מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אתר הסחר והפרטיות

תקנון אתר הסחר של קרולינה למקה

תקנון אתר הסחר של קרולינה למקה

 

1.  הגדרות

 

1.1

"האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.carolinalemke.co.il אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.

 

1.2

"החברה"- חברת קרולינה למקה בע"מ ח.פ. 514531185 מרחוב העמל 24, ראש העין.

 

1.3

"הקבוצה"- קבוצת קסטרו-הודיס, המורכבת מהחברות – הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ), א.ר קוסמטיקה בוטנית בע"מ (קיקו מילאנו ו- YVES ROCHER), קסטרו מודל בע"מ, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס – ובתנאי שימוש אלו יקראו יחד ולחוד "הקבוצה".

 

1.4

"המוצרים": כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

 

1.5

"משתמש": כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור בסעיף 4.1 להלן.

 

1.6

"מזמין": משתמש אשר בחר בעמוד ההזמנה באתר, את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים, כאמור בסעיף 6.1.2 להלן.

 

1.7

"חנויות הרשת" או "סניפי הרשת": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג  "קרולינה למקה ברלין", שאינם מקוונים ו/או אינטרנטיים, כי אם סניפים פיזיים.  

 

1.8

"חנויות הרשת באילת ובנתב"ג": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג "קרולינה למקה ברלין", הממוקמים בעיר אילת או בנמל התעופה בן גוריון ו/או רמון (כלל וישנם), ואשר בשל חוק מס ערך מוסף, חלים כללים מיוחדים בעת החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו בהם, מחוץ לאילת או נתב"ג, לפי העניין, ולהיפך.  

 

1.9

"מדיניות ביטול עסקה והחלפות": מדיניות ביטול עסקה והחלפות של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, המפורסמת באתר 

 

2.  מבוא

 

2.1

התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם, והוא יחול על כל שימוש והזמנה שיעשו באתר.

 

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.  

 

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות [SL2] בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

 

 

2.2

מובהר כי על רכישת משקפיים אופטיים יחולו גם האזהרות, הכללים וההוראות המפורטים בעמוד הוראות הזמנת האופטיקה שבאתר (להלן: "תקנון האופטיקה") [להוסיף קישור] וגם הוראות תקנון זה, בכל הנוגע למוצרי אופטיקה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון האופטיקה תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.

יש לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד. למניעת ספקות, מובהר בזאת, כי השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או דרכו, כגון בדיקות ראיה, מיועד לשימוש פרטי ואישי של המשתמש בלבד. כל שימוש מסחרי ו/או שלא ע"י גורמים מורשים ו/או שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, באתר ו/או בשירותיו, יחשב ללא חוקי, ויזכה את החברה בכל הסעדים החוקיים להם היא תהיה זכאית, בהתאם לכל דין. בכלל האמור יודגש ויובהר שבדיקות הראיה שהחברה מציעה לקהל לקוחותיה, לרבות לקהל לקוחותיה הפוטנציאליים, בחינם – אינן מוצעות ו/או מיועדות לשימוש/ניצול מסחרי המוני מכל סוג, על ידי עסקים אחר/ים העוסקים במכירת משקפיים ו/או בכלל.  

 

3. פרשנות

 

3.1

ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

3.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – למעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תקנון האופטיקה ומדיניות ביטול עסקאות והחלפות ולמעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון מיוחד שפורסם בקשר לפעילות כלשהי באתר, כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד, כאשר במקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד, במדיניות ביטול עסקאות והחלפות, או בתקנון האופטיקה, לפי העניין.   

 

3.3

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

 

3.4

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 

4. השימוש באתר

 

4.1

רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:

 

 

4.1.1

מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע הזמנה באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר.  

 

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר. אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השימוש באתר הינו עבור המשתמש עצמו בלבד, ולא עבור ו/או בשם צדדים שלישיים כלשהם.

 

 

4.1.2

מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט, ובעל כתובת פיזית למשלוח בישראל.

 

 

4.1.3

מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה תקף באתר בעת הרכישה ו/או בעל חשבון .paypal
ו/או כל מי שרשום על שמו ו/או שהינו מחזיק כדין באמצעים חוקיים אחר/ים לתשלום – אשר בעת הרכישה אתר האינטרנט מאפשר רכישה באמצעי זה.

 

רכישה מהאתר באמצעות מערכות צד ג' מכל סוג מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של צדדי ג' הרלבנטיים. מובהר כי לחברה ו/או לקבוצה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט, את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPalו/או בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום מסוימים.  

 

 

4.1.4

בהתייחס לשימוש בשירות הבדיקות ושליפת נתוני המרשם, כמפורט בסעיף 21.1 לתקנון זה, יהיה רשאי לבצע פעולות באתר, הנבדק בלבד, ולא שום גורם אחר במקומו ו/או בשמו ו/או עבורו.

 

 

4.1.5

מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו. משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 18 להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.

 

4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר, והחברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, רשאים למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר (ובכל אתר אחר השייך לקבוצה ו/או מופעל על ידי מי מיחידי הקבוצה) באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 

4.2.1

 הפרה של תנאי מתנאי התקנון ע"י המשתמש.

 

4.2.2

שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו למטרות מסחריות.  

 

4.2.3

ביצוע מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין ע"י המשתמש.

 

4.2.4

הקלדה לאתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים ו/או את פרטיו של כל צד ג' שאינו המשתמש עצמו, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, ע"י המשתמש.  

 

4.2.5

ביצוע במעשה או במחדל, או ניסיון לבצע, דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בקבוצה ו/או בהנהלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי, ע"י המשתמש.  

 

4.2.6

פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או באם המשתמש השתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 

4.2.7

שימוש ע"י המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

 

4.3

יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י המשתמש עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר ע"י החברה, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, כלפי החברה ו/או בכלל, בהתאם להוראות כל דין.

 

4.4

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות המוצרים הקיימים בו ו/או את היקף וסוג המבצעים הקיימים בו (ככל וקיימים), וכן  תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש ו/או למזמין, מראש.

 

 

5. המוצרים והמחירים באתר

 

5.1

המוצרים המוצעים למכירה באתר הם משקפי שמש, משקפיי מרשם אופטיים הכוללים מסגרות ועדשות ראייה, מסגרות ראייה ללא עדשות, ואביזרים נלווים, כולם של המותג "קרולינה למקה ברלין"  וכן כרטיסי מתנה (ככל ויימכרו) לרכישת מוצרים לגביהם יחולו גם הוראות סעיף 13.1 להלן (להלן: "כרטיסי המתנה").

סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים ו/או שירותים לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

5.2

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים  המוצעים למכירה באתר, בחנויות הרשת של החברה, ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים ו/או המוצרים הנמכרים על ידי החברה בחנויות הרשת ו/או את כל טווח העדשות הנמכרות בחנויות הרשת או איזו מהן.

 

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו/או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, ולא יישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן.

 

כמו כן, הקבוצה ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה.

