מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תנאי הצעות מכר כמותיות - מחירון

2 זוגות משקפיי ראייה ב-400 ₪

 1. החברה: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185.
 2. אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .
 3. סניפי החברה- כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

חברת קרולינה למקה מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת וסבירה ללקוחותיה, באופן שיאפשר להם לקנות ולהנות ממגוון מוצרי החברה בכל עת, תחת מחירים נוחים לכל כיס. השקפת העולם של חברת קרולינה למקה רואה במשקפיים אביזר אופנה לכל דבר ועניין. כדי לשקף זאת, נבנתה הצעת מכר כמותי זו, אשר נועדה לאפשר ללקוחות להגדיל את מספר הדגמים שברשותם ולגוון את המשקפיים שהם מרכיבים בכל עת, במחיר שווה לכל כיס. ההצעה חלה רק על הפריטים המשתתפים בהצעה כאמור להלן, והנה חלק ממדיניות התמחור התקפה בחברה, בכפוף לאמור בסעיף 7 שלהלן.

 

 1. תנאי ההצעה:

רכישת שני זוגות משקפי ראיה ב-400 ₪ בלבד, לשני הזוגות גם יחד, בכפוף למגבלות המפורטות בסעיף 6 להלן. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 2 זוגות משקפיי ראייה גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצר הבודד הנותר בידי הלקוח – או החזרת שני הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

 

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש, בעת עליית מבצע כלשהו או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

 

 1. הפריטים המשתתפים: כל דגמי משקפיי הראייה המוצעים למכירה באתר ובסניפי החברה, כולל מסגרות ועדשות, במגבלות המפורטות להלן בסעיף 6, למעט דגמים ללא מסגרת ("פריים לס"), באופן חלקי או מלא. מסגרות מתכת מומלץ לשדרג לאינדקס 1.6 (כלומר לדקק), בתוספת תשלום. .
  למען הסר ספק יובהר, כי ההצעה אינה חלה על משקפיי שמש אופטיים.          

 2. מגבלות ההצעה:      
  ההצעה מוגבלת רק לעדשות חד מוקדיות לבנות (שקופות) באינדקס 1.56, במספרים 3(-) עד 2( ) ועד צילינדר 1.25(-), כולל ציפוי אנטי ריפלקס. המבצע אינו כולל דגמים מסוג "פריים לס" מכל סוג. מסגרות מתכת מומלץ לשדרג לאינדקס 1.6 (כלומר לדקק), בתוספת תשלום. כל שדרוג של העדשות במסגרת ההצעה, לעדשות דקות יותר ו/או סוגי ציפויים נוספים יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון האתר או הסניפים, לפי העניין.

 

 1. תוקף ההצעה:  ההצעה תעמוד בתוקף עד להודעה חדשה, ובהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעת המכר הנ"ל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.
 2. החלפות והחזרות- מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות המפורסמת בסניפים ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל של 400 שקלים לבין מחיר המחירון של הפריט הבודד שנותר בידי הלקוח), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות שבסניפים, לפי העניין, וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר או במדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה, לפי העניין. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי הצעת המכר הכמותי יחולו, ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את המשקף החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של 2 זוגות משקפי ראיה ב-400 ₪, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

 1. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, וכי על רכישת פריטים בסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ההחלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 1. על פריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.                          
 2. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

פריט שני ב-50% הנחה (בקטגוריית משקפי השמש)

החברה: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185.

 1. אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .
 2. סניפי החברה- כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

חברת קרולינה למקה, מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת וסבירה ללקוחותיה, באופן שיאפשר להם לקנות ולהנות ממגוון מוצרי החברה בכל עת, תחת מחירים נוחים לכל כיס. השקפת העולם של קרולינה למקה רואה במשקפיים אביזר אופנה לכל דבר ועניין. כדי לשקף זאת, נבנתה הצעת מכר כמותי זו, אשר נועדה לאפשר ללקוחות להגדיל את מספר הדגמים שברשותם ולגוון את המשקפיים שהם מרכיבים בכל עת, במחיר שווה לכל כיס. ההצעה חלה רק על הפריטים המשתתפים בהצעה כאמור להלן, והנה חלק ממדיניות התמחור התקפה בחברה, בכפוף לאמור להלן.

 

 1. תנאי ההצעה:

לקוח שירכוש באתר החברה, או בסניפי החברה – ככל שהצעת המכר תקפה בסניפי החברה ו/או באתר בכל מועד שהוא, שני זוגות של משקפי שמש מהפריטים המשתתפים בהצעה, יהיה זכאי להנחה של - 50% על מחירו המלא של הפריט הזול מבין השניים. יודגש כי ההנחה הנ"ל מותנית ברכישת 2 זוגות משקפיי שמש גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצר הבודד הנותר בידי הלקוח – או החזרת שני הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 7 להלן.

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש בעת עליית מבצע כלשהו או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

יודגש כי החברה אינה מתחייבת לכך שמחירון זה יחול בכל מועד שהוא, אלא בהתאם להחלטת החברה, מדיניות החברה ובהתאם לפרסומים בלבד.

 

 1. הפריטים המשתתפים בהטבה: כל דגמי משקפיי השמש, המוצעים למכירה באתר החברה ו/או בסניפי החברה.

למען הסר ספק יובהר, כי ההטבה אינה חלה על משקפיי שמש אופטיים.

      

 1. תוקף ההצעה:  ההצעה תעמוד בתוקף עד להודעה חדשה, ובהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעת המכר הנ"ל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.
 2. החלפות והחזרות- מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות המפורסמת בסניפים ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל ששולם במסגרת ההצעה לבין מחיר המחירון של הפריט הבודד שנותר בידי הלקוח), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות שבסניפים, לפי העניין, וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר או במדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה, לפי העניין. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור תנאי הצעת המכר הכמותי יחולו ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את המשקף החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה.  כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של פריט שני ב-50% הנחה, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

 1. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, וכי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות הסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ההחלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 1. על הפריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.                         
 2. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.
הטבת אחריות מורחבת למאשרי דיוור

1.      נותנת ההטבה- קרולינה למקה בע"מ (להלן: "החברה").

2.      האתר- אתר הסחר האינטרנטי של חברת קרולינה למקה, שכתובתו carolinalemke.co.il.

3.      מהות ההטבה- בכפוף לעמידה בכל עת ועת בתנאים שלהלן במלואם, תוארך תקופת האחריות (המאפשרת שירות תיקונים ללא עלות במסגרת תנאי האחריות), על כלל דגמי המשקפיים שנרכשו על יד הלקוח מהחברה (שמש ואופטיקה), למשך שנה אחת נוספת, שתחל לאחר תום שנת האחריות הראשונה לגבי פריט, כך שבסך הכל תינתן אחריות, למשך 24 חודשים, שימנו, לגבי כל זוג משקפיים, החל ממועד הרכישה של אותו פריט (להלן: "האחריות המורחבת" ו/או "ההטבה" ו-"תקופת הזכאות" בהתאמה). ההטבה מהווה למעשה הרחבה של תקופת האחריות הרגילה, התקפה למשך 12 חודשים בלבד, ממועד הרכישה (להלן: "האחריות הרגילה"). כדי להיות זכאי להטבה, על הלקוח לתת הסכמתו לקבלת הצעות, מבצעים ושאר דברי פרסום מהחברה ו/או מקבוצת החברות עליה היא נמנית כמפורט להלן, ולא לבטל את הסכמתו (להשאיר את ההסכמה בתוקף) במהלך תקופת הזכאות.

4.      הרשמה/עמוד ההרשמה- ההרשמה לקבלת האחריות המורחבת, תתבצע באמצעות עמוד ההרשמה, אשר הגישה אליו תתאפשר באחת או יותר, מהדרכים שלהלן: א. באמצעות כניסה לקישור הייעודי בחשבונית הדיגיטלית הנשלחת ללקוח (ככל והלקוח מאשר זאת), בסיום רכישה ב. באמצעות האתר (ככל ותהיה אפשרות רישום באמצעות האתר) ג. באמצעות סריקת הברקוד הרלוונטי, שימוקם לצורך ההרשמה, בסניפי החברה.

5.      מועד הרכישה-  התאריך בו הונפקה ללקוח החשבונית בגין עסקת רכישת המשקפיים, בהתאם לתיעוד המצוי במערכות החברה. לעניין זה, התיעוד הקיים במערכות החברה בלבד, יהווה ראיה למועד הרכישה.

