מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

תקנון אתר הסחר של קרולינה למקה

 

1.  הגדרות:

1.1     "האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.carolinalemke.co.il אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.

1.2     "החברה"- חברת קרולינה למקה בע"מ ח.פ. 514531185 מרחוב העמל 24, ראש העין.

1.3     "הקבוצה"- קבוצת קסטרו-הודיס, המורכבת מהחברות/ המותגים הבאים – הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (פאלו ריטייל בע"מ), קיקו (טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ),קסטרו מודל בע"מ, ו- YVES ROCHER וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס– ובתנאי שימוש אלו יקראו יחד ולחוד "הקבוצה".

1.4     "המוצרים": כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

1.5     "משתמש": כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור בסעיף 4.1 להלן.

1.6     "מזמין": משתמש אשר בחר בעמוד ההזמנה באתר, את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים, כאמור בסעיף 6.1.2 להלן.

1.7     "חנויות הרשת": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג 'קרולינה למקה ברלין',  שאינם סניפים מקוונים ו/או אינטרנטיים, כי אם סניפים פיזיים, בין אם ממוקמים בארץ ובין אם בחו"ל.

1.8     "חנויות הרשת באילת ובנתב"ג": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג 'קרולינה למקה ברלין', הממוקמים בעיר אילת או בנמל התעופה בן גוריון, ואשר בשל חוקי מס ערך מוסף ותקנותיו, חלים כללים מיוחדים בעת החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו בהם מחוץ לאילת או נתב"ג, לפי העניין, ולהיפך.  

 

2.  מבוא:

2.1     התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה  ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם, והוא יחול על כל שימוש והזמנה שיעשו באתר.

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון. 

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

מובהר כי על רכישת משקפיים אופטיים יחולו גם הוראות "תקנון האופטיקה" וגם הוראות תקנון זה, בכל הנוגע למוצרי אופטיקה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון האופטיקה תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.

יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד.

3. פרשנות :

3.1     ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

3.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – למעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תקנון האופטיקה ולמעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון מיוחד שפורסם בקשר לפעילות כלשהי באתר, כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד, כאשר במקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד, או בתקנון האופטיקה, לפי העניין.  

3.3     החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

3.4     בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 

4. השימוש באתר

4.1     רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:

          4.1.1   מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע הזמנה באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר. 

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר. אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

          4.1.2   מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט, ובעל כתובת פיזית למשלוח בישראל. 

          4.1.3   מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו/או בעל חשבון באתר  .paypal

רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת PayPal.

מובהר כי לחברה ו/או לקבוצה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPalו/או בכרטיסי אשראי מסוימים. 

          4.1.4   מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 17.1 להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.

4.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר, והחברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, רשאים למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר (ובכל אתר אחר השייך לקבוצה ו/או מופעל על ידי מי מיחידי הקבוצה) באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

          4.3.1   הפרה של תנאי מתנאי התקנון ע"י המשתמש.

          4.3.2   ביצוע מעשה בלתי חוקי או עבירה על הוראות הדין ע"י המשתמש.

          4.3.3   הקלדה לאתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, ע"י המשתמש. 

          4.3.4   ביצוע, במעשה או במחדל, או ניסיון לבצע, דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בקבוצה ו/או בהנהלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי, ע"י המשתמש. 

          4.3.4   פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או באם המשתמש השתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

          4.3.5   שימוש ע"י המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

4.4     יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י המשתמש עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר ע"י החברה, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

4.4     החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות המוצרים הקיימים בו, וכן תהא רשאית לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש ו/או למזמין, מראש.

5. המוצרים והמחירים באתר

5.1     המוצרים המוצעים למכירה באתר הם משקפי שמש, משקפיי מרשם אופטיים הכוללים מסגרות ועדשות ראייה, מסגרות ראייה ללא עדשות, ואביזרים נלווים, כולם של המותג "קרולינה למקה ברלין".

סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים ו/או שירותים לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש. 

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים המוצעים למכירה באתר, בחנויות הרשת של החברה, ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידי החברה בחנויות הרשת ו/או את כל טווח העדשות הנמכרות בחנויות הרשת.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו/או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, ולא יישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן.

כמו כן, הקבוצה ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה.

החברה תהא רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת.  מבצעים שיונהגו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה ברשת חנויות החברה.

 כמו כן כל מבצע שחל בחנויות הרשת או איזו מהן, אינו כולל בהכרח מכירות בחנות האתר ומשכך על המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע כלשהו שראה בחנויות הרשת או בפרסום כלשהו, ובאם לאו.

הנחות בעת רכישת שני פריטים- בכל מקרה בו תוצע באתר הנחה על רכישת פריט נוסף (כמו פריט שני ב-50% הנחה) או קבלת הפריט הנוסף ללא עלות  (1+1 מתנה)  הרי שהפריט שיימכר בהנחה, או ללא תוספת עלות, יהא תמיד הפריט הזול מבין השניים.

 בכל מקרה, לא יחולו באתר כפל מבצעים והנחות למעט אם נאמר אחרת במפורש.

כפל מבצעים והנחות כולל גם שימוש בקופוני הנחה למיניהם, ככל שיהיו זמינים באתר (כלומר, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופונים כאמור בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, למעט אם נאמר אחרת במפורש).

תמונות המוצרים שבאתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים מהאתר בפועל.

רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה ו/או הקבוצה ו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון, לרבות ההוראה בדבר טעות סופר שבסעיף 13.2 להלן.

המזמין יהא מנוע מלטעון כי ישנה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר שקיבל בפועל, במשמעותה בסעיף זה להלן, למעט במקרים הבאים:

1.       במקרה שבו שם הדגם של המוצר שקיבל שונה משם הדגם שהוזמן באתר.

2.       במקרה שבו צבעו של המוצר שונה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר (הצבע הנקוב מילולית בהזמנה, ולא הצבע המשתקף מן התמונה). מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה המופיעה באתר, לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל, לא ייחשבו כאי התאמה כאמור.

3.       במידה ומדובר במשקפיים אופטיים, במקרה בו המשקפיים שסופקו אינם תואמים למרשם שהוזן באתר.

יובהר כי במקרה של קבלת מוצר שאינו תואם להזמנה, כאמור בסעיפים 1-3 שלעיל, או במקרה של קבלת מוצר שנפל בו פגם ייצור (כהגדרתו בסעיף 19 להלן), יהיה זכאי המזמין, בכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם, לביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, להחלפת המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, בהתאם לבחירתו של המזמין. 

מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 

6. רכישת המוצרים באתר

6.1     רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא: 

          6.1.1   בשלב הראשון, יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך המוצרים המוצעים למכירה בדף ההזמנה שבאתר (להלן: "דף ההזמנה"), באמצעות לחיצה עליהם. המשתמש יידרש לבחור את הדגם המבוקש והצבע המבוקש, בהתאם להוראות באתר.

המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת. בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה.

                    הוראות כלליות להזמנת אופטיקה באתר

במקרה של הזמנת משקפיים אופטיים, תהא למשתמש האפשרות לבצע הזמנה באמצעות הזנה ידנית של נתוני המרשם שבידיו, או באמצעות אישור לשימוש בנתונים השמורים במאגר המידע של החברה (מאגר רשום מס' 700066762), אשר יסופקו ע"י החברה, כמפורט להלן, והכל רק לאחר שקרא בקפידה את דף ההוראות ההסברים  והאזהרות למזמיני עדשות/תקנון האופטיקה של האתר, ואישר את הבנתו והסכמתו להוראות ולתנאים, בטרם ביצוע כל הזמנת משקפיים אופטיים מהאתר. באחריות המזמין בלבד, לבדוק ולוודא כי נתוני המרשם בהם נעשה שימוש, במסגרת הזמנת אופטיקה באתר, הנם בהתאם למרשם עדכני (שהונפק 24 חודשים לכל היותר טרם מועד ביצוע ההזמנה) ולכל יתר התנאים שבתקנון האופטיקה של החברה. 

הזמנת  אופטיקה באמצעות מרשם הקיים בידי המזמין, והזנת הנתונים באופן עצמאי:

ככל והמשתמש מבקש לעשות שימוש במרשם עדכני המצוי בידיו, יהיה עליו להזין את נתוני המרשם העדכני שבידו באופן מדויק, מלא ותקין, לאחר שווידא את נכונותם ותקפותם של הנתונים, כמוסבר בתקנון האופטיקה שבאתר. 

הזמנת אופטיקה, באמצעות שימוש בנתונים המצויים בידי החברה:

ככל והמשתמש מבקש לעשות שימוש בנתוני המרשם מהבדיקה האחרונה שביצע בחברה, או לעשות שימוש בנתוני המרשם מההזמנה האחרונה שביצע מהחברה, יהיה עליו לעבור את תהליך ההזדהות והאישור שבאתר, בכדי לקבל את הנתונים השמורים במאגר מידע רשום מספר שמנהלת החברה. לאחר השלמת תהליך ההזדהות, יועלו נתוני המרשם של המשתמש, ע"י החברה, לאתר, לצורך השלמת ההזמנה, והכל כמוסבר בתקנון האופטיקה שבאתר. מובהר בזאת כי עובי העדשה (אינדקס) ייקבע על ידי החברה, בהתאם לנתוני המרשם שהוזנו על ידי המשתמש, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין.

לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של אופטיקה באתר, ללא כל נתוני המרשם הרלוונטיים, לרבות מרחק בין אישונים (PD) – כפי שנקבעו במרשם עדכני.

הזמנת משקפיים אופטיים באתר, תתאפשר רק לאחר קריאת הוראות תקנון האופטיקה שבאתר ואישור קריאת התקנון, בתיבה הייעודית, בטרם ביצוע ההזמנה.

מטעמים רפואיים ומקצועיים, לא תתאפשר מכירת משקפיים אופטיים מכל סוג לילדים מתחת לגיל 12, וכן לא תתאפשר מכירת משקפיי מולטיפוקל ללקוחות מתחת לגיל 40.

שיקול הדעת המכריע והסופי, בכל נושא הקשור בהזמנת משקפיים אופטיים ו/או באישור הזמנת משקפיים אופטיים ו/או במקרים מיוחדים אחרים, יהיה שמור לאופטומטריסט החברה בלבד.

על רכישת משקפיים אופטיים יחולו גם הוראות "תקנון האופטיקה"  וגם הוראות תקנון זה, בכל הנוגע למוצרי אופטיקה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון האופטיקה תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.

          6.1.2   לאחר אישור ההזמנה, יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממנו באתר, לרבות שמו, מספר תעודת הזהות שלו (ככל שתתבקש), כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו, או לחילופין, במידה והמשתמש מעוניין לבצע את הרכישה באמצעות PAYPAL, ללחוץ על הקישור לאתר PAYPAL ולבצע את כל הפעולות הנדרשות באתר PAYPAL לצורך ביצוע החיוב בגין הפריטים הנבחרים. הפעולות המתבצעות באתר PAYPAL, או בחשבון המשתמש שלו ב- PAYPAL, התשלום בגין הרכישות וכל עניין אחר הנוגע לחשבון PAYPAL, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובמישור היחסים שבינו לבין PAYPAL  בלבד. 

הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, בינן מטרות הקשורות בחוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות, כמפורט בסעיף 7 שלהלן ובהתאם למדיניות הפרטיות (לינק למדיניות הפרטיות) של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת לצד תקנון זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כמפורט במדיניות הפרטיות לינק למדיניות הפרטיות), האתר משתמש ב-Cookies  ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש. כך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה- IP  שלו, COOKIES או בכל דרך אחרת, באופן שבו לא יהיה על המשתמשים להקליד את הפרטים שנתן לצורך הרכישה בשנית בעת ביצוע רכישות חוזרות, ואף תדע להתאים עבורו פרסומות מותאמות אישית. יובהר כי פרטי האשראי אינם נשמרים, ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תעשה באמצעות כרטיס אשראי) .

 רק לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל- יהפוך המשתמש למזמין.

לא ניתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון, או בכל דרך אחרת, כחלופה להקלדתם לאתר. 

המשתמש מתחייב בזאת, להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות,  להקפיד על הזנת פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, ובכל הנוגע לנתוני מרשם, ואף לוודא את נכונות ותוקף הנתונים, ולקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האופטיקה, בטרם ביצוע כל הזמנת אופטיקה מהאתר.

מובהר בזאת כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בתכלית, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

יובהר כי הנהלת האתר, החברה והקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 16 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג, וכן  לא יהיו אחראים להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

          6.1.3   לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים ו/או ביצוע כל הפעולות הנדרשות כאמור בסעיפים 6.1.1-6.1.2. לעיל, יישלח למזמין בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתו. אישור זה יעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, ואין לראות בו משום אישור סופי לעסקה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לאספקת המוצר.

6.2     עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

          6.2.1   נתקבל בחברה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש, או מחברת paypal.

          6.2.2   המוצר/ים המבוקש/ים, על כל רכיביהם, לרבות עדשות התואמות להזמנה ולמרשם, ככל שישנו, נמצא/ים במלאי.

          6.2.3   מענו של המזמין נמצא תחת אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברת השליחויות.

          6.2.4   אין כל סיבה אחרת לאי השלמת עסקת הרכישה.

6.3     מניין הימים למשלוח המוצר שהוזמן, כאמור בדף ההזמנה, יחל רק עם התקיימות כל התנאים המפורטים בסעיף 6.2 לעיל. 

6.4     היה ואיזה מן התנאים כאמור בס"ק 6.1 ו/או 6.2 לעיל לא התקיים (המשתמש לא מילא את כל פרטי ההזמנה, לרבות אך לא רק את נתוני המרשם) ו/או לא מילא את כל הפרטים האישיים שלו, כפי שנדרש ו/או  לא ניתן אישור חברת האשראי ו/או חברת paypal לעסקה ו/או נמצא כי מענו של המזמין לא נמצא במפת החלוקה של החברה ו/או המוצר אינו נמצא במלאי החברה ו/או בשל כל עניין אחר המצוין שם) לא תחשב העסקה כמאושרת, ותבוטל באופן אוטומטי.

