Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

שני זוגות משקפיי ראייה ב-400 ₪


תנאי ההצעה:  שני זוגות משקפיי ראייה ב- -400 ₪.
על מחיר זה לא יחולו הנחות ו/או הוזלות ו/או הטבות נוספות.
 
הפריטים המשתתפים: כל משקפיי הראייה, המוצעים למכירה באתר, כולל מסגרות עדשות, וציפויים, למעט דגמי משקפיי ראייה ללא מסגרת, כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א',
במגבלות המפורטות בסעיף 3 מטה.  ההצעה אינה חלה על משקפיי שמש אופטיים

מגבלות: חל רק על עדשות חד מוקדיות ורק על עדשות חד מוקדיות לבנות (שקופות) באינדקס 1.56, במספרים 2(+)-2(-), ועד צילינדר -1.25 כל שדרוג לעדשות יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון באתר
 
על הפריטים שאינם משתתפים יוסיפו לחול ההטבות/ מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים הקיימים במועד כניסתו של מבצע זה לתוקף, ככל שקיימים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות / מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים כאמור, לפי המוקדם.
על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 
מובהר כי תקנון זה יחול אך ורק לגביי רכישה באתר, וכי לא יהיה לו כל תוקף בקשר לרכישה בחנויות רשת החברה.
 
מובהר כי על רכישת הפריטים המשתתפים חלות גם כל הוראות תקנון האתר, וכן כל הוראות תקנון האופטיקה באתר והוראות עמוד המשלוחים וההחזרות ,שככל שלא שונו, במסגרת תקנון זה.   
מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר, תקנון האופטיקה באתר, עמוד המשלוחים וההחזרות, וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים  לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה והחברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת שלא ניתן יהיה לעמוד בה מטעמים שאינם תלויים בחברה.

נספח א' לתקנון- רשימת הדגמים שאינם כלולים בהצעה:
Fresco, Olivia,Ros , Rini, Bay, Ride, wind, Ocean, Breeze O, Blade O

Close
Loading
Go back to %1