Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע- BLACK FRIDAY

50% הנחה על כל הפריטים

 

1.     עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").

2.     אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .

3.     סניפי החברה- כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

4.     תנאי המבצע:

לקוח שירכוש באמצעות אתר החברה או באיזו מסניפי החברה, פריט מהפריטים המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי ל-50% הנחה על מחירו המלא של הפריט, לפני כל הנחה. יש לשים לב לכך שככל ובמהלך תקופת המבצע, מתפרסמות מודעות פרסומת בהן מצוין מחיר מבצע של פריט כלשהו, כאשר המחיר המקורי במודעה מחוק, הרי שהמחיר המפורסם הוא המחיר של הפריט במסגרת מבצע זה, קרי, כבר לאחר הפחתת ה- 50% הנחה, מהמחיר המקורי!  

מובהר כי במהלך תקופת המבצע, לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע, מבצעים או הטבות או הנחות אחרות, מכל סוג, ככל ויהיו קיימים בתקופת המבצע, לא במקביל למבצע ולא כחלופה למבצע, לרבות לא הצעות מכר כמותיות מכל סוג, ולא ניתן יהיה לממש קופונים וגם להנות ממחיר המבצע במקביל (למעט שוברי מתנה אישיים, אשר יהיו ניתנים למימוש בסניפי החברה בלבד גם במקביל למבצע זה). לשם הדוגמא, לא ניתן יהיה לרכוש 2 זוגות של משקפי שמש וליהנות גם מהנחה של 50% על כל אחד מהפריטים וגם מהנחה נוספת של- 50% על הפריט השני, ככל שיחול הסדר המקנה הנחה כאמור ברכישת שני פריטים כאמור-בנוסף למבצע נשוא תקנון זה.

 

5.     הפריטים המשתתפים במבצע: כל דגמי משקפיי הראייה וכל דגמי משקפי השמש (כולל משקפי שמש אופטיים), וכן כל המוצרים האחרים, המוצעים למכירה באתר החברה ובסניפי החברה, כולל כל סוגי המסגרות והעדשות, בכל טווח המספרים.

 

6.     מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 500 פריטים לאתר ושל 500 פריטים לכל סניף. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים במבצע.

 

7.     תקופת המבצע: מיום 19.11.2021 ועד ליום 30.11.2021, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל משבר הקורונה, אשר ישפיע על פעילות עורכת המבצע.

 

8.     החזר כספי ו/או החלפות של פריטים שנקנו במבצע: מובהר כי פריט שנרכש במבצע יזוכה על פי המחיר המוזל בלבד, לאחר ההנחה. החלפות של פריטים שנרכשו במסגרת המבצע (באתר ו/או בסניפים), תתאפשרנה בסניפי החברה בלבד, עד 14 יום ממועד הרכישה של הפריט (ככל והפריט נרכש באמצעות סניפי החברה) ו/או ממועד האספקה של הפריט (ככל והפריט נרכש באמצעות אתר החברה). החלפה או החזרה של פריטים שנרכשו באמצעות האתר תהא כפופה גם לכל הוראות תקנון האתר, ואילו החלפה או החזרה של פריטים שנרכשו באיזו מסניפי החברה תהא כפופה גם לכל הוראות מדיניות ההחזרות וההחלפות המפורסמת בסניפי החברה.

 

9.     מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באתר, יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, וכי על רכישת פריטים במסגרת המבצע, באמצעות הסניפים, יחולו כל הוראות מדיניות ההחלפות וההחזרות שבסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או מדיניות ההחזרות וההחלפות שבסניפים, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.         

10.   על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

11.   מובהר כי תנאי המבצע, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר או בסניפים, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של עורכת המבצע, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של עורכת המבצע.

 

Close
Loading
Go back to %1