Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אחריות מורחבת

תקנון הטבת אחריות מורחבת לנרשמים למאגר לקוחות

1.      נותנת ההטבה- קרולינה למקה בע"מ (להלן: "החברה").

2.      האתר- אתר הסחר האינטרנטי של חברת קרולינה למקה, שכתובתו carolinalemke.co.il.

3.      מהות ההטבה- בכפוף לעמידה בכל עת ועת בתנאים שלהלן במלואם, תוארך תקופת האחריות (המאפשרת שירות תיקונים ללא עלות במסגרת תנאי האחריות), על כלל דגמי המשקפיים שנרכשו על יד הלקוח מהחברה (שמש ואופטיקה), למשך שנה אחת נוספת, שתחל לאחר תום שנת האחריות הראשונה לגבי פריט, כך שבסך הכל תינתן אחריות, למשך 24 חודשים, שימנו, לגבי כל זוג משקפיים, החל ממועד הרכישה של אותו פריט (להלן: "האחריות המורחבת" ו/או "ההטבה" ו-"תקופת הזכאות" בהתאמה). ההטבה מהווה למעשה הרחבה של תקופת האחריות הרגילה, התקפה למשך 12 חודשים בלבד, ממועד הרכישה (להלן: "האחריות הרגילה"). כדי להיות זכאי להטבה, על הלקוח לתת הסכמתו לקבלת הצעות, מבצעים ושאר דברי פרסום מהחברה ו/או מקבוצת החברות עליה היא נמנית כמפורט להלן, ולא לבטל את הסכמתו (להשאיר את ההסכמה בתוקף) במהלך תקופת הזכאות.

4.      הרשמה/עמוד ההרשמה- ההרשמה לקבלת האחריות המורחבת, תתבצע באמצעות עמוד ההרשמה, אשר הגישה אליו תתאפשר באחת או יותר, מהדרכים שלהלן: א. באמצעות כניסה לקישור הייעודי בחשבונית הדיגיטלית הנשלחת ללקוח (ככל והלקוח מאשר זאת), בסיום רכישה ב. באמצעות האתר (ככל ותהיה אפשרות רישום באמצעות האתר) ג. באמצעות סריקת הברקוד הרלוונטי, שימוקם לצורך ההרשמה, בסניפי החברה.

5.      מועד הרכישה-  התאריך בו הונפקה ללקוח החשבונית בגין עסקת רכישת המשקפיים, בהתאם לתיעוד המצוי במערכות החברה. לעניין זה, התיעוד הקיים במערכות החברה בלבד, יהווה ראיה למועד הרכישה.

6.      תנאי ההטבה

לקוח שיעמוד בכל התנאים שלהלן, וישאיר הסכמתו לקבלת דיוור מחברת קרולינה למקה בתוקף (כלומר לא יבטל את ההסכמה), בעת מימוש ההטבה בפועל – עם מסירת המשקף לתיקון, וישלים את כל הפעולות שלהלן בעמוד ההרשמה, יהא זכאי ליהנות מהאחריות המורחבת, והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה:

א.      הזנת מלוא הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה: שם פרטי ושם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שבבעלותו ובשימושו הבלעדיים של הלקוח, מספר טלפון נייד, תאריך לידה וכן סימון המגדר (גבר או אישה).

ב.      מתן הסכמה מפורשת לשימוש בפרטים לצרכי משלוח תוכן שיווקי ופרסומי כדלקמן*:

(1)   שהפרטים שנאספו אודות הלקוח ו/או שימסור הלקוח, אגב רכישה בחנויות ו/או שימוש באתר, ישמרו וישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של קבוצת קסטרו-הודיס.

(2)    לקבלת דיוור פרסומי, מותאם אישית, לפי הפרטים כאמור, ממותגי קבוצת קסטרו הודיס (הכוללת את המותגים: הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, קיקו, קסטרו, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו- הודיס), בכל מדיה.

*את האישורים הנ"ל יש לתת לאחר עיון במדיניות הפרטיות של החברה, ולאחר עיון בתקנון זה, על כל הוראותיו ועל כל הסייגים והמגבלות המפורטים בו. יובהר כי רק לקוח שיאשר את הסכמתו לשני הסעיפים דלעיל במצטבר [(2).ב.6- (1).ב.6)], ע"י סימון התיבה הייעודית, יחשב כמי שנתן הסכמתו כאמור.

ג.       אישור תנאי תקנון זה, לאחר העיון בו.

אישור ההסכמה כאמור, יעשה באמצעות סימון האישור במקום הייעודי לכך, בטופס ההרשמה הדיגיטלי.

ד.      לחיצה על הכפתור: "הרשמה", לצורך השלמת תהליך הרישום. ומתן אישור סופי לכל תנאי תקנון זה. יובהר בזאת, כי עצם הלחיצה על כפתור "הרשמה" לצורך השלמת התהליך, תהווה הסכמה מפורשת של הלקוח, לכל התנאים דלעיל.

ה.      איתורה של חשבונית רכישה רלוונטית, על שם הלקוח, המתועדת במערכות החברה והתואמת לפרטים האישיים שיוזנו על ידי הלקוח כאמור, בעמוד ההרשמה, אשר הונפקה 24 חודשים לכל היותר, טרם ביצוע ההרשמה.

יוסבר, כי ללא איתור חשבונית או במקרה בו אותרה חשבונית שהונפקה לפני למעלה מ-24 חודשים, כאמור, לא ניתן יהיה לספק את הטבת האחריות המורחבת (מאחר ולמעשה לא קיים כל פריט שנרכש ו/או פריט רלוונטי מבחינת מועד הרכישה, להחלת האחריות המורחבת בנסיבות כאלה).  

7.      לאחר השלמת כל התנאים דלעיל, יהיה הלקוח זכאי לקבלת האחריות המורחבת וזכאותו תתועד במערכות החברה, תיכנס לתוקף מידי וניתן יהיה לעשות בה שימוש (והכל בכפוף לתנאים שבתקנון זה ככלל וכן לאמור בסעיף 12 שלהלן בפרט).

8.      מובהר בזאת מפורשות, כי קבלת האחריות המורחבת מותנית בכך שהלקוח עמד בכל התנאים שבס"ק ה.6-א.6 דלעיל וכי לקוח שלא יעמוד בכל התנאים הנ"ל במצטבר, לא יוכל להתקדם בתהליך ההרשמה, ולא יהא זכאי לקבלת האחריות המורחבת.

9.      למען הסר ספק יובהר כי מי שהזין פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים, בין אם במתכוון ובין אם בשוגג, לא ייחשב כמי שזכאי להטבה.

דגשים חשובים

 

10.  עם העמידה בתנאים דלעיל, האחריות המורחבת תינתן ללקוח בעבור כל זוגות המשקפיים שרכש, וזאת בהתאם למועד הרכישה של כל אחד מהם, המתועד במערכות החברה באמצעות החשבונית שהונפקה עבורם בעת הרכישה.

11.  יובהר, כי תקופת האחריות המורחבת, תחושב באופן יחסי בהתאם למועד הרכישה, ותהא בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד הרכישה של כל פריט ופריט (בכפוף לאמור בסעיף 12 להלן). לצורך הדוגמא: ככל ובמערכות החברה מתועדות עבור הלקוח 2 רכישות, האחת בגין רכישת זוג משקפי שמש, מיום 01.01.2020 והשנייה בגין רכישת זוג משקפים אופטיים, מיום 01.06.2021, הרי שעם השלמת ההרשמה כאמור, ייהנה הלקוח מאחריות מורחבת בגין זוג משקפי השמש, עד ליום 01.01.2022, ובגין זוג משקפי הראייה, עד ליום 01.06.2023 (24 חודשים ממועד הרכישה של כל אחד מהזוגות). למען הסר ספק יובהר, כי למועד הרשמתו של הלקוח לקבלת ההטבה, אין כל משמעות מבחינת חישוב תקופת האחריות.

12.  הלקוח יוכל בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור ולחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוור פרסומי כאמור מכל אחת מחברות קבוצת קסטרו- הודיס, אולם יובהר, כי במידה ויוסר מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, אזי החל ממועד ההסרה כאמור, תבוטל האחריות המורחבת, והלקוח לא יהיה זכאי עוד ליהנות ממנה, אלא מאחריות רגילה בלבד (ככל והוא עוד זכאי לה).

13.  לצורך מימוש שירות האחריות, יהיה על הלקוח להגיע לאיזה מסניפי החברה ולמסור לנציג החברה פרטים מזהים שיאפשרו את איתור זכאותו לאחריות המורחבת, במערכות החברה (ובלבד שהלקוח לא הוסר לבקשתו מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, במועד בו מבוקש המימוש, כמצוין בסעיף 12 דלעיל).

14.  למען הסר ספק, לקוח שלא עשה שימוש באחריות המורחבת, במהלך תקופת הזכאות, לא יהיה זכאי להארכת האחריות ו/או לקבלת הטבה חלופית ו/או לפיצוי אחר כלשהו, ולא יהיה באי מימוש האחריות כאמור כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 6.ב. דלעיל, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו, בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור (וכל עוד הלקוח לא ביקש את הסרתו במפורש מרשימת הדיוור, בהתאם לדרכים העומדות לרשותו לצורך כך, והמפורטות במדיניות הפרטיות של החברה).

 

15.  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מלקוחותיה בנסיבות כאמור.

 

16.  במידה והלקוח ימסור פרטים לא נכונים (ובפרט, כתובת דואר אלקטרוני שגויה, או כזו שאינה של תיבה בבעלותו ושימושו הבלעדי) מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה אחראי לפצות את החברה ו/או את חברות קבוצת קסטרו-הודיס ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה זה.

 

17.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

תקנון הטבת אחריות מורחבת לנרשמים למאגר לקוחות

1.      נותנת ההטבה- קרולינה למקה בע"מ (להלן: "החברה").

2.      האתר- אתר הסחר האינטרנטי של חברת קרולינה למקה, שכתובתו carolinalemke.co.il.

3.      מהות ההטבה- בכפוף לעמידה בכל עת ועת בתנאים שלהלן במלואם, תוארך תקופת האחריות (המאפשרת שירות תיקונים ללא עלות במסגרת תנאי האחריות), על כלל דגמי המשקפיים שנרכשו על יד הלקוח מהחברה (שמש ואופטיקה), למשך שנה אחת נוספת, שתחל לאחר תום שנת האחריות הראשונה לגבי פריט, כך שבסך הכל תינתן אחריות, למשך 24 חודשים, שימנו, לגבי כל זוג משקפיים, החל ממועד הרכישה של אותו פריט (להלן: "האחריות המורחבת" ו/או "ההטבה" ו-"תקופת הזכאות" בהתאמה). ההטבה מהווה למעשה הרחבה של תקופת האחריות הרגילה, התקפה למשך 12 חודשים בלבד, ממועד הרכישה (להלן: "האחריות הרגילה"). כדי להיות זכאי להטבה, על הלקוח לתת הסכמתו לקבלת הצעות, מבצעים ושאר דברי פרסום מהחברה ו/או מקבוצת החברות עליה היא נמנית כמפורט להלן, ולא לבטל את הסכמתו (להשאיר את ההסכמה בתוקף) במהלך תקופת הזכאות.

4.      הרשמה/עמוד ההרשמה- ההרשמה לקבלת האחריות המורחבת, תתבצע באמצעות עמוד ההרשמה, אשר הגישה אליו תתאפשר באחת או יותר, מהדרכים שלהלן: א. באמצעות כניסה לקישור הייעודי בחשבונית הדיגיטלית הנשלחת ללקוח (ככל והלקוח מאשר זאת), בסיום רכישה ב. באמצעות האתר (ככל ותהיה אפשרות רישום באמצעות האתר) ג. באמצעות סריקת הברקוד הרלוונטי, שימוקם לצורך ההרשמה, בסניפי החברה.

5.      מועד הרכישה-  התאריך בו הונפקה ללקוח החשבונית בגין עסקת רכישת המשקפיים, בהתאם לתיעוד המצוי במערכות החברה. לעניין זה, התיעוד הקיים במערכות החברה בלבד, יהווה ראיה למועד הרכישה.

6.      תנאי ההטבה

לקוח שיעמוד בכל התנאים שלהלן, וישאיר הסכמתו לקבלת דיוור מחברת קרולינה למקה בתוקף (כלומר לא יבטל את ההסכמה), בעת מימוש ההטבה בפועל – עם מסירת המשקף לתיקון, וישלים את כל הפעולות שלהלן בעמוד ההרשמה, יהא זכאי ליהנות מהאחריות המורחבת, והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה:

א.      הזנת מלוא הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה: שם פרטי ושם משפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שבבעלותו ובשימושו הבלעדיים של הלקוח, מספר טלפון נייד, תאריך לידה וכן סימון המגדר (גבר או אישה).

ב.      מתן הסכמה מפורשת לשימוש בפרטים לצרכי משלוח תוכן שיווקי ופרסומי כדלקמן*:

(1)   שהפרטים שנאספו אודות הלקוח ו/או שימסור הלקוח, אגב רכישה בחנויות ו/או שימוש באתר, ישמרו וישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של קבוצת קסטרו-הודיס.

(2)    לקבלת דיוור פרסומי, מותאם אישית, לפי הפרטים כאמור, ממותגי קבוצת קסטרו הודיס (הכוללת את המותגים: הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, קיקו, קסטרו, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו- הודיס), בכל מדיה.

*את האישורים הנ"ל יש לתת לאחר עיון במדיניות הפרטיות של החברה, ולאחר עיון בתקנון זה, על כל הוראותיו ועל כל הסייגים והמגבלות המפורטים בו. יובהר כי רק לקוח שיאשר את הסכמתו לשני הסעיפים דלעיל במצטבר [(2).ב.6- (1).ב.6)], ע"י סימון התיבה הייעודית, יחשב כמי שנתן הסכמתו כאמור.

ג.       אישור תנאי תקנון זה, לאחר העיון בו.

אישור ההסכמה כאמור, יעשה באמצעות סימון האישור במקום הייעודי לכך, בטופס ההרשמה הדיגיטלי.

ד.      לחיצה על הכפתור: "הרשמה", לצורך השלמת תהליך הרישום. ומתן אישור סופי לכל תנאי תקנון זה. יובהר בזאת, כי עצם הלחיצה על כפתור "הרשמה" לצורך השלמת התהליך, תהווה הסכמה מפורשת של הלקוח, לכל התנאים דלעיל.

ה.      איתורה של חשבונית רכישה רלוונטית, על שם הלקוח, המתועדת במערכות החברה והתואמת לפרטים האישיים שיוזנו על ידי הלקוח כאמור, בעמוד ההרשמה, אשר הונפקה 24 חודשים לכל היותר, טרם ביצוע ההרשמה.

יוסבר, כי ללא איתור חשבונית או במקרה בו אותרה חשבונית שהונפקה לפני למעלה מ-24 חודשים, כאמור, לא ניתן יהיה לספק את הטבת האחריות המורחבת (מאחר ולמעשה לא קיים כל פריט שנרכש ו/או פריט רלוונטי מבחינת מועד הרכישה, להחלת האחריות המורחבת בנסיבות כאלה).  

7.      לאחר השלמת כל התנאים דלעיל, יהיה הלקוח זכאי לקבלת האחריות המורחבת וזכאותו תתועד במערכות החברה, תיכנס לתוקף מידי וניתן יהיה לעשות בה שימוש (והכל בכפוף לתנאים שבתקנון זה ככלל וכן לאמור בסעיף 12 שלהלן בפרט).

8.      מובהר בזאת מפורשות, כי קבלת האחריות המורחבת מותנית בכך שהלקוח עמד בכל התנאים שבס"ק ה.6-א.6 דלעיל וכי לקוח שלא יעמוד בכל התנאים הנ"ל במצטבר, לא יוכל להתקדם בתהליך ההרשמה, ולא יהא זכאי לקבלת האחריות המורחבת.

9.      למען הסר ספק יובהר כי מי שהזין פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים, בין אם במתכוון ובין אם בשוגג, לא ייחשב כמי שזכאי להטבה.

דגשים חשובים

 

10.  עם העמידה בתנאים דלעיל, האחריות המורחבת תינתן ללקוח בעבור כל זוגות המשקפיים שרכש, וזאת בהתאם למועד הרכישה של כל אחד מהם, המתועד במערכות החברה באמצעות החשבונית שהונפקה עבורם בעת הרכישה.

11.  יובהר, כי תקופת האחריות המורחבת, תחושב באופן יחסי בהתאם למועד הרכישה, ותהא בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד הרכישה של כל פריט ופריט (בכפוף לאמור בסעיף 12 להלן). לצורך הדוגמא: ככל ובמערכות החברה מתועדות עבור הלקוח 2 רכישות, האחת בגין רכישת זוג משקפי שמש, מיום 01.01.2020 והשנייה בגין רכישת זוג משקפים אופטיים, מיום 01.06.2021, הרי שעם השלמת ההרשמה כאמור, ייהנה הלקוח מאחריות מורחבת בגין זוג משקפי השמש, עד ליום 01.01.2022, ובגין זוג משקפי הראייה, עד ליום 01.06.2023 (24 חודשים ממועד הרכישה של כל אחד מהזוגות). למען הסר ספק יובהר, כי למועד הרשמתו של הלקוח לקבלת ההטבה, אין כל משמעות מבחינת חישוב תקופת האחריות.

12.  הלקוח יוכל בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור ולחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוור פרסומי כאמור מכל אחת מחברות קבוצת קסטרו- הודיס, אולם יובהר, כי במידה ויוסר מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, אזי החל ממועד ההסרה כאמור, תבוטל האחריות המורחבת, והלקוח לא יהיה זכאי עוד ליהנות ממנה, אלא מאחריות רגילה בלבד (ככל והוא עוד זכאי לה).

13.  לצורך מימוש שירות האחריות, יהיה על הלקוח להגיע לאיזה מסניפי החברה ולמסור לנציג החברה פרטים מזהים שיאפשרו את איתור זכאותו לאחריות המורחבת, במערכות החברה (ובלבד שהלקוח לא הוסר לבקשתו מרשימת הדיוור של חברת קרולינה למקה, במועד בו מבוקש המימוש, כמצוין בסעיף 12 דלעיל).

14.  למען הסר ספק, לקוח שלא עשה שימוש באחריות המורחבת, במהלך תקופת הזכאות, לא יהיה זכאי להארכת האחריות ו/או לקבלת הטבה חלופית ו/או לפיצוי אחר כלשהו, ולא יהיה באי מימוש האחריות כאמור כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 6.ב. דלעיל, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו, בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור (וכל עוד הלקוח לא ביקש את הסרתו במפורש מרשימת הדיוור, בהתאם לדרכים העומדות לרשותו לצורך כך, והמפורטות במדיניות הפרטיות של החברה).

 

15.  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מלקוחותיה בנסיבות כאמור.

 

16.  במידה והלקוח ימסור פרטים לא נכונים (ובפרט, כתובת דואר אלקטרוני שגויה, או כזו שאינה של תיבה בבעלותו ושימושו הבלעדי) מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה אחראי לפצות את החברה ו/או את חברות קבוצת קסטרו-הודיס ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה זה.

 

17.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

Close
Loading
Go back to %1