 

5.3

החברה תהא רשאית להציע הצעות מכר כמותי, מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת – מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין.  הצעות מכר מכל סוג, מבצעים, הנחות והטבות, שיונהגו באתר מעת לעת, לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה ברשת חנויות החברה ולהיפך.

 

מבצע שחל בחנויות הרשת או איזו מהן, לא חל בהכרח  בחנות האתר ומשכך על אחריות המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע כלשהו שראה בחנויות הרשת או בפרסום כלשהו, ובאם לאו. הנחות בעת רכישת מספר פריטים- בכל מקרה בו תוצע באתר הנחה על רכישת פריט נוסף (כמו פריט שני ב-50% הנחה) או קבלת פריט נוסף ללא עלות  (כמו 2 1 מתנה)  הרי שהפריט/ים שיימכר/ו בהנחה, או ללא תוספת עלות, יהא/יהיו תמיד הפריט/ים הזול/ים מבין אלו שנבחרו.

 

בכל מקרה, לא יחולו באתר כפל מבצעים והנחות, למעט אם נאמר אחרת במפורש.

 

כפל מבצעים והנחות עשוי לכלול גם שימוש בקופוני הנחה למיניהם, ככל שיהיו זמינים באתר (כלומר, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופונים כאמור בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, למעט אם נאמר אחרת במפורש). למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה, ניתן לממש קופון אחד בלבד, במסגרת כל רכישה באתר.

 

5.4

תמונות המוצרים שבאתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים מהאתר בפועל.

 

רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה ו/או הקבוצה ו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם של כל אחד מאלו, וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון, לרבות ההוראה בדבר טעות סופר שבסעיף 14.2 להלן.

5.5

המזמין יהא מנוע מלטעון כי ישנה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר שקיבל בפועל, במשמעותה בסעיף זה להלן, למעט במקרים הבאים:

  1. במקרה שבו שם הדגם ו/או הפריט של המוצר שקיבל שונה משם הדגם ו/או הפריט שהוזמן באתר.
  2. במקרה שבו צבעו של המוצר שונה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר (הצבע הנקוב מילולית בהזמנה, ולא הצבע המשתקף מן התמונה).

מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה           המופיעה באתר, לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל, לא ייחשבו כאי התאמה כאמור.

  1. במידה ומדובר במשקפיים אופטיים, במקרה בו המשקפיים שסופקו אינם תואמים למרשם שהוזן באתר.

 

5.6

החזרות/החלפות בשל אי התאמה ו/או פגם במוצר

יובהר כי במקרה של קבלת מוצר שאינו תואם להזמנה, כאמור בסעיפים 1-3 שלעיל, או במקרה של קבלת מוצר פגום, יהיה זכאי המזמין, בכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם, לביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, ובמקרים המתאימים, להחלפת המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, והכל בהתאם לבחירתו של המזמין.  

 

5.7

 

מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, מאחר ודמי המשלוח לא יכולים להיקבע מראש, שכן עלות המשלוח תלויה בכמות ושווי המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח, בהתאם לתנאי התשלום על משלוח, המפורטים ומתעדכנים באתר מעת לעת (לעיתים משלוח לאזור מרוחק כרוך בדמי משלוח יקרים יותר ולעיתים קיים מבצע או הסדר מיוחד למשלוחים).  

 

6. רכישת המוצרים באתר

 

6.1

רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא:  

 

 

6.1.1

בשלב הראשון, יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך כלל המוצרים המוצעים למכירה בדפי ההזמנה שבאתר (להלן: "דף ההזמנה"), באמצעות לחיצה עליהם. המשתמש יידרש לבחור את הפריט ו/או הדגם המבוקש והצבע המבוקש, לפי העניין, בהתאם להוראות באתר.

המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת. בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה.

 

 

 

הוראות כלליות להזמנת אופטיקה באתר

במקרה של הזמנת משקפיים אופטיים, תהא למשתמש האפשרות לבצע הזמנה באמצעות הזנה ידנית של נתוני המרשם שבידיו, או באמצעות אישור לשימוש בנתונים השמורים במאגר המידע של החברה (מאגר רשום מס' 700066762), אשר יסופקו ע"י החברה, כמפורט להלן, והכל רק לאחר שקרא בקפידה את "דף ההוראות ההסברים והאזהרות למזמיני עדשות"/תקנון האופטיקה  של האתר, ואישר את הבנתו והסכמתו להוראות ולתנאים, בטרם ביצוע כל הזמנת משקפיים אופטיים מהאתר. באחריות המזמין בלבד, לבדוק ולוודא כי נתוני המרשם בהם נעשה שימוש, במסגרת הזמנת אופטיקה באתר, הנם בהתאם למרשם עדכני (שהונפק 24 חודשים לכל היותר טרם מועד ביצוע ההזמנה) ולכל יתר התנאים שבתקנון האופטיקה  של החברה. 

הזמנת אופטיקה באמצעות מרשם הקיים בידי המזמין, והזנת הנתונים באופן עצמאי:

ככל והמשתמש מבקש לעשות שימוש במרשם עדכני המצוי בידיו, יהיה עליו להזין את נתוני המרשם העדכני שבידו באופן מדויק, מלא ותקין, לאחר שווידא את נכונותם ותקפותם של הנתונים, כמוסבר בתקנון האופטיקה שבאתר. 

הזמנת אופטיקה, באמצעות שימוש בנתונים המצויים בידי החברה:

ככל והמשתמש מבקש לעשות שימוש בנתוני המרשם מהבדיקה האחרונה שביצע בחברה, או לעשות שימוש בנתוני המרשם מההזמנה האחרונה שביצע מהחברה, יהיה עליו לעבור את תהליך ההזדהות והאישור שבאתר, בכדי לקבל את הנתונים השמורים במאגר מידע רשום מספר 700066762 שמנהלת החברה. לאחר השלמת תהליך ההזדהות, יועלו נתוני המרשם של המשתמש, ע"י החברה, לאתר, לצורך השלמת ההזמנה, והכל כמוסבר בתקנון האופטיקה שבאתר. מובהר בזאת כי עובי העדשה (אינדקס) ייקבע על ידי החברה, בהתאם לנתוני המרשם שהוזנו על ידי המשתמש, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין.

 

לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של אופטיקה באתר, ללא כל נתוני המרשם הרלוונטיים, לרבות מרחק בין אישונים (PD) – כפי שנקבעו במרשם עדכני.

הזמנת משקפיים אופטיים באתר, תתאפשר רק לאחר קריאת הוראות תקנון האופטיקה שבאתר ואישור קריאת התקנון, בתיבה הייעודית, בטרם ביצוע ההזמנה.

מטעמים רפואיים ומקצועיים, לא תתאפשר מכירת משקפיים אופטיים מכל סוג לילדים מתחת לגיל 12, וכן לא תתאפשר מכירת משקפיי מולטיפוקל ללקוחות מתחת לגיל 40.

שיקול הדעת המכריע והסופי, בכל נושא הקשור בהזמנת משקפיים אופטיים ו/או באישור הזמנת משקפיים אופטיים ו/או במקרים מיוחדים אחרים, יהיה שמור לאופטומטריסט החברה בלבד.