על מנת להשלים את העסקה במקרה כזה- יהא על המשתמש להיכנס שוב להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מוצר חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר- הכל לפי העניין. 

6.5       כמו כן, החברה תהא רשאית שלא להשלים את עסקת הרכישה, גם במקרים שלהלן, לגביהם שיקול דעתה של החברה בלבד, הוא שיכריע:

          6.5.1   אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

          6.5.2   אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליהן ו/או בעובדיהן ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או של הנהלת האתר.

          6.5.3   אם הופרו בכל צורה שהיא תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר  ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

          6.5.4   אם למשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

6.6     מובהר כי החברה ו/או הקבוצה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה כלשהי על אי השלמת העסקה, בשל איזה מן הגורמים המנויים לעיל. במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו אזל/ו  מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המזמין לא מופיעה במפת החלוקה של החברה ואו הקבוצה, תעשה החברה ו/או הקבוצה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה, כאמור בפסקה הקודמת לעיל. 

6.7     היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על קליטתה כאמור בסעיף 6.1.3 שלעיל, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין, אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת קליטת ההזמנה.

 

7. משלוח דואר פרסומי

7.1     בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, מען וכתובת דוא"ל. על כן, מצהיר בזאת המשתמש, כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו לחברה ו/או לקבוצה במסגרת תהליך ההזמנה באתר ו/או במסגרת רישומו לאתר ו/או בכל מסגרת אחרת באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג', והכל כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה {קישור למדיניות הפרטיות}.

מובהר, כי המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו ובהסכמתו החופשיים, אולם, המסירה של חלק מהפרטים הללו מחייבת, במובן שבו ללא מסירתם, ייתכן שהמשתמש לא יוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות (לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא יוכל המשתמש לבצע רכישה באתר, וללא מסירת כתובת הדוא"ל, לא יוכל המשתמש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ו/או הקבוצה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות מהחברה ו/או מהקבוצה).

7.2     בעצם מילוי הפרטים הנ"ל, מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר מהחברה ו/או מהקבוצה (קבוצת החברות קסטרו-הודיס אליה משתייכת החברה, הכוללת כאמור את החברות: הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, אורבניקה (פאלו ריטייל בע"מ), קיקו (טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ), חברת קסטרו מודל בע"מ, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס  ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך, בדואר, במייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת, והכל למעט אם הסיר את סימון ה-V  מהתיבה (check box) הייעודית המופיעה באתר.  

כמו כן, בעצם מילוי הפרטים הנ"ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו במאגר המידע שינוהל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגרי המידע שינוהלו ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או ע"י צד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך.

כמו כן, המשתמש מסכים לכך, שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של הקבוצה ו/או החברה כאמור, ישמש בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המותאמים אישית, לרבות באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב), וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה{קישור למדיניות}. המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו לא יסיר את סימון ה-V מהתיבה כאמור, לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או כל יתר החברות בקבוצת החברות ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל. 

ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה  ו/או להנהלת האתר ו/או למי מטעמם של כל אלו, בכל דרך אחרת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה.

המזמין יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את החברה ו/או הקבוצה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,  מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ואו באתר ו/או כל מי מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא. 

המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור לעיל, בכל עת, על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה ו/או לקבוצה ו/או לצד ג' כאמור, בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר כאמור לעיל. 

 

8. אספקת המוצרים

8.1     החברה תספק את המוצר הנרכש באתר באמצעות משלוח לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי או paypal בלבד, כאמור 

8.2     ההזמנה תסופק בתוך המועד הנקוב בדף ההזמנה, ואם לא צוין מועד בדף ההזמנה,  הזמן הנקוב בעמוד המשלוחים וההחזרות באתר במועד ביצוע ההזמנה (להלן: "ההודעה" ו-מועד האספקה" בהתאמה), וזאת באמצעות חברת שליחויות ו/או שליח (להלן: "חברת השליחויות" ו/או "גוף השילוח").

בזמני מבצעים מיוחדים, זמן האספקה עלול להשתנות. למידע בדבר זמני אספקה במבצעים מיוחדים יש לעיין בתקנון המבצע, ככל שקיים. בכל סתירה בין הוראות תקנוני המבצעים לבין הוראות תקנון זה, יגברו, לעניין המבצעים המיוחדים, הוראות תקנוני המבצעים המיוחדים.

בהיעדר תקנון מבצע, זמני האספקה בעת המבצע יהיו עד 14 ימי עסקים.

ימי עסקים, כמשמעותם בתקנון זה, בתקנוני המבצעים, בעמוד המשלוחים וההחזרות ובדף ההזמנה הם ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

בעמוד ההזמנה, יהיה על המזמין להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה. עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות.

למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה, בקשר לשינוי כאמור והחברה לא תידרש להודיע מראש על שינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה. 

תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות המזמין בלבד, ולחברה ו/או לקבוצה לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך. ככל שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המזמין מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 4 ימים מהמועד בו הועבר אליה המשלוח לשם מסירתו למזמין, יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המזמין על כך, ובמקרה כאמור, המזמין יחויב בגין עלות השליחות.

המזמין מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמה, הן בכל הקשור בתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה בו יחול עיכוב באספקת ההזמנה למזמין ע"י חברת השליחויות, לאחר העברתה ע"י החברה ו/או הקבוצה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במזמין, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת) ולרבות בשל ביטולה של העסקה והחזרתו של המשלוח לחברה ו/או לקבוצה, בנסיבות בהן חברת השליחויות לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למזמין את המשלוח.

המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הנה תנאי לאספקתה.

החברה ו/או הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בגוף השילוח ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.

8.3     דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר. ככל שיחולו דמי משלוח , הרי שהמזמין יחויב בתוספת דמי המשלוח במעמד החיוב בגין המוצר, בסיום ההזמנה.

למידע בעניין דמי המשלוח העדכניים יש לעיין בעמוד המשלוחים וההחזרות באתר. 

מובהר כי דמי המשלוח, ככל שהמזמין יחויב בהם, כאמור לעיל, לא יוחזרו לו, גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, למעט אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת אי התאמה, כאמור בסעיף 5.1 לעיל, ו/או פגם במוצר ולמעט אם העסקה בוטלה בתנאים שבסעיף 10.6 שלהלן (החזרות בתוך 48 שעות). למען הסר ספק יובהר כי המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי חברת השליחויות או נשלח לביתו, במעמד ביטול העסקה.

8.4     החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, אילוצים ומגבלות הקשורים בהתפשטות נגיף הקורונה, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.

כמו כן לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.

8.5     באזורים המוגבלים לגישה מבחינת החברה ו/או הקבוצה, ו/או חברת השליחויות, תהא החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המזמין, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה המזמין טענות כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.

כמו כן, ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא החברה רשאית לספק למזמין את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המזמין לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המזמין), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המזמין.

8.6     התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל שהחברה תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל) או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המזמין.

 

9. השימוש במוצרים – הוראות אחזקה ושימוש

9.1     על המזמין להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נועדו.

כדי לנקות את המשקפיים על המזמין להשתמש במים וסבון, ולהימנע מכל סוגי ממיסים או אלכוהול.

על המזמין להשתמש תמיד במטלית ניקוי ייעודית ולייבש את המשקפיים היטב.

על המזמין להימנע מלנקות את המשקפיים בכל אופן אחר, וזאת כדי למנוע את שריטת העדשות ו/או הרס הציפויים.

כאשר המשקפיים אינם בשימוש על המזמין לשמור אותם בנרתיק ייעודי ובמקום יבש בטמפרטורה בין ( C10-) ו- (C 35+). בכל מקרה על המזמין להימנע מלחשוף את המשקפיים לטמפרטורה של מעל 45 מעלות צלסיוס ואין להשאיר את המשקפיים ברכב החונה בשמש- מחשש להרס הציפויים של העדשות ו/או עיוות של המסגרת ו/או העדשות.

על המזמין להרחיק את המשקפים ממגע עם מי ים וחול. על מנת שלא לפגוע בעדשות או בציפויים שלהן, אין להניח את המשקפיים על גביי העדשות.

הנהלת האתר ו/או ההחברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות השימוש והאחזקה הנ"ל., והאחריות, על פי סעיף 19 להלן, ונזק זה לא יחסה תחת האחריות הניתנת על פי סעיף 19 להלן.  

 

10. ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה

10.1    המזמין יהא רשאי לבטל כל עסקה שביצע באתר, למעט רכישה של משקפיים אופטיים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), ככל שהן  חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.

יובהר במפורש כי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן אינם מקנים למזמין זכות לביטול עסקה לרכישת משקפיי מרשם אופטיים שיוצרו בהתאם לנתוני מרשם שהזין המזמין באתר.

על אף האמור מובהר כי החברה תאפשר, לפנים משורת הדין, החזרה של משקפיים אופטיים שהורכבו בהם עדשות מרשם (ובלבד שאלו הורכבו על ידי החברה בלבד, ולא גורם אחר כלשהו), בתוך 30 ימים מקבלת המשקפיים, וזאת אך ורק מטעמים של חוסר הסתגלות למשקפיים, בתנאי שהמשקפיים יוחזרו כשהם תקינים ושלמים. למען הסר ספק הוראות סעיפים 10.3-10.10 להלן יחולו גם על החזרת משקפיים אופטיים מחמת חוסר הסתגלות וגם על החזרת מוצרים שאינם משקפיים אופטיים, בהתאם להוראות סעיף 10.2 להלן.

