מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנוני מבצעים

תקנון מבצע פורים

תקנון מבצע באתר החברה
קרנבל פורים - זוג משקפי שמש ב- 100 ₪
1.עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").
 
2.אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .
 
3.תנאי המבצע: רכישה באתר החברה בלבד, של פריט מהפריטים המשתתפים במבצע והמסומנים באתר, במהלך תקופת המבצע, במחיר מוזל של 100 ₪ בלבד.
 
מובהר, כי במהלך תקופת המבצע, לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע, מבצעים או קופונים או הטבות או הנחות אחרות מכל סוג (ככל ויהיו), בנוסף ובמקביל למבצע (קרי, לא ניתן לממש את המבצע בשילוב עם הנחות נוספות מכל סוג). הצעות מכר כמותיות, יהוו חלופה בלבד למבצע הנ"ל, אך הן לא תחולנה בנוסף למבצע.
 
יובהר, כי לא ניתן יהיה לממש קופונים מכל סוג, במקביל ובנוסף למבצע.
 
המבצע יחול באתר בלבד.
 
4.הפריטים המשתתפים במבצע:  מגוון  דגמי משקפי שמש המוצגים באתר והמסומנים כמשתתפים במבצע ו/או מוצגים בעמוד המבצע הרלוונטי, באתר החברה. המבצע אינו כולל משקפי שמש אופטיים.
 
5.מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 200  פריטים באתר. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים.
 
6.תוקף המבצע:  החל מיום 21.3.24 בשעה 20:00 ועד ליום 26.3.24 בשעה 09:00, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לבטל את המבצע הנ"ל, בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל מלחמה ו/או אירועים בטחונים ו/או כל שינוי או אילוץ כאמור בסעיף 10 להלן, ואשר עשוי להשפיע על פעילותה של עורכת המבצע.
 
7.ביטול עסקה, החלפות והחזרות: ביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף למדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו באתר  ולתקנון אתר הסחר.
 
החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תתאפשר בחנויות הרשת בלבד, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם) ולמעט חנויות הרשת באילת – ולא באמצעות האתר עצמו.
 
מובהר, כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש במסגרת המבצע באתר, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו בדרך של ביטול העסקה בסניף וקבלת החזר כספי בגין הפריט (בגובה הסכום ששולם בעבורו בפועל, לאחר ההנחה), או לחילופין, בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר וחיוב בעסקה חדשה, על פי התמחור הקיים לפריט החלופי בסניף בעת ההחלפה, וכל זאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה והקבועים בתקנון האתר ובמדיניות החברה לעניין ביטול עסקה, החזרות והחלפות  בגין מוצרים שנרכשו באתר.
 
לתשומת הלב: החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החזרה כאמור לעיל, תנאי המבצע עוד יחולו, ולכן ייתכן שבעת החזרת הפריטים יהא על המחזיר לרכוש את זוג משקפי השמש החלופי (באתר או בסניף), בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחזרה.  
 
8.תנאי תקנון/ים אחר/ים של החברה: מובהר כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר, מדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר , ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר , לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.
 
9.על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 
10.מובהר כי תנאי המבצע וכן תנאי תקנון האתר ו/או תנאי מדיניות ביטול עסקה ו/או וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, מלחמה, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצ"ב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.
 

זוג משקפי מולטיפוקל 799₪

תקנון מבצע מולטיפוקל

זוג משקפי מולטיפוקל ב-799 ₪

(באתר החברה ובסניפי החברה)
1.עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").

 2.אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il  

3.סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ, למעט אתר החברה. 

 4.תנאי המבצע: במהלך תקופת המבצע, תתאפשר רכישה של זוג משקפי מולטיפוקל (שמש או ראיה) במגבלות המפורטות בסעיף 5 להלן, במחיר של 799 ₪ בלבד.

 

מובהר, כי במהלך תקופת המבצע, לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע, מבצעים או קופונים או הטבות או הנחות אחרות מכל סוג (ככל ויהיו), בנוסף ובמקביל למבצע (קרי, לא ניתן לממש את המבצע בשילוב עם הנחות נוספות מכל סוג). הצעות מכר כמותיות, יהוו חלופה בלבד למבצע הנ"ל, אך הן לא תחולנה בנוסף למבצע.

 

יובהר, כי לא ניתן יהיה לממש קופונים מכל סוג, במקביל ובנוסף למבצע.

 

המבצע יחול באתר ובסניפי החברה.