על רכישת משקפיים אופטיים יחולו גם הוראות "תקנון האופטיקה "

וגם הוראות תקנון זה, בכל הנוגע למוצרי אופטיקה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון האופטיקה תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.

 

 

6.1.2

לאחר אישור ההזמנה, יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממנו באתר, לרבות שמו, מספר תעודת הזהות שלו (ככל שיתבקש), כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו, או לחילופין, במידה והמשתמש מעוניין לבצע את הרכישה בכל אמצעי תשלום של צד ג' המקובל באתר, יהא עליו ללחוץ על הקישור לאתר צד ג' ולבצע את כל הפעולות הנדרשות שם לצורך ביצוע החיוב בגין הפריטים הנבחרים. הפעולות המתבצעות באתר כל צד ג', התשלום בגין הרכישות וכל עניין אחר הנוגע לחשבון כל צד ג' כאמור, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובמישור היחסים שבינו לבין אותו צד ג' בלבד.   

הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, בינן מטרות הקשורות בחוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות, כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת לצד תקנון זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כמפורט במדיניות הפרטיות, האתר משתמש ב-Cookies  ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש. כך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה- IP  שלו, COOKIES או בכל דרך אחרת, באופן שבו לא יהיה על המשתמש להקליד את הפרטים שנתן לצורך הרכישה בשנית בעת ביצוע רכישות חוזרות, ואף תדע להתאים עבור המשתמש פרסומות מותאמות אישית.

יובהר כי פרטי האשראי אינם נשמרים, ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תעשה באמצעות כרטיס אשראי).

רק לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל- יהפוך המשתמש למזמין, ומרגע ביצוע ההזמנה מועבר/ים המוצר/ים המוזמנים לטיפול ו/או ייצור מידי (במידה ומדובר במוצרים הדורשים ייצור כגון: משקפיים אופטיים).

לא ניתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון, או בכל דרך אחרת, כחלופה להקלדתם לאתר.  

המשתמש מתחייב בזאת, להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות,  להקפיד על הזנת פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, ובכל הנוגע לנתוני מרשם, ואף לוודא את נכונות ותוקף הנתונים, ולקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האופטיקה  בטרם ביצוע כל הזמנת אופטיקה מהאתר.

מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בתכלית, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

יובהר כי הנהלת האתר, החברה והקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 17 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג, וכן  ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

 

 

6.1.3

לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים ו/או ביצוע כל הפעולות הנדרשות כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל יישלח למזמין בדואר אלקטרוני אישור על קליטת פרטי הזמנתו (להלן: "ההודעה"). בהתאם לאישור הנ"ל ובכפוף לאמור בסעיפים 6.2  ו- 6.5 להלן תבוצע אספקת המוצר. אישור זה יעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, ואין לראות בו משום אישור סופי לעסקה לאספקת המוצר, שכן, במידה ולאחר משלוח ההודעה כאמור, תתגלה בעיה כלשהי בהזמנה (כגון: אי אישור התשלום ע"י המפעיל) ו/או ביכולת אספקת ההזמנה (כגון: פגם במוצר/בעיית מלאי), אישור הזמנה סופי ישלח למזמין, רק לאחר פתרון הבעיה בפועל (להלן: "ההודעה המאוחרת").

 

6.2

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

 

6.2.1

נתקבל בחברה ו/או בקבוצה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש, או מכל צד ג' המפעיל אמצעי תשלום שיהיה מקובל באתר.

 

6.2.2

המוצר/ים המבוקש/ים, על כל רכיביהם, לרבות עדשות התואמות להזמנה ולמרשם, ככל שישנו, נמצא/ים במלאי.

 

6.2.3

מענו של המזמין נמצא תחת אזורי החלוקה של החברה ו/או הקבוצה ו/או של חברת השליחויות.

 

6.2.4

אין כל סיבה אחרת לאי השלמת עסקת הרכישה.

 

6.3

מניין הימים למשלוח המוצר שהוזמן, כאמור בדף ההזמנה, יחל רק עם קבלת הודעה כהגדרתה בסעיף 6.1.3 לעיל לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין, ואולם, כאמור בסעיף 6.1.3, במקרה בו תתגלה בעיה כלשהי עם ההזמנה (אי קבלת אישור לחיוב באמצעי התשלום ו/או התגלה פגם במוצר או כל עניין דומה), יחל מניין הימים להימנות החל ממועד קבלת ההודעה המאוחרת.  

 

6.4

היה ואיזה מן התנאים כאמור בס"ק 6.1 ו/או 6.2 לעיל לא התקיים- המשתמש לא מילא את כל פרטי ההזמנה, לרבות אך לא רק את נתוני המרשם ו/או לא מילא את כל הפרטים האישיים שלו, כפי שנדרש ו/או  לא ניתן אישור חברת האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל באתר באותה העת, לעסקה ו/או נמצא כי מענו של המזמין לא נמצא במפת החלוקה של החברה ו/או המוצר אינו נמצא במלאי החברה ו/או בשל כל עניין אחר המצוין שם) לא תחשב העסקה כמאושרת, ותבוטל באופן אוטומטי.

על מנת להשלים את העסקה במקרה כזה- יהא על המשתמש להיכנס שוב להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מוצר חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר- הכל לפי העניין.

 

6.5

כמו כן, החברה תהא רשאית שלא להשלים את עסקת הרכישה, גם במקרים שלהלן, לגביהם שיקול דעתה של החברה בלבד, הוא שיכריע:

 

 

6.5.1

אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

 

6.5.2

אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או של הנהלת האתר.  

 

6.5.3

אם הופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

 

6.5.4

אם למשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

 

6.6

מובהר כי החברה ו/או הקבוצה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה כלשהי על אי השלמת העסקה, בשל איזה מן הגורמים המנויים לעיל. במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו אזל/ו  מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המזמין לא מופיעה במפת החלוקה של החברה ו/או הקבוצה, תעשה החברה ו/או הקבוצה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה. 

 

6.7

היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על קליטתה כאמור בסעיף 6.1.3 שלעיל, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין, אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.

 

7. משלוח דואר פרסומי והשימוש במידע המתקבל

 

7.1

בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, מען וכתובת דוא"ל. על כן, מצהיר בזאת המשתמש כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו לחברה ו/או לקבוצה במסגרת תהליך ההזמנה באתר ו/או במסגרת רישומו לאתר ו/או בכל מסגרת אחרת באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג', והכל כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה {קישור למדיניות הפרטיות}.

מובהר, כי המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו ובהסכמתו החופשיים, אולם, המסירה של חלק מהפרטים הללו מחייבת, במובן שבו ללא מסירתם, ייתכן שהמשתמש לא יוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות (לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא יוכל המשתמש לבצע רכישה באתר, וללא מסירת כתובת הדוא"ל, לא יוכל המשתמש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ו/או הקבוצה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות מהחברה ו/או מהקבוצה).

 

7.2

דיוור פרסומי ו/או שיווקי, ישלח אל המשתמש ע"י החברה ו/או הקבוצה, באמצעות דוא"ל ו/או SMS, אך ורק אם המשתמש אישר קבלת דיוור פרסומי מהחברה ו/או הקבוצה בדרכים העומדות לרשותו. בעצם מתן ההסכמה לדיוור, מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי מהחברה ו/או מהקבוצה כהגדרתה במבוא, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו-הודיס ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך, בדואר, במייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת.

המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו יסמן או לא יסיר את סימון ה-V  מהתיבה, לפי אפשרויות אישור הדיוור, שיעמדו לרשותו, לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או כל יתר החברות בקבוצת החברות ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל.

 

7.3

השימוש במידע המתקבל

כמו כן, בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך, שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, במסגרת התקשרותו עם החברה ו/או הקבוצה ו/או במסגרת רכישות מהחברה ו/או הקבוצה בחנויות הרשתות ו/או באתר ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ובפלטפורמות הדיגיטליות והחברתיות של החברה ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במסגרת הרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים של החברה ו/או הקבוצה, יישמר וישמש בין היתר (לרבות באמצעות מסירתו לצורך ביצוע הפעולות שלהלן ע"י צדדים שלישיים), לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים, מחקריים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, וכן לעשיית שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (דיגיטליות ואחרות), בין היתר לצורך דיוור של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית למשתמש, לרבות באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב),  וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה {קישור למדיניות הפרטיות}.

 

7.4

ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר ו/או למי מטעמם של כל אלו, בכל דרך אחרת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה.

המזמין יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את החברה ו/או הקבוצה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,  מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ו/או באתר ו/או כל מי מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא. 

 

7.5

כמו כן, בעצם הגלישה באתר מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו במאגר המידע שינוהל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגר המידע שינוהל ע"י  צד ג' עמו תתקשר הקבוצה לשם כך.

 

8. אספקת המוצרים

 

החברה תספק את המוצר הנרכש באתר באמצעות משלוח לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, ו/או בכל דרך אחרת שתוצע ע"י החברה, כמפורט בעמוד המשלוחים[SL9]  שבאתר, המתעדכן מעת לעת, וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל באתר ויתאפשר לחברה באותה העת בלבד.

 

בהזמנה שתסופק באמצעות משלוח לבית/לכתובת אחרת שתצוין על ידי המשתמש, יחולו ההוראות הבאות:

 

8.1

ההזמנה תסופק בתוך המועד הנקוב בדף ההזמנה ו/או בעמוד המשלוחים וההחזרות שבאתר, כאשר בכל מקרה, זמני האספקה ימנו כמפורט בסעיף 6.3 (להלן: "מועד האספקה"), וזאת באמצעות חברת שליחויות ו/או שליח (להלן: "חברת השליחויות" ו/או "גוף השילוח").

 

8.2

זמני אספקת המוצרים,  כוללים רק ימי עסקים כמשמעותם בתקנון זה : ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי ושבת ולא כולל ערבי חג וימי חג.

 

בעמוד ההזמנה, יהיה על המזמין להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה. עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות.

למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה, בקשר לשינוי כאמור והחברה לא תידרש להודיע מראש על שינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה. 

 

תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות המזמין בלבד, ולחברה ו/או לקבוצה לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך. ככל שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המזמין מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך מועד האספקה, יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המזמין על כך, ובמקרה כאמור, המזמין יחויב בגין עלות השליחות – בהתאם למותר על פי כל דין.

 

המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הנו תנאי לאספקתה.

החברה ו/או הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בגוף השילוח ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, אילוצים ומגבלות הקשורים בהתפשטות נגיף הקורונה, אירועים ביטחוניים, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.

כמו כן לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.

 

8.3

באזורים המוגבלים לגישה מבחינת החברה ו/או הקבוצה, ו/או חברת השליחויות, תהא החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המזמין, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה המזמין טענות כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.

כמו כן, ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא החברה רשאית לספק למזמין את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המזמין לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המזמין), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המזמין.

 

8.4

התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל שהחברה תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל) או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המזמין.

 

8.5

דמי המשלוח מצוינים באתר בבירור במספר מקומות, אך מטעמים פרקטיים לא בהכרח מתאפשרת הצגתם ככלולים במחיר המוצר המוצג  באתר – שכן הם תלויים ומחירם משתנה בהתאם לקריטריונים שונים כגון היקף ההזמנה הסופית, כתובת המשלוח, ובעיקר עמידה בתנאי הרלבנטי להזמנת מינימום כמוצג באתר בכל עת ועת וכיו"ב. ככל שיחולו דמי משלוח, הרי שהמזמין יחויב בתשלום דמי משלוח כתלות בנתוני ההזמנה כאמור.

עלויות האספקה יצוינו במקום הייעודי. עלויות אלו עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה.

מובהר כי דמי המשלוח בהם יחויב המזמין, כאמור לעיל, ככל שיחויב, לא יוחזרו לו, במקרה של החלפת המוצר, אלא רק במקרה של ביטול העסקה כדין (בכפוף לתשלום דמי הביטול, כאמור במדיניות ביטול עסקה והחלפות  אלא אם העסקה בוטלה מחמת פגם או אי התאמה כהגדרתם בסעיף 5.6 דלעיל).  

 

9. השימוש במוצרים – הוראות אחזקה ושימוש

 

9.1

על המזמין להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נועדו.

כדי לנקות את המשקפיים על המזמין להשתמש במים וסבון, ולהימנע מכל סוגי ממיסים או אלכוהול.

על המזמין להשתמש תמיד במטלית ניקוי ייעודית ולייבש את המשקפיים היטב.

על המזמין להימנע מלנקות את המשקפיים בכל אופן אחר, וזאת כדי למנוע את שריטת העדשות ו/או הרס הציפויים.

כאשר המשקפיים אינם בשימוש על המזמין לשמור אותם בנרתיק ייעודי ובמקום יבש בטמפרטורה בין ( C10-) ו- (C 35 ). בכל מקרה על המזמין להימנע מלחשוף את המשקפיים לטמפרטורה של מעל 45 מעלות צלסיוס ואין להשאיר את המשקפיים ברכב החונה בשמש- מחשש להרס הציפויים של העדשות ו/או עיוות של המסגרת ו/או העדשות.

על המזמין להרחיק את המשקפים ממגע עם מי ים וחול ו/או חומרים כימיים לרבות חומרים ממיסים ו/או אלכוהול. על מנת שלא לפגוע בעדשות או בציפויים שלהן, אין להניח את המשקפיים על גביי העדשות.

 

9.2

הנהלת האתר ו/או ההחברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות השימוש והאחזקה הנ"ל, ו/או שלא בהתאם לאחריות שעל פי סעיף 20 להלן, ונזק זה לא יחסה תחת האחריות הניתנת על פי סעיף 20 להלן.   

 

10. ביטול עסקה

הדרכים לביטול עסקה שבוצעה באתר החברה, הינן כמפורט בלשונית "ביטול עסקה" שבתחתית האתר.

 

10.1

ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה

ביטול עסקה למוצרים שאינם אופטיים: המזמין יהא רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המועד המאוחר, והכל בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות, , וליתר תנאי תקנון זה הרלבנטיים לעסקה שביצע ו/או להחזרי התשלום והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

ביטול עסקה לרכישת משקפיים אופטיים: לפנים משורת הדין החברה מאפשרת ביטול עסקה לרכישת משקפיים אופטיים אך ורק בגין אי הסתגלות, ובכפוף לשיתוף פעולה מצד הלקוח בהתאמת המשקפיים ולעיתים כנגד תשלום עלות העדשות ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה - והכל כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות .

לפי מדיניות הרשת, ניתן לבטל עסקה לרכישת משקפיים אופטיים על פי נתוני מרשם, בתוך 3 ימי עסקים ממועד עריכת העסקה ובלבד שייצורם טרם החל (לתשומת הלב - לרוב הייצור הוא מידי וביטול לא יהא אפשרי).  

 

10.2

השבת מוצר שנרכש באתר תעשה על ידי המזמין, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה בלבד, למעט לחנויות הרשת באילת, או למתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), וזאת בשל מגבלות חוק מע"מ – והכל בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחלפות .

 

10.3

בעת ביטול עסקה על ידי המזמין, החברה רשאית לגבות דמי ביטול (כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות  (להלן ולעיל: "דמי הביטול").

 

10.4

 בכל מקרה של ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות , זיכוי הלקוח יבוצע בהתאם לאמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין. במידה והחיוב בוצע באמצעות כרטיס חיוב מידי, כגון "דיירקט", ההחזר הכספי ייעשה במזומן, בסניף בו הוחזר המוצר.

לתשומת הלב- באמצעי תשלום מיוחדים, כדוגמת ביט/כרטיס חיוב מידי, ההחזר הכספי יבוצע עפ"י תנאי המפעיל, ולא בהכרח לאותו אמצעי התשלום, באמצעותו בוצעה העסקה.  

למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי המפעיל של אמצעי התשלום בהתאם לתנאים הרלבנטיים שבין הלקוח למפעיל אמצעי התשלום, כאמור וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי  המפעיל.

עוד יובהר, כי שובר זיכוי, ככל ויינתן ע"י החברה, יהיה ניתן לשימוש ומימוש בסניפי הרשת (כהגדרתם דלעיל) בלבד.

 

10.5

מובהר בזאת, כי ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר יעשה בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות בתקנון זה. לגבי עסקאות שבוצעו באחת מחנויות הרשת, יחולו הוראות מדיניות הביטול והחלפת המוצרים, המפורסמת בחנויות הרשת. המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן ביטול עסקה כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחת מחנויות הרשת, לצורך ביטול העסקה, או עקב האפשרות לממש שוברי זיכוי בחנויות הרשת בלבד.

 

10.7

מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במסגרת הצעת מכר כמותית מכל סוג,  יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו זוג שני ב-50% הנחה, או כמו 2 זוגות ב-400 ש"ח – ביטול העסקה, הזיכוי או החזר כספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז הזיכוי או ההחזר הכספי בגינם, יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או  שיגיע לו זיכוי ו/או החזר כספי נמוך משווי המוצר שהוחזר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעות המכר הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין.    

 

11. החלפת מוצרים שאינם משקפי מרשם אופטיים                

מובהר בזאת כי לא ניתן להחליף משקפיים בהם הורכבו עדשות אופטיות, ולפיכך כל הוראות פרק זה מתייחסות למוצרים שאינם משקפיים אופטיים.

 

11.1

אם אינך מעוניין בביטול העסקה, במקרה של מוצר שאינו אופטי, וכל עוד עומדת לך זכות לביטול העסקה במפורט בסעיף 10.1 לעיל, נאפשר לך להחליף את המוצר במוצר אחר ו/או לקבל שובר זיכוי בגינו, בסייגי סעיף 11.2 להלן ובכפוף לתנאים ובמגבלות כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות . לידיעתך, ניתן למשש שוברי זיכוי בחנויות הרשת (כהגדתן דלעיל) בלבד.

 

11.2

החלפת המוצר שנרכש באתר תעשה בכל חנויות הרשת, למעט: 1. מוצרים שנרכשו מקטגוריית עודפים ככל שקיימת באתר (להלן: "פריטי עודפים") יוחלפו בחנויות עודפים (outlet) בלבד 2. מוצר שנרכש באתר, לא יוחלף בחנויות הרשת באילת, או במתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), בשל מגבלות חוק מע"מ, והכל בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחלפות שבאתר

יש לשים לב, כי לגביי מוצרים הנמכרים באתר בתנאים מיוחדים, כגון מוצרי חיסול/עודפים עשויות לחול הוראות מיוחדות, לרבות לעניין עצם האפשרות להחליפם. ככל לא תחול מגבלה על עצם אפשרות ההחלפה כאמור, ייתכן וניתן יהיה להחליפם רק בסניפים מסוימים, כדוגמת חנויות עודפים.

בכל מקרה טרם ביצוע כל הזמנה באתר יש לקרוא בעיון את מדיניות ביטול עסקה והחלפות , שכן  ייתכן ומפורטים בה עדכונים חשובים ומידע רלוונטי נוסף, בנושא החלפות והחזרות של מוצרים והיא עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לדין ו/או למדיניות החברה.

 

11.3

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר בחנויות הרשת שלה. כמו כן, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה, ו/או בסניף בה בחר המזמין לבצע את ההחלפה בפרט, ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו שנרכש על ידו באתר.

 

11.4

החלפת מוצר בודד שנרכש במסגרת הצעת מכר כמותית או מבצע כמותי, תהיה בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי הצעות המכר הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות .

בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת המכר, לגבי המוצר החלופי.  במקרים בהם המוצר נרכש במסגרת מבצע או תמחור בלעדי באתר, החלפת המוצר בסניפי הרשת למוצר אחר מהסניף  בה נעשית ההחלפה, תיעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בסניף בעת ההחלפה. לחילופין, ניתן לבטל את העסקה בסניפי הרשת בתנאים דלעיל, ולבצע רכישה מחודשת באתר.

 

11.5

מובהר בזאת, כי החלפת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר, תיעשה בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות  ובתקנון זה. לגבי עסקאות שבוצעו באחת מחנויות הרשת, יחולו הוראות המדיניות החלפות והחזרות המפורסמת בחנויות הרשת. המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחד מסניפי הרשת ו/או  בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה או עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר בעת ביצוע ההזמנה למחירי המוצרים בעת ביצוע החלפה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה ו/או עקב האפשרות לממש שוברי זיכוי בסניפי הרשת בלבד.

 

12. ביטול עסקה על ידי החברה

           

12.1

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:  

 

 

12.1.1

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או הקבוצה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או בכלל.

 

 

12.1.2

במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר לבית המזמין, שצוין בדף ההזמנה, או בהודעה שנמסרה למזמין. 

 

 

12.1.3

במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

 

 

12.1.4

במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או הקבוצה ו/או של הנהלת האתר ולרבות בקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 1.3 שלעיל.

 

 

12.1.5

במידה והופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

 

 

12.1.6

במידה ולמשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה ו/או למי מקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 1.3 שלעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

 

 

12.1.7

במידה ולאחר שנשלחה למזמין הודעה על קליטת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן (לרבות סוג העדשות) אזל מהמלאי. במקרה כזה, יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה.  

מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה, וחיוב כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של המזמין, לא תחשב העסקה כעסקה שהושלמה - וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.2 שלעיל, ועל כן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה.

 

 

12.1.8

במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצרים המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.

 

 

12.1.9

במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב.  

 

12.2

בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר.

 

12.3

בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יבוצע החזר כספי בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

 

13. כרטיסי מתנה/תווי קניה/שוברי זיכוי

                

13.1

לתשומת הלב - כרטיסי מתנה/תווי קניה ושוברי זיכוי יהיו ניתנים לשימוש ולמימוש בחנויות הרשת (כהגדרתן דלעיל) בלבד, ולא באתר הסחר. כרטיסים קבוצתיים (המקנים זכות לרכישה בכל מותגי הקבוצה) יהיו ניתנים למימוש בנוסף לחנויות הרשת והקבוצה כהגדרתן בתקנון זה, גם באתרי הרשתות קיקו מילאנו, איב רושה וקסטרו, ובאתרים אלו בלבד.

על רכישת כרטיסי מתנה באמצעות האתר כהגדרתם בסעיף 5.1 לעיל, יחולו כל הוראות תקנון זה (לרבות בנושא ביטול עסקה בכרטיס המתנה עצמו, בטרם מומש), ובנוסף, גם כל ההוראות הבאות:

 

 

13.1.1

ערכו של כל כרטיס מתנה, יהא בהתאם למחיר בו נרכש באמצעות האתר. היינו- באמצעות כרטיס מתנה שנרכש בסכום של 100 ש"ח לדוגמא, ניתן יהא לרכוש מוצרים בחנויות הרשת עד לסכום של 100 שקלים.

 

 

13.1.2

החברה לא תכבד כרטיס מתנה, שהתעורר חשד כי זויף.

 

 

12.1.3

כרטיס המתנה ניתן יהיה למימוש בחנויות הרשת בלבד, ויהיה בתוקף לשנתיים לפחות מיום רכישתו, כמפורט בתקנון כרטיס מתנה LOVE CARD .

 

 

13.1.4

ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה בכמה רכישות נפרדות, בחנויות  הרשת בלבד, בתנאי ששווין הכולל אינו עולה על ערך הכרטיס.

 

 

13.1.5

לבירור יתרה בכרטיס ראה הוראות על הכרטיס.

 

 

13.1.6

לא ניתן להמיר כרטיס מתנה לכסף מזומן ו/או להמיר יתרה בכרטיס למזומן או לקבל עודף במזומן בגין שימוש רק בחלק מערכו הנקוב של הכרטיס, או להמיר את הכרטיס לכל דבר אחר (למעט במקרה של  ביטול עסקת הרכישה של הכרטיס, אשר לגביה יחולו הוראות סעיף 10 לעיל ולמעט במקרה בו נותרה יתרה של פחות מ-5% מהסכום שהוטען בכרטיס המתנה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, שכן אז ניתן יהיה לקבל את היתרה במזומן).

 

 

13.1.7

הלקוח יהא אחראי לכל מקרה של אובדן/גניבה/השחתה של כרטיס מתנה ו/או תווי קניה, ובכל מקרה כאמור אחריות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או הקבוצה, תוגבל לאחריותם לפי הדין בלבד.

 

 

13.1.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.1 לעניין זכותה של החברה לשנות את סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרי שמובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת להתחיל ו/או להפסיק את ממכר כרטיסי המתנה ו/או כל כרטיס ו/או שובר מכל סוג, באתר ו/או לשנות ו/או להתאים את התנאים למימושם. 

 

 

13.1.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 21.2 לעניין יכולתה של החברה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, מובהר כי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לקבוע תנאים חדשים גם לגבי כרטיסי מתנה ו/או שוברים מכל סוג, שנרכשו לאחר פרסום התנאים החדשים.   

 

 

13.1.10

על כל  כרטיס מתנה, תו קניה ושובר זיכוי,  יופיעו ההגבלות החלות על אותו כרטיס/שובר, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות אלה, תגברנה ההוראות המופיעות על גב כרטיס המתנה ו/או תווי מתנה ו/או שובר הזיכוי ו/או תווי הקניה וככל שיש הפניה לתקנון ספציפי על גבי כרטיס מכל סוג – יגברו הוראות התקנון הספציפי.  

תנאי השימוש בכל כרטיס יהיו לפי תנאי התקנון הרלבנטי של הכרטיס [קישור לתקנון  LOVE שבאתר] - בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות התקנון הרלבנטי כאמור, יגברו הוראות התקנון הרלבנטי ולא הוראות תקנון זה.

 

14. הגבלת אחריות

 

14.1

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

כך, הקבוצה ו/או החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות השימוש בכל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל באתר.   

 

14.2

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר  ו/או מי מטעמם לא יחויבו בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.

 

14.3

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו בפועל למזמינים, לרבות הבדלים בגוונים והמזמין יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך.

 

14.4

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות האחזקה והשימוש ו/או היצרן, כאמור לעיל ולהלן.  

 

14.5

להנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או למי מטעמם, לא תהא  כל אחריות לגבי תוצאות ייצור המשקפיים על פי הנתונים שהמזמין הזין באתר בעצמו ו/או לכל נזק שיגרם עקב הזנה של נתונים לא נכונים ו/או עקב שימוש בנתונים שלא בהתאם למרשם עדכני ו/או כאלו שאינם משקפים את הצרכים הבריאותיים של המזמין, או של האדם עבורו הוזמן המוצר.

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא  יהיו אחראים לנזק מכל סוג, שיגרם למזמין ו/או לאדם אחר (צד ג'), ו/או לרכוש, בשל שימוש במשקפיים שאינם בהתאם למרשם עדכני, ו/או שלא הוזמנו בהתאם להוראות תקנון האופטיקה  שבאתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות, בשל סחרחורת, בלבול, או ראיה לקויה, בעת הפעלת מכשירים חשמליים, מכונות, נהיגה, וכל אירוע אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון האופטיקה  שבאתר ו/או שלא בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחלפות .

 

14.6

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המזמין, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות מגפות ו/או נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או  תקלות באמצעי תשלום המופעל באתר וכל גורם אחר של כוח עליון.

 

14.7

יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם  באחריות כלשהי העולה על מכפלה של עשר בשווי המוצר הנרכש, למעט במקרה של נזק ישיר בלבד לגוף או לרכוש, שנגרם כתוצאה ישירה מפגם במוצר שהוכח שהוא זה שגרם לנזק.

כמו כן, לא יישאו הנהלת החברה ו/או הקבוצה /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למזמין, מכל סיבה שהיא.

 

 

14.7.1

באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

 

 

14.7.2

כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.

החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

 

14.7.3

נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

 

 

 

 

15. שיפוי

 

כל משתמש שייעשה שימוש לצרכים מסחריים ו/או שימוש בלתי הולם באתר ו/או בשירותי החברה המוצעים ללקוחותיה באמצעותו ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה או התקנונים האחרים שבאתר ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה ו/או מהקבוצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.

 

16. קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני של החברה ו/או הקבוצה באתר, ובכל המופיע בו בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מדגמים, דגמים, השיטות והסודות המסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות של מי מהקבוצה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה. זכויות אלה כוללות בין היתר, זכויות לגבי כל הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים שבאתר, דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, קטעי מוסיקה, צילומים, תמונות, מידע על מוצרים, תוויות, עלונים (לרבות צורתם ותכנם), סימני מסחר, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, להציג, לשכפל, לשחזר, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות בסימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, בנוסח תקנון זה ו/או בנוסח מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר (ו/או בכל חלק מהם), לכל מטרה שהיא, בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או ביצוע הנדסה לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן האתר (חלקו או כולו), ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או כל שימוש אחר, בכל צורה או דרך, בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או באייקונים ו/או בתמונות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים (ו/או באיזה חלק מכל אלו), וכן כל שימוש במידע ו/או בתצוגה ו/או בנתונים מכל מין וסוג, המופיעים באתר, לרבות בגרפיקה ובעיצוב, ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר, אסור בתכלית בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב.

השם "קרולינה למקה" וכן השם: "קרולינה למקה ברלין", וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו- בין אם רשומים ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה ו/או של הקבוצה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

17. אבטחת מידע

 

 

הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות  לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר) - בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.  הקבוצה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה ו/או קבוצה, כאמור בסעיף 7 לעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת באתר זה. מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגות המשתמשים באתר בין נשים וגברים, וכדומה), ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.  

 

18. שירות לקוחות

 

מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, וכן מענה לפניות מזמינים בעניין החזרת מוצרים, ניתן לקבל באחת מדרכי יצירת הקשר שלהלן:

שירות לקוחות בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00- באמצעות  WhatsAppלמספר: 052-3277630, או בטלפון: *6882 (מענה טלפוני בין השעות 10:00-15:00).

מייל שרות לקוחות: service@carolinalemke.com.

לקבלת לינק ליצירת קשר: https://www.carolinalemke.co.il/service.

יובהר כי לא ניתן יהא לפנות למרכז שירות הלקוחות לשם מסירת פרטים לצורך ביצוע ו/או השלמת עסקה,  כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל, וכי עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.  

 

19. ברירת דין ומקום שיפוט

 

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא דינים של אף מדינה אחרת, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ועם הרכישה באתר יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת באזור תל-אביב-יפו בלבד ולא בפני כל ערכאה שיפוטית אחרת.

 

20. אחריות ותיקונים

 

20.1

לקוחות החברה ייהנו מאחריות לשנה בגין פגם ייצור על כל דגמי המשקפיים באתר (שמש ואופטיקה), בכפוף להצגת חשבונית רכישה ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם. למען הסר ספק, "פגם בייצור" אינו כולל:  

 

 

א.

שריטות ו/או סדקים ו/או שברים בעדשות.

 

ב.

שבר ו/או סדק במסגרת המשקפיים ו/או התעקמות של המסגרת.

 

ג.

כל נזק שהתהווה כתוצאה משימוש לא נכון ו/או רשלני במשקפיים, לרבות שימוש בניגוד להוראות האחזקה והשימוש המפורטות בסעיף 9 לעיל.

 

ד.

פגם באיזה מחלקי המשקפים אשר נרכש מגורם אחר שאינו החברה (לרבות משקפיים שהותקנו בהם עדשות של יצרן אחר).

 

20.2

האחריות לא תחול על משקפיים אשר תוקנו בעבר בידי גורם אחר, שאינו החברה. במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. בהיעדר מוצר זהה במלאי, יינתן ללקוח שובר זיכוי או מוצר חליפי שערכו שווה לסכום בו נרכש המוצר המקורי, לבחירת הלקוח.

יובהר כי אחריות החברה תהיה מוגבלת לערך המוצר (קרי לסכום ששולם עבורו על ידי הלקוח בפועל) ולמשך תקופת האחריות בלבד. החברה רשאית לשנות את תקופת האחריות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ניתן יהיה לממש את האחריות באמצעות פניה לשירות הלקוחות ו/או לחנויות הרשת.

 

 

21. כללי

 

21.1

שירותי בדיקות ראיה: במסגרת שירותי החברה, מאפשרת החברה ביצוע בדיקות ראיה על ידי אופטומטריסטים מורשים, בחדרי בדיקה מהמתקדמים בעולם, בתפוצה ארצית בקניונים ובמרכזים מסחריים נבחרים.

שירות הבדיקות הנ"ל, והמרשמים המתקבלים במסגרתו מיועדים לשימוש פרטי של הגורם הנבדק בלבד. חל איסור מוחלט על עשיית כל שימוש מסחרי בשירות הבדיקות, בין אם ע"י המשתמש עצמו ובין אם על ידי כל גורם אחר מטעמו ו/או בכלל.

תוצאות בדיקת הראייה ימסרו אך ורק לנבדק עצמו ו/או לגורם אחר מטעמו שהוסמך לכך בכתב.

הזמנת בדיקת ראיה ו/או שליפת תוצאות המרשם מהאתר, תעשה ע"י הנבדק באמצעות הזנת פרטיו האישיים בלבד. אין להזין פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או את פרטיו של כל צד ג', שאינו המשתמש עצמו ו/או לעשות שימוש בשירות זה עבור כל צד שלישי ו/או להתחזות לכל אדם ו/או לישות אחרת כלשהי, לצורך קבלת פרטים מהאתר ובכלל. במידה והמשתמש הינו קטין, מתחת לגיל 18, השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, יעשה בהתאם לתנאים כמפורט בסעיף 4.1.1 לעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש הוכחה לעניין הרשאתו להשתמש באתר ובשירותיו ו/או לעניין גילו ו/או כל אישור אחר של הורה/אפוטרופוס רלוונטי, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

אופן מתן השירות ותנאי השירות עשויים להשתנות ו/או להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

21.2

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק ההוראות והתנאים שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם.

 

21.3

תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיוצ"ב.

 

21.4

רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.   
 

 

מדיניות פרטיות

קרולינה למקה –Carolina Lemke

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 

מדיניות פרטיות

 

1.       כללי

1.1.    קרולינה למקה בע"מ נמנת על קבוצת קסטרו-הודיס (המורכבת מקבוצת ההחברות/המותגים: הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (פאלו ריטייל בע"מ), קיקו (טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ), קסטרו מודל בע"מ ו- YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו-הודיס (להלן יחדיו "הקבוצה", או בנפרד "קרולינה למקה" או "החברה"). החברה והקבוצה מכבדות את פרטיותם של לקוחותיהן, הן בחנויות הקבוצה הפיזיות השונות, והן של המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידי החברה ובבעלותה – בכתובת http://www.carolinalemke.co.il וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן יחדיו "המשתמשים" או "המשתמש").