חוסר הסתגלות כאמור ייבחן על פי קריטריונים שיקבעו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה המקצועי.

10.2    ביטול עסקה לרכישת מוצר שאינו משקפיים אופטיים, על ידי המזמין ייעשה תוך 21 ימים מיום קבלת המוצר- וזאת בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, ושלא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי מחיר. החברה היא שתכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל.

10.3    במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות paypal יראו במזמין כמי שביצע את הביטול במועדים הנדרשים דלעיל, רק במידה וישלים את הפעולות המפורטות בסעיף 10.5 להלן בתוך המועדים הנ"ל.

10.4    בוטלה העסקה על ידי המזמין כאמור, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה, כאמור בסעיף 10.4 להלן.

השבת התמורה, בגין מוצר שנרכש באמצעות paypal תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 10.5 להלן.

10.5    השבת מוצר אשר נרכש באמצעות כרטיס אשראי, תעשה על ידי המזמין, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים (ככל שישנם), ולמעט לחנויות הרשת באילת ובנתב"ג (כל זאת, למעט אם השיב את המוצר בתוך 48 שעות למן רכישתו, שאז יחולו הוראות סעיף 10.6 להלן).

זיכוי המזמין, במקרה של החזרת המוצר כאמור, ייעשה במעמד החזרת המוצר לסניף, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לדין (כלומר, לא יאוחר מ-21 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור), וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 10.2 לעיל. 

          למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח בגין ההזמנה, בנסיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה. 

10.6    השבת מוצר שנרכש באמצעות  paypal(למעט אם ההחזרה התבצעה בתוך 48 שעות, שאז יחולו לגביו הוראות סעיף 10.6 להלן), תעשה על ידי המזמין באופן עצמאי, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחד מחנויות הרשת. ביטול עסקת PAYPAL כאמור לעיל, תעשה בכפוף להצגת  אישור ההזמנה (המתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש באתר באמצעות PAYPAL)  וכן חשבונית עסקה, אשר יוצגו במעמד ההחזרה לחנויות הרשת.

מובהר כי עם קבלת המוצר על ידי החברה באחד מחנויות הרשת כאמור, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין (כלומר, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור), ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר (קרי, תכולת החבילה שנשלחה ו/או נמסרה על ידי המזמין לאחד מסניפי החברה) תואם לחשבונית העסקה, ובכפוף למצב המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 10.2 לעיל, תעביר החברה ל-  paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי paypal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי paypal.

10.7    החזרות בתוך 48 שעות: על אף האמור בסעיפים 10.2-10.5, בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים יהא המזמין זכאי להחזרת משקפיים שאינם אופטיים, וכן משקפיים אופטיים, מחמת חוסר הסתגלות למשקפיים בלבד (ובתנאי שיצוין מפורשות כי זו הסיבה להחזרת המוצר, והדבר יימצא נכון, על פי שיקול דעת החברה כאמור), על חשבון החברה, באמצעות שליח מטעמה, שיאסוף את המוצר מבית המזמין, או מכתובת אחרת שימסור המזמין:

א.       המזמין פנה למחלקת שירות הלקוחות של החברה ויידע אותה בדבר רצונו להחזיר את המוצר, בתוך 48 שעות לכל היותר ממועד ביצוע הרכישה באתר.

ב.       כתובת הלקוח או הכתובת החלופית ממנה יבקש המזמין לבצע את האיסוף, נמצאת במפת החלוקה של חברת השליחויות.

ג.        המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, ולא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר.

החברה תהא רשאית להוסיף תנאים למתן השירות הנ"ל, וכן לקבוע כי לא יחול על פריטים מסוימים, לרבות כאלו הנמכרים במחיר מבצע או במחיר מיוחד.

למידע מלא ועדכני בעניין שירות ההחזרות חינם, יש לעיין בעמוד המשלוחים וההחזרות באתר.

בוטלה העסקה על ידי המזמין כאמור, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול ע"י המזמין, לשירות הלקוחות של החברה.

מובהר כי במקרה של החזרת מוצר כאמור בס"ק זה, בעסקה שבוצעה באמצעות paypal, הרי  שעם קבלת המוצר על ידי החברה מחברת השליחויות, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין, ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר (קרי, תכולת החבילה שנמסרה על ידי המזמין לשליח) תואם לחשבונית העסקה, תעביר החברה ל-  paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי paypal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי paypal.

10.8    מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה (על תתי סעיפיו) חלות אך ורק במקרה של ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, באופן המפורט לעיל, ואינן חלות על עסקאות שבוצעו באחת מחנויות הרשת, לגביהם יחולו הוראות המדיניות החלפות והחזרות המפורסמת בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט של החברה.

