מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אופטיקה

דף הוראות ואזהרות להזמנת מוצרי אופטיקה/תקנון אופטיקה

לקוח יקר - המשקפיים האופטיים נשוא הזמנתך, ייוצרו על פי הנתונים, אשר יוזנו על ידך, בהתאם למרשם העדכני שבידך, או יסופקו לבקשתך ע"י החברה, בהתאם לנתונים השמורים אצלה, כמפורט בהמשך. לחברתנו לא תהא כל אחריות לגבי תוצאות ייצור המשקפיים על פי הנתונים שהזנת באתר בעצמך ו/או לכל נזק שיגרם עקב הזנה של נתונים לא נכונים ו/או עקב שימוש בנתונים שלא בהתאם למרשם עדכני ו/או בנתונים שאינם משקפים את הצרכים הבריאותיים העדכניים שלך, או של האדם עבורו הוזמן המוצר. לפיכך, אנא קרא בעיון הוראות אלו, טרם הזמנת משקפיים אופטיים באתר ודאג בכל עת להזנת נתוני המרשם שלך בקפידה:   

 1. בביצוע הזמנה באתר זה הינך מאשר, כי ידוע לך שרכישת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני, עלולה להוות סכנה לבריאות העין ולאיכות הראייה ושהחברה איננה אחראית לכל תאונה ו/או נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו, ככל שלא תפעל בהתאם לאמור בהוראות אלו במדויק. "מרשם עדכני" הנו מרשם בכתב שהונפק שנתיים לכל היותר, טרם מועד ההזמנה, לאחר בדיקה ע"י רופא עיניים או אופטומטריסט מוסמך, הכולל כל הנחיה רלבנטית שניתנה על ידם. על אחריותך בלבד לבדוק ולוודא כי נתוני המרשם בהם נעשה שימוש במסגרת ההזמנה הנם בהתאם למרשם עדכני. 
 • נזק" – כל נזק מכל סוג, לעצמך ו/או לאדם אחר (צד ג') ו/או לרכוש, שעלול להיגרם בשל שימוש במשקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות, בשל סחרחורות, בלבול, או ראיה לקויה, בעת הפעלת מכשירים חשמליים, מכונות, נהיגה וכל אירוע אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת משקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני. 
 1. בביצוע הזמנת משקפיים אופטיים באתר זה, הנך מצהיר, מתחייב ומאשר, כי ההזמנה בוצעה בהתאם למרשם עדכני כאמור וכי המשקפיים האופטיים הנרכשים על ידך, מיועדים לשימוש אדם בן 12 ומעלה בלבד, ובמקרה של הזמנת משקפיי מולטיפוקל, לשימוש אדם בן 40 ומעלה בלבד.
 2. הזמנת אופטיקה באמצעות מרשם הקיים בידך והזנת הנתונים:

ככל והנך מבקש לעשות שימוש במרשם עדכני המצוי בידיך, יהיה עליך להזין את נתוני המרשם במהלך ביצוע ההזמנה באתר. אנא וודא,  כי הזנת את נתוני המרשם באופן מדויק, מלא ותקין לאחר שווידאת את נכונות ותוקף המרשם. הינך האחראי הבלעדי לגבי ביצוע הזמנת המשקפיים וייצורם בהתאם לנתונים שהוזנו על ידך ועליהם החברה הסתמכה.

יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לאי התאמה של המוצר לצרכייך הבריאותיים, הנובעת מנתוני מרשם חיצוני אשר הוזנו על ידך באתר, ושאינם נתונים המבוססים על בדיקה שביצעה החברה.

לאור האמור, הנך מצהיר ומאשר, כי מובן לך שככל שלא הוזנו מלוא הנתונים הנדרשים ו/או ככל שהנתונים שהוזנו אינם תואמים למרשם עדכני כהגדרתו לעיל ו/או כי המרשם שבידיך שגוי/אינו מתאים בפועל לצרכים הבריאותיים - המוצר המוזמן עלול שלא להתאים לצרכיך או לצרכי האדם עבורו הוזמן המוצר, וכי במקרה שכזה  לא תוטל כל אחריות על החברה בגין כל נזק כהגדרתו דלעיל, מכל סוג שהוא.

 1. הזמנת אופטיקה באמצעות שימוש בנתונים המצויים בידי החברה:

לידיעתך, יש באפשרותך לקבל את פרטי המרשם השמור על שמך במערכות החברה, במקרה בו ביצעת בדיקה אופטית בחברה, וזאת באמצעות אתר החברה.

לצורך כך, ככל והנך מעוניין לעשות שימוש בנתוני המרשם מהבדיקה האחרונה שביצעת בחברה, או לעשות שימוש בנתוני המרשם מההזמנה האחרונה שביצעת באתר החברה, יהיה עליך לעבור את תהליך ההזדהות והאישור שבאתר בכדי לקבל את הנתונים. במסגרת התהליך, תתבקש להזין את פרטי תעודת הזהות שלך ולאחר מכן ישלח אליך קוד זיהוי למס' הנייד שמסרת, בעת בדיקת הראיה האחרונה שביצעת בחברה או בעת ביצוע ההזמנה האחרונה בסניפי החברה, או באתר (ואל מספר נייד זה בלבד). את קוד הזיהוי שנשלח אליך לנייד, תתבקש להזין באתר בכדי קבל את הנתונים מהחברה (להלן: "תהליך האישור").  למען הסר ספק, לצורך שליפה ושימוש בנתונים המצויים בידי החברה, עליך להזדהות באמצעות אותם הפרטים שמסרת, במסגרת בדיקת הראיה שביצעת בחברה ו/או במסגרת הזמנתך האחרונה מהאתר - קרי, תעודת זהות, מספר נייד וכיוצ"ב פרטים כפי שיידרשו ע"י החברה.