6.      תנאי ההטבה

לקוח שיעמוד בכל התנאים שלהלן, וישאיר הסכמתו לקבלת דיוור מחברת קרולינה למקה בתוקף (כלומר לא יבטל את ההסכמה), בעת מימוש ההטבה בפועל – עם מסירת המשקף לתיקון, וישלים את כל הפעולות שלהלן בעמוד ההרשמה, יהא זכאי ליהנות מהאחריות המורחבת, והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה:

א.      הזנת מלוא הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה: שם פרטי ושם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שבבעלותו ובשימושו הבלעדיים של הלקוח, מספר טלפון נייד, תאריך לידה וכן סימון המגדר (גבר או אישה).

ב.      מתן הסכמה מפורשת לשימוש בפרטים לצרכי משלוח תוכן שיווקי ופרסומי כדלקמן*:

(1)   שהפרטים שנאספו אודות הלקוח ו/או שימסור הלקוח, אגב רכישה בחנויות ו/או שימוש באתר, ישמרו וישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של קבוצת קסטרו-הודיס.

(2)    לקבלת דיוור פרסומי, מותאם אישית, לפי הפרטים כאמור, ממותגי קבוצת קסטרו הודיס (הכוללת את המותגים: הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, קיקו, קסטרו, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו- הודיס), בכל מדיה.

*את האישורים הנ"ל יש לתת לאחר עיון במדיניות הפרטיות של החברה, ולאחר עיון בתקנון זה, על כל הוראותיו ועל כל הסייגים והמגבלות המפורטים בו. יובהר כי רק לקוח שיאשר את הסכמתו לשני הסעיפים דלעיל במצטבר [(2).ב.6- (1).ב.6)], ע"י סימון התיבה הייעודית, יחשב כמי שנתן הסכמתו כאמור.

ג.       אישור תנאי תקנון זה, לאחר העיון בו.

אישור ההסכמה כאמור, יעשה באמצעות סימון האישור במקום הייעודי לכך, בטופס ההרשמה הדיגיטלי.

ד.      לחיצה על הכפתור: "הרשמה", לצורך השלמת תהליך הרישום. ומתן אישור סופי לכל תנאי תקנון זה. יובהר בזאת, כי עצם הלחיצה על כפתור "הרשמה" לצורך השלמת התהליך, תהווה הסכמה מפורשת של הלקוח, לכל התנאים דלעיל.

ה.      איתורה של חשבונית רכישה רלוונטית, על שם הלקוח, המתועדת במערכות החברה והתואמת לפרטים האישיים שיוזנו על ידי הלקוח כאמור, בעמוד ההרשמה, אשר הונפקה 24 חודשים לכל היותר, טרם ביצוע ההרשמה.

יוסבר, כי ללא איתור חשבונית או במקרה בו אותרה חשבונית שהונפקה לפני למעלה מ-24 חודשים, כאמור, לא ניתן יהיה לספק את הטבת האחריות המורחבת (מאחר ולמעשה לא קיים כל פריט שנרכש ו/או פריט רלוונטי מבחינת מועד הרכישה, להחלת האחריות המורחבת בנסיבות כאלה).  

7.      לאחר השלמת כל התנאים דלעיל, יהיה הלקוח זכאי לקבלת האחריות המורחבת וזכאותו תתועד במערכות החברה, תיכנס לתוקף מידי וניתן יהיה לעשות בה שימוש (והכל בכפוף לתנאים שבתקנון זה ככלל וכן לאמור בסעיף 12 שלהלן בפרט).

8.      מובהר בזאת מפורשות, כי קבלת האחריות המורחבת מותנית בכך שהלקוח עמד בכל התנאים שבס"ק ה.6-א.6 דלעיל וכי לקוח שלא יעמוד בכל התנאים הנ"ל במצטבר, לא יוכל להתקדם בתהליך ההרשמה, ולא יהא זכאי לקבלת האחריות המורחבת.

9.      למען הסר ספק יובהר כי מי שהזין פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים, בין אם במתכוון ובין אם בשוגג, לא ייחשב כמי שזכאי להטבה.

דגשים חשובים

 

10.  עם העמידה בתנאים דלעיל, האחריות המורחבת תינתן ללקוח בעבור כל זוגות המשקפיים שרכש, וזאת בהתאם למועד הרכישה של כל אחד מהם, המתועד במערכות החברה באמצעות החשבונית שהונפקה עבורם בעת הרכישה.