10.9    בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין כספו, על ידי זיכוי כרטיס האשראי/ זיכוי חשבון הפייפל, בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין. במידה והחיוב בוצע באמצעות כרטיס אשראי "דיירקט", ההחזר הכספי ייעשה במזומן, בסניף בו הוחזר המוצר, בהתאם להוראות סעיף 10.5 לעיל.

10.10  מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו זוג שני ב-50% הנחה, או כמו 2 זוגות ב-400 ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי המבצע.     

 

11. החלפת מוצרים                 

11.1    החלפת מוצרים (שאינם משקפיי מרשם אופטיים) תעשה על ידי המזמין בתוך 21 ימים ממועד קבלת המוצר  כנגד הצגת חשבונית עסקה וזאת בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, וכי לא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר.

מובהר בזאת כי לא ניתן להחליף משקפיים בהם הורכבו עדשות אופטיות, ולפיכך כל הוראות פרק זה מתייחסות למוצרים שאינם משקפיים אופטיים

11.2    החלפת המוצר תעשה בכל חנויות הרשת, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם), ולמעט חנויות הרשת באילת ובנתב"ג- ולא באמצעות האתר עצמו, למעט אם צוין אחרת בעמוד המשלוחים וההחזרות באתר.

 יש לשים לב כי לגביי מוצרים הנמכרים באתר במחיר מיוחד, עשויות לחול הוראות מיוחדות לעניין החלפתם, הכל בהתאם לאמור בעמוד המשלוחים וההחזרות באתר (כך למשל, עשויה החברה לאפשר החלפתם רק בסניפים מסוימים, למשל, סניפי עודפים).

החלפת המוצר תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי החברה בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה, ובכפוף להצגת חשבונית עסקה.

11.3    כנגד החזרת המוצרים, על פי סעיף 11.1 לעיל, תינתן אפשרות החלפה במוצר/ים אחר/ים, אם קיימים במלאי, או שיינתן שובר זיכוי, לניצול באחד מחנויות הרשת, בתוקף של שנתיים מיום מסירתו (להלן: "שובר זיכוי") בגובה הסכום ששולם באתר. ככל ששווי המוצר/ים החליפי/ים נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא המזמין זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא המזמין מחויב לשלם את ההפרש. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר בחנויות הרשת שלה. כמו כן, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה, ובסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה בפרט, ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו שנרכש על ידו באתר.

11.4    למען הסר ספק, מוצר שנרכש במבצע יזוכה על פי מחיר המבצע בלבד ובעת החלפתו יידרש המזמין להשלים את ההפרש בין המחיר בו נרכש לבין מחיר המוצר החלופי, בעת ההחלפה. קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 10.9 שלעיל.

11.5    המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית  לאחד מסניפי החברה ו/או  בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה.

11.6    למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

 

12. ביטול עסקה על ידי החברה

12.1    החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים: 

          12.1.1 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או הקבוצה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או בכלל.

          12.1.2 במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר לבית המזמין, שצוין בדף ההזמנה, או בהודעה שנמסרה למזמין. 

          12.1.3 במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

          12.1.4 במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או הקבוצה ו/או של הנהלת האתר ולרבות בקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 7.2 שלעיל.

          12.1.5 במידה והופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

          12.1.6 במידה ולמשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה ו/או למי מקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 7.2 שלעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

          12.1.7 במידה ולאחר שנשלחה למזמין הודעה על קליטת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן (לרבות סוג העדשות) אזל מהמלאי. במקרה כזה, יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה. 

מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה, וחיוב כרטיס האשראי או חשבון ה-paypal של המזמין, לא תחשב העסקה כעסקה שהושלמה- וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.2 שלעיל, ועל כן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה.

          12.1.8 במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.

          12.1.9 במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב. 

12.2    בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר.

12.3    בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 10.3- 10.4 ו- 10.8 לעיל, לעניין החזרת כספי המזמין.

 

13. הגבלת אחריות

13.1    החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

כך, הקבוצה ו/או החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות תקנון paypal.  

13.2    החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר  ו/או מי מטעמם לא יחויבו בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.

13.3    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו בפועל למזמינים, לרבות הבדלים בגוונים והמזמין יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך 

13.4    הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות האחזקה והשימוש, כאמור לעיל. 

13.4    להנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או למי מטעמם, לא תהא  כל אחריות לגבי תוצאות ייצור המשקפיים על פי הנתונים שהמזמין הזין באתר בעצמו ו/או לכל נזק שיגרם עקב הזנה של נתונים לא נכונים ו/או עקב שימוש בנתונים שלא בהתאם למרשם עדכני ו/או כאלו שאינם משקפים את הצרכים הבריאותיים של המזמין, או של האדם עבורו הוזמן המוצר.