1.2.    מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה והקבוצה (ובכל מקום בו נעשה שימוש במונח "הקבוצה" הכוונה היא לכל אחת מהחברות בקבוצה ביחד ובנפרד) במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמשים וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או בניוזלטר ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו.

1.3.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. החברה ו/או הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.4.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

2.       רישום והעברת מידע לחברה ו/או לקבוצה

2.1.    חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת האתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם, WhatsApp וכיוצ"ב (להלן: "אמצעי מדיה חברתית") ו/או במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות, קבלת חשבונית דיגיטלית, ביצוע רכישות והזמנות באתר, שימוש בצ'אט באתר, הרשמה לניוזלטר, במסגרת מבצעים וקמפיינים מסוימים, טעונים מסירת מידע אישי. מידע אישי זה יכול שיכלול לדוגמא, את שמך, כתובתך, פרטי אמצעי תשלום, תעודת הזהות שלך, מיקומך, בדיקות ראייה שביצעת, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כמו כן, ברכישת משקפיים אופטיות (משקפי ראייה או שמש אופטיים), יהיה עליך למסור מידע אשר ייתכן וייחשב למידע רפואי, כגון נתוני המרשם שלך וכיוצ"ב. מידע זה יכול שיטען אוטומטית לאזור האישי שלך אם קיים במערכות החברה לאור בדיקת ראייה שביצעת בסניפי החברה ו/או הזמנות קודמות שלך. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא תוכל לבצע רכישה, ללא מסירת נתוני המרשם שלך לא תוכל לבצע הזמנת משקפי ראייה, ללא מסירת פרטי מיקום לא תוכל לאתר את הסניף הקרוב אליך באופן אוטומטי, וללא מסירת כתובת הדוא"ל שלך, לא תוכל לקבל את הניוזלטר של החברה ו/או להצטרף למועדון הלקוחות שלה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות ממנה) (להלן יחדיו "מסירת המידע").

2.2.    המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או אשר ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם החברה ו/או הקבוצה ו/או במסגרת רכישות  מהחברה ו/או הקבוצה ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (להלן "הנתונים"), ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה המפורטות דלעיל, המשמשים בין היתר למטרות הבאות:   דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חווית המשתמש באופן אישי ללקוח, וכן כאמור בסעיף 2.3 שלהלן.

2.3.    המשתמש מאשר ומסכים כי המידע שמסר לחברה ו/או לקבוצה ו/או המידע אשר ייאסף אודותיו אגב רכישת מותגי החברה ו/או המותגים של הקבוצה, כולם או חלקם, ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים כאלו ואחרים, ישמר במאגרי המידע של החברה ו/או של הקבוצה ו/או איזה מחברות הקבוצה וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים ו/או במסגרת מועדון הלקוחות של החברה ו/או במסגרת הניוזלטר, וזאת, בין היתר, לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו בכל אלו בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של החברות השונות וכמפורט בס"ק 2.2 לעיל.

2.4.    ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך.

2.5.    במסגרת השימוש באתר ו/או לצורך יצירת קשר יוכל המשתמש ליצור קשר באמצעות פניה באמצעי מדיה חברתית וכו' אשר מופעלים על-ידי חברות חיצוניות. שימוש ו/או פניה דרך אתרים חיצוניים תעשה על דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד, שכן עם השימוש יתכן שתצא מהאתר המופעל על-ידי הקבוצה/חברה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על ידי צד שלישי, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.

2.6.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או קמפיינים מסוימים, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

3.       איסוף ושימוש במידע

3.1.    החברה ו/או הקבוצה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה ו/או רכישה באתר ו/או במהלך רכישה בחנויות הרשת, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), וכן ביחס לבדיקות ראייה שביצע בסניפי הרשת, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש ו/או הרכישה באתר ולרבות במהלך הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במהלך הרשמתו לניוזלטר ו/או במהלך השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה החברה (מועדון הלקוחות, ניוזלטר וכיוצ"ב) לרבות עבור ייעול ושיפור ממשק הזמנת המוצרים, אופטיים או אחרים, וחוויית המשתמש באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, בכלל דרכי ההתקשרות עמו, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה ו/או לקבוצה שיתוף פעולה עסקי.

3.2.    בנוסף, ובהתאם למטרות המאגרים, רשאים החברה ו/או הקבוצה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, כאמור בסעיפים 2.2-2.3, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

3.3.    כמו כן, רשאית החברה ו/או הקבוצה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש כאמור, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך ו/או על פי בקשתו בעת פנייה לחברה באמצעי הקשר השונים, לרבות דרך פלטפורמות חברתיות; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שהחברה ו/או שהקבוצה תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או הניוזלטר ו/או ההשתתפות במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים, למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה ו/או לקבוצה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיו החברה ו/או הקבוצה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או הקבוצה, לרבות מידע מותאם לצרכי המשתמש על פי פילוח הנתונים ועיבודם. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

 

Cookies

3.5.    ידיעתך – האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels google analytics (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

3.6.    עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ו/או הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, כתובת ה-IP שלך, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה ו/או הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש העוזרות לנו בין היתר להתאים עבורך את חווית הגלישה.

למידע נוסף על השימוש ב- cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:

Google privacy ;Facebook privacy

 אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices;https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

 google privacycheckup

3.7.    תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

4.       מסירת מידע לצד שלישי

4.1.    החברה ו/או הקבוצה, תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1.   על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

4.1.2.   לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר;

4.1.3.   במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או הקבוצה, או עם אחת או יותר מהחברות בה;

4.1.4.   בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;

4.1.5.   במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי החברה ו/או הקבוצה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.

4.1.6.   בשל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצה, ו/או לאחת מהחברות הכלולות בה, למסור את המידע לצדדים שלישיים;

4.1.7.   בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או הקבוצה, ו/או אחת או יותר מהחברות הכלולות בה, ו/או מי מטעמה;

4.1.8.   בכל מקרה בו תסבור החברה ו/או הקבוצה, או אחת מהחברות הכלולות בה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או הקבוצה, או מי מהכלולות בה, ו/או מי מטעמם ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

4.1.9.   במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה ו/או הקבוצה, או אחת או יותר מהחברות הכלולות בה, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

4.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה ו/או הקבוצה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

5.       אבטחת מידע

5.1.    החברה ו/או הקבוצה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה ו/או הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

5.2.    החברה ו/או הקבוצה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה ו/או והקבוצה.

5.3.    החברה ו/או הקבוצה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה ו/או הקבוצה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה ו/או הקבוצה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

5.4.    כך, החברה ו/או הקבוצה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה ו/או הקבוצה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה וכי ידוע למשתמש שה החברה ו/או הקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

5.5.    כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

6.       יצירת קשר בנושא פרטיות

6.1.     על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ו/או הקבוצה ואף לבקש מההחברה ו/או מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה ו/או הקבוצה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.

6.2.    בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת - Carolinalemkeforyou@carolinalemke.com.

6.3.    בכל תכתובת לחברה ו/או לקבוצה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה ו/או הקבוצה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.