונה חלופה בלבד למבצע הנ"ל, אך הן לא תחולנה בנוסף למבצע.
5. הפריטים המשתתפים במבצע: כל דגמי משקפיי הראיה וכל דגמי השמש, המוצעים למכירה באתר ובסניפי החברה למעט דגמים ללא מסגרת ("פריים לס") או חצי פריימלס מכל סוג, והכל בכפוף לכל יתר המגבלות לגבי סוג העדשות והמרשמים כמפורט להלן. מגבלות המבצע בהתייחס למסגרות משקפי הראיה ועדשות משקפי הראיה: המבצע חל רק על עדשות חד מוקדיות לבנות (שקופות) באינדקס 1.56, במספרים (2 ) עד (2-), ועד צילינדר (1.25-), כולל ציפוי אנטי ריפלקס. המבצע אינו כולל דגמים מסוג "פריים לס" מכל סוג. במסגרות מתכת מומלץ לשדרג עדשות לאינדקס 1.6 (קרי, לדקק) בתוספת תשלום, כדי לחזק את העדשה ולהתאימה לסוג המסגרת. כל שדרוג של העדשות מעבר למגבלות הנ"ל, יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון הרלוונטי בסניפים או באתר. למען הסר ספק יובהר, כי המבצע אינו חל על משקפיי שמש אופטיים ו/או על עדשות מולטיפוקל ו/או אופיס.
6. מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 500 פריטים לכל סניף ו- 500 פריטים באתר החברה. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים, לרבות בהתאם למלאי הקיים במהלך תקופת המבצע.
7. תקופת המבצע: החל מיום 13.11.23 בשעה 09:00 ועד ליום 30.11.23 (שעת סיום המבצע באתר בשעה 24:00 בלילה, ובסניפי החברה – במועד סגירת הסניף), או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לבטל את המבצע הנ"ל, בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין, לרבות במקרים כאמור בסעיף 12 להלן, ככל וישפיעו על פעילותה של עורכת המבצע.
8. החלפות והחזרות- ביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף למדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו באתר ולתקנון אתר הסחר , וביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו בסניפי החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף לאמנת השירות המפורסמת בסניפי החברה. החזרה ו/או החלפה של פריטים, אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תעשה בחנויות הרשת בלבד, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם) ולמעט חנויות הרשת באילת ובנתב"ג – ולא באמצעות האתר עצמו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מוצר שנרכש במסגרת המבצע של 2 זוגות משקפים ב-300 ₪, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי המבצע ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר) וכל זאת בכפוף לכל התנאים והסייגים (לרבות בנושא משקפיים אופטיים), החלים על ביטול עסקה והקבועים בתקנון האתר ובמדיניות החברה לעניין ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר או באמנת השירות המפורסמת בסניפי החברה (לפי העניין). החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החזרה כאמור לעיל תנאי המבצע עוד יחולו, ולכן ייתכן שבעת החזרת הפריטים יהא על המחזיר לרכוש את זוג המשקפיים החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחזרה.
9. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר , תקנון האופטיקה שבאתר  ומדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר, ועל רכישת פריטים במסגרת המבצע, באמצעות הסניפים, יחולו כל יתר הוראות אמנת השירות בסניפים ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.
10. על הפריטים שאינם משתתפים במבצע יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.
11. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
12. מובהר כי תנאי המבצע, וכן תנאי תקנון האתר ו/או תנאי מדיניות ביטול עסקה ו/או כל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצ"ב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.