מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות ביטול עסקה, החזרות, החלפות ואחריות בגין מוצרים שנרכשו באתר הסחר
מדיניות זו עוסקת באפשרויות ביטול עסקה ו/או החלפת מוצרים שלא בגין פגם במוצר ו/או אי התאמה לתנאי העסקה (להלן: "פגם במוצר/אי התאמה.)"

ביטול עסקה ו/או החלפה בגין פגם במוצר/אי התאמה, ייעשו בהתאם לתקנון אתר הסחר.

משקפיים לא אופטיים ואביזרים נלווים

א. ביטול עסקה מכוח הדין (החזר כספי)

1.ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שאינו משקפיים אופטיים (כגון: משקפי שמש לא אופטיים, מסגרות משקפי ראיה, מוצרים נלווים וכיוצ"ב,) תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר. ביטול העסקה ייעשה כנגד הצגת חשבונית או
מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה. דרכי ביטול עסקה הינן כמפורט בלשונית "דרכי ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר.
2.השבת המוצר תעשה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים )outlet(
ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ) ו/או במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי." נכון למועד זה, מאפשרת החברה, כהטבה ולפנים משורת הדין, החזרה של המוצר על חשבון החברה, ללקוח שביטל בתוך 2 ימי עסקים
ממועד אספקת המוצר ורק בהחזרים בסכום של מעל 199 ,₪ באמצעות שליח מטעם החברה. בנוסף, ללקוח שלא מתאפשר לו להחזיר בעצמו את המוצר לחנויות הרשת והוא מעדיף לשלם בנפרד על שירות שליחויות, תאפשר החברה
להחזיר את המוצר באמצעות שירות שליחויות, בתעריף מוזל, בהתאם למדיניות המשלוחים באתר החברה, כפי שתהיה באותה העת.
3.אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאים לבטל עסקה בתוך 4 חודשים, מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בדין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת
אלקטרונית. החברה רשאית לבקש הצגת תעודה להוכחת הסטטוס של הלקוח בהתאם לקבוע בחוק.
4.החזר כספי, יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
5.דמי ביטול: במקרה של החזר כספי בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם במוצר; או (2) אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו; או (3) אי אספקת המוצר במועד שנקבע; או (4) בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה – החברה תהיה רשאית לנכות  דמי ביטול
בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ - הנמוך מבניהם. נכון למועד זה ולפנים משורת הדין, החברה אינה גובה דמי ביטול במקרה של
ביטול עסקה בנסיבות המפורטות דלעיל, אך החברה שומרת על זכותה לעשות כן בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה ולדין החל במועד הרלוונטי. לתשומת הלב: בעסקה, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול, בגין עמלת סליקה של חברת האשראי, בנוסף לדמי
הביטול לעיל.
6.לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות תווי קניה/כרטיס מתנה/כרטיס נטען וכו.'

ב. החלפות וזיכויים (בנוסף לזכות הביטול על פי חוק)

7.אם אינך מעוניין בביטול העסקה, אלא בהחלפת המוצר במוצר אחר, או בקבלת שובר זיכוי בגובה סכום העסקה, ניתן יהיה להחזיר/להחליף מוצר, כמתואר בסעיף 1 לעיל, שנרכש באתר - באחד מסניפי הרשת, למעט סניפי עודפים (outlet) ולמעט לחנויות הרשת באילת
(בשל מגבלות חוק מע"מ,) ולמעט במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי" - כנגד הצגת חשבונית, או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר. החלפת מוצר שנרכש באתר במוצר אחר, מהסניף בו נעשית ההחלפה, תעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר וחיוב בעסקה חדשה, על פי התמחור הקיים למוצר
החלופי בסניף בעת ההחלפה.
8.כנגד החזרת מוצר כאמור וביטול העסקה כאמור בסעיף 7 לעיל, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר
המוחזר בעת רכישתו, ככל שהוא קיים במלאי, או קבלת שובר זיכוי בתוקף לשנתיים. ככל ששווי המוצר החליפי נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא הלקוח זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי
אז יהא הלקוח מחויב לשלם את ההפרש.
9.בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת
המכר, לגבי המוצר החלופי. במקרים בהם המוצר נרכש במסגרת מבצע או תמחור בלעדי באתר, החלפת המוצר בסניפים למוצר אחר
מהסניף בו נעשית ההחלפה, תיעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בסניף
בעת ההחלפה. לחילופין, ניתן לבטל את העסקה בסניף בתנאים דלעיל, ולבצע רכישה מחודשת באתר.