 5.הפריטים המשתתפים במבצע: מסגרות מולטיפוקל, המוצעות למכירה באתר ובסניפי החברה, כולל מסגרות ועדשות במגבלות המבצע המפורטות להלן.   

מגבלות המבצע: המבצע אינו כולל דגמים ללא מסגרת מלאה (קרי, "פריימלס"/"רימלס" או חצי פריימלס מכל סוג), והכל בכפוף למגבלות לגבי סוג העדשות והמרשמים כמפורט להלן: המבצע חל רק על עדשות מולטיפוקל מסוג top design באינדקס 1.5, במספרים (2 ) עד (2-), ועד צילינדר (1.25-), כולל ציפוי אנטי ריפלקס או צבע מלא. המבצע אינו חל על עדשות חוסמות אור כחול ו/או על עדשות מדורגות/מתכהות. במסגרות ניילון ובמסגרות מתכת, מומלץ לשדרג את העדשות לאינדקס 1.6 ומעלה (קרי, לדקק) בתוספת תשלום, כדי לחזק את העדשה ולהתאימה לסוג המסגרת.  

בנוסף, לעתים לא ניתן ו/או  לא מומלץ להרכיב עדשות אופטיות החל מעובי עדשה מסוים, במסגרות שמש ו/או אופטיקה, מסוגים ספציפיים (מטעמי נראות וחוזק העדשה לעומת סוג המסגרת). הרכבת עדשות אופטיות במסגרות מסוימות כאמור, כפופה לשיקול דעתה המקצועי והחלטתה של החברה בלבד.

 

כל שדרוג של העדשות מעבר למגבלות הנ"ל (לרבות לעדשות דקות יותר ו/או לסוגי ציפויים נוספים), יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון הרלוונטי בסניפים או באתר, לפי העניין.

 

מטעמים מקצועיים ורפואיים, לא תתאפשר מכירת משקפיים אופטיים מסוג מולטיפוקל, ללקוחות מתחת לגיל 40.

 

 6.מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 200 יח׳ פריטים לכל סניף ו- 200 יח׳ פריטים באתר החברה. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים.

 7.תוקף המבצע:  החל מיום רביעי 04.04.2024 בשעה 09:00 ועד ליום שלישי 30.04.2024 (שעת סיום המבצע באתר בשעה 23:00, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לבטל את המבצע הנ"ל, בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל מלחמה ו/או אירועים בטחונים ו/או כל שינוי או אילוץ כאמור בסעיף 12 להלן, ואשר עשוי להשפיע על פעילותה של עורכת המבצע.

 8.ביטול עסקה, החלפות והחזרות: ביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף למדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו באתר ולתקנון אתר הסחר , וביטול עסקה, החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו בסניפי החברה במסגרת המבצע, תעשה בכפוף למדיניות הביטול וההחלפות, המפורסמת בסניפי החברה.

החזרה ו/או החלפה של פריטים אשר נרכשו באתר החברה במסגרת המבצע, תתאפשר בחנויות הרשת בלבד, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם) ולמעט חנויות הרשת באילת ובנתב"ג – ולא באמצעות האתר עצמו.

 

מובהר, כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש במסגרת המבצע באתר ו/או בסניפי החברה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו בדרך של ביטול העסקה במלואה בסניף וקבלת החזר כספי בגובה הסכום ששולם בפועל, לאחר ההנחה, הכל בכפוף לכל התנאים והסייגים בתקנון האתר [במדיניות החברה לעניין ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר, ובמדיניות ביטול עסקה והחלפות המפורסמת בסניפי החברה, בגין מוצרים שנרכשו באמצעות הסניפים.

 

לתשומת הלב: החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החזרה כאמור לעיל, תנאי המבצע עוד יחולו, ולכן ייתכן שבעת החזרת הפריטים יהא על המחזיר לרכוש את זוג המשקפיים החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחזרה (באתר או בסניפים). 

 9.תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר תקנון האופטיקה שבאתר  ומדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות בגין מוצרים שנרכשו באתר , ועל רכישת פריטים במסגרת המבצע, באמצעות הסניפים, יחולו כל יתר הוראות מדיניות הביטול וההחלפות של מוצרים שנרכשו בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

10. על הפריטים שאינם משתתפים במבצע יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.     
             
11.על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 12.מובהר כי תנאי המבצע וכן תנאי תקנון האתר ו/או תנאי מדיניות ביטול עסקה ו/או וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, מלחמה, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצ"ב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.