Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

 

 

תקנון הצעת מכר/מחירון (באתר בסניפים)

 2 זוגות משקפיי ראייה ב-400 ₪

 

1.       החברה: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185.

2.       אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .

3.       סניפי החברה- כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

חברת קרולינה למקה, מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת וסבירה ללקוחותיה, באופן שיאפשר להם לקנות ולהנות ממגוון מוצרי החברה בכל עת, תחת מחירים נוחים לכל כיס. השקפת העולם של קרולינה למקה רואה במשקפיים אביזר אופנה לכל דבר ועניין. כדי לשקף זאת, נבנתה הצעת מכר כמותי זו, אשר נועדה לאפשר ללקוחות להגדיל את מספר הדגמים שברשותם ולגוון את המשקפיים שהם מרכיבים בכל עת, במחיר שווה לכל כיס. ההצעה חלה רק על הפריטים המשתתפים בהצעה כאמור להלן, והנה חלק ממדיניות התמחור התקפה בחברה, בכפוף לאמור בסעיף 7 שלהלן.

 

4.       תנאי ההצעה:

רכישת שני זוגות משקפי ראיה ב-400 ₪ בלבד, לשני הזוגות גם יחד, בכפוף למגבלות המפורטות בסעיף 6 להלן. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 2 זוגות משקפיי ראייה גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצר הבודד הנותר בידי הלקוח – או החזרת שני הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

 

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש בעת עליית מבצע כלשהו או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

 

5.       הפריטים המשתתפים: כל דגמי משקפיי הראייה המוצעים למכירה באתר ובסניפי החברה, כולל מסגרות ועדשות, במגבלות המפורטות להלן בסעיף 6.    
למען הסר ספק יובהר, כי ההצעה אינה חלה על משקפיי שמש אופטיים.          

6.       מגבלות ההצעה:      
ההצעה מוגבלת רק לעדשות חד מוקדיות לבנות באינדקס 1.56 (שקופות), במספרים 2(-) עד 2(+) ועד צילינדר 1.25(-). מסגרות מתכת מומלץ לשדרג לאינדקס 1.6 בתוספת תשלום. כל שדרוג של העדשות במסגרת ההצעה, יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון האתר או הסניפים, לפי העניין.

 

7.       תוקף ההצעה:  ההצעה תעמוד בתוקף עד להודעה חדשה, ובהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעת המכר הנ"ל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.

8.       החלפות והחזרות- מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות המפורסמת בסניפים ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל של 400 שקלים לבין מחיר המחירון של הפריט הבודד שנותר בידיו), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות שבסניפים, לפי העניין, וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר או במדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה, לפי העניין. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי הצעת המכר הכמותי יחולו, ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את המשקף החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של 2 זוגות משקפי ראיה ב-400 ₪, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

9.       תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, וכי על רכישת פריטים בסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ההחלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

10.   על פריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.                          

11.   על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

12.   מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

 תקנון הצעת מכר/מחירון (באתר בסניפים)

פריט שני ב-50% הנחה (בקטגוריית משקפי השמש)

 

1.       החברה: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185.

2.       אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .

3.       סניפי החברה- כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

חברת קרולינה למקה, מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת וסבירה ללקוחותיה, באופן שיאפשר להם לקנות ולהנות ממגוון מוצרי החברה בכל עת, תחת מחירים נוחים לכל כיס. השקפת העולם של קרולינה למקה רואה במשקפיים אביזר אופנה לכל דבר ועניין. כדי לשקף זאת, נבנתה הצעת מכר כמותי זו, אשר נועדה לאפשר ללקוחות להגדיל את מספר הדגמים שברשותם ולגוון את המשקפיים שהם מרכיבים בכל עת, במחיר שווה לכל כיס. ההצעה חלה רק על הפריטים המשתתפים בהצעה כאמור להלן, והנה חלק ממדיניות התמחור התקפה בחברה, בכפוף לאמור להלן.

 

4.       תנאי ההצעה:

לקוח שירכוש באתר החברה, או בסניפי החברה – ככל שהצעת המכר תקפה בסניפי החברה ו/או באתר בכל מועד שהוא, שני זוגות של משקפי שמש מהפריטים המשתתפים בהצעה, יהיה זכאי להנחה של - 50% על מחירו המלא של הפריט הזול מבין השניים. יודגש כי ההנחה הנ"ל מותנית ברכישת 2 זוגות משקפיי שמש גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצר הבודד הנותר בידי הלקוח – או החזרת שני הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 7 להלן.

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש בעת עליית מבצע כלשהו או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

יודגש כי החברה אינה מתחייבת לכך שמחירון זה יחול בכל מועד שהוא, אלא בהתאם להחלטת החברה, מדיניות החברה ובהתאם לפרסומים בלבד.

 

5.       הפריטים המשתתפים בהטבה: כל דגמי משקפיי השמש, המוצעים למכירה באתר החברה ו/או בסניפי החברה.

למען הסר ספק יובהר, כי ההטבה אינה חלה על משקפיי שמש אופטיים.

      

6.       תוקף ההצעה:  ההצעה תעמוד בתוקף עד להודעה חדשה, ובהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעת המכר הנ"ל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.

7.       החלפות והחזרות- מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות המפורסמת בסניפים ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל ששולם במסגרת ההצעה לבין מחיר המחירון של הפריט הבודד שנותר בידי הלקוח), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ההחלפות וההחזרות שבסניפים, לפי העניין, וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר או במדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה, לפי העניין. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור תנאי הצעת המכר הכמותי יחולו ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את המשקף החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה.  כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של פריט שני ב-50% הנחה, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

8.       תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, וכי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה באמצעות הסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ההחלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

9.       על הפריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.                         

10.   על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

11.   מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close
Loading
Go back to %1