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג, שיגרם למזמין ו/או לאדם אחר (צד ג'), ו/או לרכוש, בשל שימוש במשקפיים שאינם בהתאם למרשם עדכני, ו/או שלא הוזמנו בהתאם להוראות תקנון האופטיקה  שבאתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות, בשל סחרחורת, בלבול, או ראיה לקויה, בעת הפעלת מכשירים חשמליים, מכונות, נהיגה, וכל אירוע אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון האופטיקה  שבאתר.

13.5    הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המזמין, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או  תקלות במערכת ה-paypal וכל גורם אחר של כוח עליון.

13.6    יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם  באחריות כלשהי העולה על כפל שווי המוצר הנרכש.

כמו כן, לא יישאו הנהלת החברה ו/או הקבוצה /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למזמין, מכל סיבה שהיא.

          13.6.1 באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

         13.6.2 כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.

החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

          13.6.3 נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

14. שיפוי

 14.1    כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה התקנונים האחרים שבאתר ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה ו/או מהקבוצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.

 

15. קניין רוחני

15.1    כל זכויות הקניין והקניין הרוחני של החברה ו/או הקבוצה באתר, ובכל המופיע בו בין אם נרשמו ובין אן לאו, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מדגמים, דגמים, השיטות והסודות המסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות של מי מהקבוצה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה. זכויות אלה כוללות בין היתר, זכויות לגבי כל הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים שבאתר, דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, קטעי מוסיקה, צילומים, תמונות, מידע על מוצרים, תוויות, עלונים (לרבות צורתם ותכנם), סימני מסחר, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, להציג, לשכפל, לשחזר, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות בסימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, בנוסח תקנון זה ו/או בנוסח מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר (ו/או בכל חלק מהם), לכל מטרה שהיא, בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או ביצוע הנדסה לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן האתר (חלקו או כולו), ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או כל שימוש אחר, בכל צורה או דרך, בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או באייקונים ו/או בתמונות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים (ו/או באיזה חלק מכל אלו), וכן כל שימוש במידע ו/או בתצוגה ו/או בנתונים מכל מין וסוג, המופיעים באתר, לרבות בגרפיקה ובעיצוב, ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר, אסור בתכלית בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב.

השם "קרולינה למקה" וכן השם: "קרולינה למקה ברלין", וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו- בין אם רשומים ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה ו/או של הקבוצה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 

16. אבטחת מידע

16.1    הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות  לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר) - בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.  הקבוצה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה ו/או קבוצה, כאמור בסעיף 7 לעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת באתר זה. מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגות המשתמשים באתר בין נשים וגברים, וכדומה), ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.  

 

17. שירות לקוחות

17.1    מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, וכן מענה לפניות מזמינים בעניין החזרת מוצרים, ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 1-700-55-00-77 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00. יובהר כי לא ניתן יהא לפנות למרכז שירות הלקוחות לשם מסירת פרטים, לצורך ביצוע עסקה, כאמור בסעיף 6 לעיל, וכי עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.  

 

18. ברירת דין ומקום שיפוט:

18.1    על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

19. אחריות ותיקונים

19.1    לקוחות החברה ייהנו מאחריות לשנה בגין פגם ייצור על כל דגמי המשקפיים באתר, בכפוף להצגת חשבונית רכישה. למען הסר ספק, "פגם בייצור" אינו כולל: 

          א.       שריטות ו/או סדקים ו/או שברים בעדשות

          ב.       שבר ו/או סדק במסגרת המשקפיים ו/או התעקמות של המסגרת.

          ג.        כל נזק שהתהווה כתוצאה משימוש לא נכון ו/או רשלני במשקפיים, לרבות שימוש בניגוד להוראות האחזקה והשימוש המפורטות בסעיף 9 לעיל.

          ד.       פגם באיזה מחלקי המשקפים אשר נרכש מגורם אחר שאינו החברה (לרבות משקפיים שהותקנו בהם עדשות של יצרן אחר).

         האחריות לא תחול על משקפיים אשר תוקנו בעבר בידי גורם אחר, שאינו החברה. במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. בהיעדר מוצר זהה במלאי, יינתן ללקוח שובר זיכוי או מוצר חליפי שערכו שווה לסכום בו נרכש המוצר המקורי, לבחירת הלקוח.

ניתן יהיה לממש את האחריות באמצעות פניה לשירות הלקוחות ו/או לחנויות הרשת.

 

20. כללי

20.1    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק ההוראות והתנאים שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה וו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם.

20.2    תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיוצ"ב.

20.3    רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.