11.  יובהר, כי תקופת האחריות המורחבת, תחושב באופן יחסי בהתאם למועד הרכישה, ותהא בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד הרכישה של כל פריט ופריט (בכפוף לאמור בסעיף 12 להלן). לצורך הדוגמא: ככל ובמערכות החברה מתועדות עבור הלקוח 2 רכישות, האחת בגין רכישת זוג משקפי שמש, מיום 01.01.2020 והשנייה בגין רכישת זוג משקפים אופטיים, מיום 01.06.2021, הרי שעם השלמת ההרשמה כאמור, ייהנה הלקוח מאחריות מורחבת בגין זוג משקפי השמש, עד ליום 01.01.2022, ובגין זוג משקפי הראייה, עד ליום 01.06.2023 (24 חודשים ממועד הרכישה של כל אחד מהזוגות). למען הסר ספק יובהר, כי למועד הרשמתו של הלקוח לקבלת ההטבה, אין כל משמעות מבחינת חישוב תקופת האחריות.

12.  הלקוח יוכל בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור ולחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוור פרסומי כאמור מכל אחת מחברות קבוצת קסטרו- הודיס, אולם יובהר, כי במידה ויוסר מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, אזי החל ממועד ההסרה כאמור, תבוטל האחריות המורחבת, והלקוח לא יהיה זכאי עוד ליהנות ממנה, אלא מאחריות רגילה בלבד (ככל והוא עוד זכאי לה).

13.  לצורך מימוש שירות האחריות, יהיה על הלקוח להגיע לאיזה מסניפי החברה ולמסור לנציג החברה פרטים מזהים שיאפשרו את איתור זכאותו לאחריות המורחבת, במערכות החברה (ובלבד שהלקוח לא הוסר לבקשתו מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, במועד בו מבוקש המימוש, כמצוין בסעיף 12 דלעיל).

14.  למען הסר ספק, לקוח שלא עשה שימוש באחריות המורחבת, במהלך תקופת הזכאות, לא יהיה זכאי להארכת האחריות ו/או לקבלת הטבה חלופית ו/או לפיצוי אחר כלשהו, ולא יהיה באי מימוש האחריות כאמור כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 6.ב. דלעיל, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו, בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור (וכל עוד הלקוח לא ביקש את הסרתו במפורש מרשימת הדיוור, בהתאם לדרכים העומדות לרשותו לצורך כך, והמפורטות במדיניות הפרטיות של החברה).

 

15.  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מלקוחותיה בנסיבות כאמור.

 

16.  במידה והלקוח ימסור פרטים לא נכונים (ובפרט, כתובת דואר אלקטרוני שגויה, או כזו שאינה של תיבה בבעלותו ושימושו הבלעדי) מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה אחראי לפצות את החברה ו/או את חברות קבוצת קסטרו-הודיס ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה זה.

 

17.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

תקנון הטבת אחריות מורחבת לנרשמים למאגר לקוחות

1.      נותנת ההטבה- קרולינה למקה בע"מ (להלן: "החברה").

2.      האתר- אתר הסחר האינטרנטי של חברת קרולינה למקה, שכתובתו carolinalemke.co.il.

3.      מהות ההטבה- בכפוף לעמידה בכל עת ועת בתנאים שלהלן במלואם, תוארך תקופת האחריות (המאפשרת שירות תיקונים ללא עלות במסגרת תנאי האחריות), על כלל דגמי המשקפיים שנרכשו על יד הלקוח מהחברה (שמש ואופטיקה), למשך שנה אחת נוספת, שתחל לאחר תום שנת האחריות הראשונה לגבי פריט, כך שבסך הכל תינתן אחריות, למשך 24 חודשים, שימנו, לגבי כל זוג משקפיים, החל ממועד הרכישה של אותו פריט (להלן: "האחריות המורחבת" ו/או "ההטבה" ו-"תקופת הזכאות" בהתאמה). ההטבה מהווה למעשה הרחבה של תקופת האחריות הרגילה, התקפה למשך 12 חודשים בלבד, ממועד הרכישה (להלן: "האחריות הרגילה"). כדי להיות זכאי להטבה, על הלקוח לתת הסכמתו לקבלת הצעות, מבצעים ושאר דברי פרסום מהחברה ו/או מקבוצת החברות עליה היא נמנית כמפורט להלן, ולא לבטל את הסכמתו (להשאיר את ההסכמה בתוקף) במהלך תקופת הזכאות.

4.      הרשמה/עמוד ההרשמה- ההרשמה לקבלת האחריות המורחבת, תתבצע באמצעות עמוד ההרשמה, אשר הגישה אליו תתאפשר באחת או יותר, מהדרכים שלהלן: א. באמצעות כניסה לקישור הייעודי בחשבונית הדיגיטלית הנשלחת ללקוח (ככל והלקוח מאשר זאת), בסיום רכישה ב. באמצעות האתר (ככל ותהיה אפשרות רישום באמצעות האתר) ג. באמצעות סריקת הברקוד הרלוונטי, שימוקם לצורך ההרשמה, בסניפי החברה.

5.      מועד הרכישה-  התאריך בו הונפקה ללקוח החשבונית בגין עסקת רכישת המשקפיים, בהתאם לתיעוד המצוי במערכות החברה. לעניין זה, התיעוד הקיים במערכות החברה בלבד, יהווה ראיה למועד הרכישה.

6.      תנאי ההטבה

לקוח שיעמוד בכל התנאים שלהלן, וישאיר הסכמתו לקבלת דיוור מחברת קרולינה למקה בתוקף (כלומר לא יבטל את ההסכמה), בעת מימוש ההטבה בפועל – עם מסירת המשקף לתיקון, וישלים את כל הפעולות שלהלן בעמוד ההרשמה, יהא זכאי ליהנות מהאחריות המורחבת, והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה:

א.      הזנת מלוא הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה: שם פרטי ושם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שבבעלותו ובשימושו הבלעדיים של הלקוח, מספר טלפון נייד, תאריך לידה וכן סימון המגדר (גבר או אישה).

ב.      מתן הסכמה מפורשת לשימוש בפרטים לצרכי משלוח תוכן שיווקי ופרסומי כדלקמן*:

(1)   שהפרטים שנאספו אודות הלקוח ו/או שימסור הלקוח, אגב רכישה בחנויות ו/או שימוש באתר, ישמרו וישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של קבוצת קסטרו-הודיס.

(2)    לקבלת דיוור פרסומי, מותאם אישית, לפי הפרטים כאמור, ממותגי קבוצת קסטרו הודיס (הכוללת את המותגים: הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, קיקו, קסטרו, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו- הודיס), בכל מדיה.

*את האישורים הנ"ל יש לתת לאחר עיון במדיניות הפרטיות של החברה, ולאחר עיון בתקנון זה, על כל הוראותיו ועל כל הסייגים והמגבלות המפורטים בו. יובהר כי רק לקוח שיאשר את הסכמתו לשני הסעיפים דלעיל במצטבר [(2).ב.6- (1).ב.6)], ע"י סימון התיבה הייעודית, יחשב כמי שנתן הסכמתו כאמור.

ג.       אישור תנאי תקנון זה, לאחר העיון בו.

אישור ההסכמה כאמור, יעשה באמצעות סימון האישור במקום הייעודי לכך, בטופס ההרשמה הדיגיטלי.

ד.      לחיצה על הכפתור: "הרשמה", לצורך השלמת תהליך הרישום. ומתן אישור סופי לכל תנאי תקנון זה. יובהר בזאת, כי עצם הלחיצה על כפתור "הרשמה" לצורך השלמת התהליך, תהווה הסכמה מפורשת של הלקוח, לכל התנאים דלעיל.

ה.      איתורה של חשבונית רכישה רלוונטית, על שם הלקוח, המתועדת במערכות החברה והתואמת לפרטים האישיים שיוזנו על ידי הלקוח כאמור, בעמוד ההרשמה, אשר הונפקה 24 חודשים לכל היותר, טרם ביצוע ההרשמה.

יוסבר, כי ללא איתור חשבונית או במקרה בו אותרה חשבונית שהונפקה לפני למעלה מ-24 חודשים, כאמור, לא ניתן יהיה לספק את הטבת האחריות המורחבת (מאחר ולמעשה לא קיים כל פריט שנרכש ו/או פריט רלוונטי מבחינת מועד הרכישה, להחלת האחריות המורחבת בנסיבות כאלה).  

7.      לאחר השלמת כל התנאים דלעיל, יהיה הלקוח זכאי לקבלת האחריות המורחבת וזכאותו תתועד במערכות החברה, תיכנס לתוקף מידי וניתן יהיה לעשות בה שימוש (והכל בכפוף לתנאים שבתקנון זה ככלל וכן לאמור בסעיף 12 שלהלן בפרט).

8.      מובהר בזאת מפורשות, כי קבלת האחריות המורחבת מותנית בכך שהלקוח עמד בכל התנאים שבס"ק ה.6-א.6 דלעיל וכי לקוח שלא יעמוד בכל התנאים הנ"ל במצטבר, לא יוכל להתקדם בתהליך ההרשמה, ולא יהא זכאי לקבלת האחריות המורחבת.

9.      למען הסר ספק יובהר כי מי שהזין פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים, בין אם במתכוון ובין אם בשוגג, לא ייחשב כמי שזכאי להטבה.

דגשים חשובים

 

10.  עם העמידה בתנאים דלעיל, האחריות המורחבת תינתן ללקוח בעבור כל זוגות המשקפיים שרכש, וזאת בהתאם למועד הרכישה של כל אחד מהם, המתועד במערכות החברה באמצעות החשבונית שהונפקה עבורם בעת הרכישה.

11.  יובהר, כי תקופת האחריות המורחבת, תחושב באופן יחסי בהתאם למועד הרכישה, ותהא בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד הרכישה של כל פריט ופריט (בכפוף לאמור בסעיף 12 להלן). לצורך הדוגמא: ככל ובמערכות החברה מתועדות עבור הלקוח 2 רכישות, האחת בגין רכישת זוג משקפי שמש, מיום 01.01.2020 והשנייה בגין רכישת זוג משקפים אופטיים, מיום 01.06.2021, הרי שעם השלמת ההרשמה כאמור, ייהנה הלקוח מאחריות מורחבת בגין זוג משקפי השמש, עד ליום 01.01.2022, ובגין זוג משקפי הראייה, עד ליום 01.06.2023 (24 חודשים ממועד הרכישה של כל אחד מהזוגות). למען הסר ספק יובהר, כי למועד הרשמתו של הלקוח לקבלת ההטבה, אין כל משמעות מבחינת חישוב תקופת האחריות.

12.  הלקוח יוכל בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור ולחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוור פרסומי כאמור מכל אחת מחברות קבוצת קסטרו- הודיס, אולם יובהר, כי במידה ויוסר מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, אזי החל ממועד ההסרה כאמור, תבוטל האחריות המורחבת, והלקוח לא יהיה זכאי עוד ליהנות ממנה, אלא מאחריות רגילה בלבד (ככל והוא עוד זכאי לה).

13.  לצורך מימוש שירות האחריות, יהיה על הלקוח להגיע לאיזה מסניפי החברה ולמסור לנציג החברה פרטים מזהים שיאפשרו את איתור זכאותו לאחריות המורחבת, במערכות החברה (ובלבד שהלקוח לא הוסר לבקשתו מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, במועד בו מבוקש המימוש, כמצוין בסעיף 12 דלעיל).

14.  למען הסר ספק, לקוח שלא עשה שימוש באחריות המורחבת, במהלך תקופת הזכאות, לא יהיה זכאי להארכת האחריות ו/או לקבלת הטבה חלופית ו/או לפיצוי אחר כלשהו, ולא יהיה באי מימוש האחריות כאמור כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 6.ב. דלעיל, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו, בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור (וכל עוד הלקוח לא ביקש את הסרתו במפורש מרשימת הדיוור, בהתאם לדרכים העומדות לרשותו לצורך כך, והמפורטות במדיניות הפרטיות של החברה).

 

15.  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מלקוחותיה בנסיבות כאמור.

 

16.  במידה והלקוח ימסור פרטים לא נכונים (ובפרט, כתובת דואר אלקטרוני שגויה, או כזו שאינה של תיבה בבעלותו ושימושו הבלעדי) מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה אחראי לפצות את החברה ו/או את חברות קבוצת קסטרו-הודיס ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה זה.

 

17.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.