משקפיים אופטיים

ביטול עסקה שלא מכוח הדין (החזר כספי)

10.חוק הגנת הצרכן אינו מקנה זכות לביטול עסקה לרכישת משקפיים אופטיים שיוצרו בהתאם לנתוני מרשם. על אף האמור, לפי מדיניות הרשת, ניתן לבטל עסקה לרכישת משקפיים אופטיים על פי נתוני מרשם, בתוך 3 ימי עסקים ממועד עשיית העסקה ובלבד שייצורם טרם החל (לתשומת הלב - לרוב הייצור הוא מידי וביטול לא יהא אפשרי.) דרכי ביטול עסקה הינן כמפורט בלשונית "דרכי ביטול עסקה" בעמוד
הראשי באתר. כמו כן, החברה תאפשר, לפנים משורת הדין ובהתאם לשיקול דעתה, ביטול עסקה של משקפיים אופטיים שהורכבו בהם עדשות מרשם (ובלבד שאלו הורכבו על ידי החברה בלבד ולא גורם אחר כלשהו,) ואשר סופקו ללקוח, בתוך 30 ימים מקבלתם, וזאת אך ורק מטעמים של חוסר הסתגלות למשקפיים, בתנאי שהמשקפיים יוחזרו, כשהם תקינים ושלמים, בכפוף להוראות תקנון אתר הסחר ותקנון האופטיקה. חוסר הסתגלות כאמור ייבחן וייקבע ,על פי קריטריונים שייקבעו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה המקצועי, ובכפוף לשיתוף פעולה מצד הלקוח בניסיון להתאמה מחודשת של משקפיים ו/או בדיקת אופטומטריסט במידת הצורך. מובהר, כי החלטה על אישור ביטול עסקה
בשל חוסר הסתגלות כאמור, יכול ותהיה כרוכה בתשלום מופחת בגין חלק מעלויות העדשות, הכל בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה המקצועי של החברה והחלטתה הבלעדית.

 
11.במקרה של החזרת משקפיים אופטיים, הנכם מתבקשים לפנות לשירות הלקוחות של החברה, לפי הפרטים מטה, לקבלת הנחיות ואישור
לביצוע ההחזרה.
12.השבת המוצר תעשה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים )outlet(
ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ) ו/או במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי."
13.הוראות סעיפים 4-6 לעיל, יחולו בהתאמה, גם על ביטול עסקה לרכישת משקפיים אופטיים.

אחריות ותיקונים 

14.לקוחות החברה ייהנו מאחריות לשנה בגין פגם בייצור על כל דגמי המשקפים (שמש ואופטיקה,) בכפוף להצגת חשבונית רכישה ובלבד
שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם. למען הסר ספק "פגם בייצור" אינו כולל: 
 

א.  שריטות ו/או סדקים ו/או שברים בעדשות.
ב.   שבר ו/או סדק במסגרת המשקפיים ו/או התעקמות של המסגרת.
ג.   כל נזק שהתהווה כתוצאה משימוש לא נכון ו/או רשלני במשקפיים, לרבות שימוש בניגוד להוראות השימוש המפורטות להלן.
ד.  פגם באיזה מחלקי המשקפיים אשר נרכש מגורם אחר שאינו החברה (לרבות משקפיים שהותקנו בהם עדשות של יצרן אחר)
האחריות לא תחול על משקפיים אשר תוקנו בעבר בידי גורם אחר, שאינו החברה.

 
15.במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. בהיעדר מוצר זהה במלאי, יינתן ללקוח שובר זיכוי
או מוצר חליפי שערכו שווה לסכום בו נרכש המוצר המקורי, לבחירת הלקוח.
16.יובהר כי אחריות החברה תהיה מוגבלת לערך המוצר (קרי לסכום ששולם עבורו על ידי הלקוח בפועל) ולמשך תקופת האחריות בלבד.
החברה רשאית לשנות את תקופת האחריות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הוראות שימוש במשקפיים

17.כשהמשקפיים אינם בשימוש יש לשמרם בנרתיק ייעודי ובמקום יבש בטמפרטורה בין )-10C) ל- ,)+35C( ובכל מקרה יש להימנע מחשיפה לטמפרטורה של מעל 45 מעלות ואין להשאיר את המשקפיים ברכב החונה בשמש – מחשש להרס הציפויים של העדשות ו/או עיוות של
המסגרת ו/או העדשות.
18.יש להרחיק את המשקפיים ממגע עם מי ים וחול ו/או חומרים כימיים לרבות חומרים ממיסים ו/או אלכוהול.
19.יש לנקות את המשקפיים עם מעט מים וסבון ומטלית ניקוי ייעודית ולייבשם היטב. יש להימנע מניקוי המשקפיים בכל אופן אחר, וזאת כדי למנוע את שריטת העדשות ו/או את הרס הציפויים.
20.על מנת שלא לפגוע בעדשות או בציפויים שלהן, אין להניח את המשקפיים על גבי העדשות.

כללי 

21.מוצרים במבצע כמותי, או הצעות מכר כמותיות: מוצר שנרכש בתנאי מכירה מסוימים, יוחזר ע"פ אותם התנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה
מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו 1 ועוד 1 ב50%- הנחה, או 2 ב- ,400 ביטול העסקה, הזיכוי או ההחזר הכספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז הזיכוי או ההחזר הכספי בגינם, יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או שאלו יהיו בשווי נמוך משווי המוצר שהוחזר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעת המכר הכמותית. החלפת מוצר בודד, תהיה בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי הצעות המכר
הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין.
22.הרשת לא תישא באחריות בגין גניבה, אובדן או השחתה של זיכוי/שובר מתנה/כרטיס נטען. במקרים כאמור, לא ניתן לשחזרו/או לבטל
זיכוי, שובר מתנה, או כרטיס מגנטי נטען, והאחריות בגין אלו, חלה על הלקוח בלבד.
23.החברה שומרת על זכותה להנהיג מדיניות מחירים, מבצעים והנחות שונה ממדיניות כלל הרשת במתחמים פטורים ממס, בחנויות באילת,
בחנויות עודפים ובאתר הסחר.
24.במקרה שיתברר שהמוצר שהלקוח החזיר נפגם על ידו ו/או נעשה בו שימוש שגרם לירידת ערך המוצר ו/או חוסר אפשרות למכור אותו
במצבו, החברה תהא רשאית להיפרע מכל נזק שיגרם לה. 
25.להפעלת  שירות  החזרות  חינם  באמצעות  שליח  יש  ליצור  קשר  עם  מוקד  שירות  הלקוחות  של החברה
במייל: carolinaforyou@carolinalemke.com או בטלפון 6882* ולעדכן אותם בכוונתכם על מנת שאלו יוכלו לתאם לכם שליח.
26.למען הסר ספק יובהר כי ההוראות שבמדיניות זו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת
מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

לשירות לקוחות בימים א-'ה' בין השעות 09:00-17:00
מייל שרות לקוחות: service@carolinalemke.com
לחצו כאן ליצירת קשר 
WhatsApp: 052-3277630

תאריך עדכון המדיניות והמודעה: 18.6.23