 1. לתשומת ליבך! ככל והנך מבקש לשחזר נתונים מההזמנה האחרונה שביצעת באתר החברה (שאינם מבדיקת ראיה שבוצעה ע"י החברה), עליך לדעת כי יתכן שהנתונים אינם מעודכנים ו/או אינם נכונים, מאחר והם מבוססים על מרשם שהונפק עבורך שלא באמצעות החברה, לפני למעלה מ- 24 חודשים טרם הזמנתך הנוכחית, ולחברה אין כל דרך לדעת זאת. לפיכך, באחריותך הבלעדית לוודא בטרם השימוש בנתוני ההזמנה האחרונה, כי הנתונים נכונים ובהתאם למרשם עדכני.  

במקרה בו תבקש לעשות שימוש בנתוני בדיקת הראיה האחרונה שביצעת בחברה, וחלפו למעלה מ-24 חודשים ממועד הבדיקה, תקבל על כך הודעה מהחברה המתריעה בפניך, כי יש לעדכן את נתוני המרשם. כללי

 1. לא ניתן לבצע הזמנה באתר, ללא כל נתוני המרשם הרלוונטיים, לרבות מרחק בין אישונים (PD) – כפי שנקבעו במרשם עדכני.
 2. מטעמים רפואיים ומקצועיים, לא תתאפשר הזמנת משקפיים אופטיים מכל סוג, לילדים מתחת לגיל 12, וכן לא תתאפשר מכירת משקפיים אופטיים מסוג מולטיפוקל, ללקוחות שגילם נמוך מגיל 40. לתשומת ליבך- עדשות המולטיפוקל מתאימות לבני 40 ומעלה, כפתרון לזוקן הראיה. עדשות מולטיפוקל אינן מיועדות לטיפול בבעיות בינקולריות. הזמנת משקפי מולטיפוקל תתאפשר רק בהתבסס על מרשם עדכני המיועד להזמנת משקפיים אופטיים מסוג מולטיפוקל.
 3. הנך מצהיר ומאשר כי עובי העדשות האופטיות שיורכבו במשקפיים המוזמנים על ידך, ייקבע על ידי החברה, על סמך נתוני המרשם שהוזנו על ידך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, ומתחייב שלא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
 4. למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית בשום צורה, לשימוש בנתוני המרשם שסופק לך במסגרת בדיקה שבוצעה ע"י החברה, בעת רכישת משקפיים בחנויות/רשתות אחרות.
 5. שיקול הדעת המקצועי, המכריע והסופי, בכל נושא הקשור בהזמנת משקפיים אופטיים ו/או במקרים מיוחדים אחרים, יהיה שמור לאופטומטריסט החברה בלבד.
 6. לידיעתך, החברה עושה שימוש במידע ובנתונים השמורים אצלה, בהתאם למדיניות הפרטיות שלה. בעצם בקשתך לקבלת נתוני מרשם מהחברה וביצוע תהליך האישור, לצורך הזמנה מהאתר, הנך מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי הזיהוי שמסרת בעבר (במסגרת בדיקה או הזמנה קודמת), תוך הצלבתם עם פרטי הזיהוי שמסרת במסגרת תהליך האישור, על מנת לאתר את הנתונים, וכן להעלות לאתר החברה את נתוני המרשם שאותרו עבורך (למטרת ביצוע ההזמנה בלבד), והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
 7. ביטול עסקה           
  לפנים משורת הדין, ניתן להחזיר גם משקפיים הכוללים עדשות מרשם (ובלבד שהורכבו על ידי החברה), בתוך 30 ימים מקבלתם, וזאת אך ורק מטעמים של חוסר הסתגלות למשקפיים, בתנאי שהמשקפיים יוחזרו כשהם תקינים ושלמים, בכפוף להוראות תקנון האתר. חוסר הסתגלות כאמור ייבחן על פי קריטריונים שיקבעו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה המקצועי.
 8. החברה שומרת על זכותה לבטל ו/או שלא לאשר ו/או שלא לספק, הזמנות אופטיקה, מסיבות מקצועיות ו/או אופטומטריות ו/או אחרות, בכל מקרה בו קיימת מניעה מקצועית ו/או בריאותית, או קיים כל חשש אחר, בהתייחס לייצור ההזמנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתם המקצועי של האופטומטריסט הראשי של החברה ו/או של מעבדת האופטיקה המייצרת את המשקפיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של הזמנת משקפיים אופטיים עבור ילד שגילו נמוך מ-12 ו/או הזמנת עדשות מולטיפוקל עבור אדם שגילו נמוך מ-40. 
 9. תחזוקת המשקפיים:

כדי לנקות את המשקפיים שלך השתמש במים וסבון, והימנע מכל סוגי ממיסים או אלכוהול.

השתמש תמיד במטלית ניקוי ייעודית וייבש את המשקפיים היטב.

הימנע מלנקות את המשקפיים בכל אופן אחר, וזאת כדי למנוע את שריטת העדשות ו/או הרס הציפויים.

כאשר המשקפיים אינם בשימוש יש לשמור אותם בנרתיק ייעודי ובמקום יבש בטמפרטורה בין    ( C10-) ו- (C 35+). בכל מקרה יש להימנע מלחשוף את המשקפיים לטמפרטורה של מעל 45 מעלות צלסיוס ואין להשאיר את המשקפיים ברכב החונה בשמש- מחשש להרס הציפויים של העדשות ו/או עיוות של המסגרת ו/או העדשות.

יש להרחיק את המשקפים ממגע עם מי ים וחול. על מנת שלא לפגוע בעדשות או בציפויים שלהן, אין להניח את המשקפיים על גביי העדשות.

 1. האמור נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד .