Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון


1. תנאי ההצעה:

זוג משקפיי ראייה וזוג משקפיי שמש אופטיים ב- -399 ₪.
על מחיר זה לא יחולו הנחות ו/או הוזלות ו/או הטבות נוספות.

2. הפריטים המשתתפים: כל משקפיי הראייה ומשקפיי השמש האופטיים המוצעים למכירה בסניפי החברה ובאתר החברה, כולל מסגרות, עדשות, וציפויים, למעט דגמי משקפיי ראייה ללא מסגרת, כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א', במגבלות המפורטות בסעיף 3 מטה.

3. מגבלות: חל רק על עדשות חד מוקדיות באינדקס 1.5, במספרים 2(+)-2(-), ועד צילינדר -1.25. כל שדרוג לעדשות יהא כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למחירון החברה באתר או בסניפים, לפי העניין. עדשות שמש בצביעה מיוחדת תהיינה כרוכות בתוספת תשלום, בהתאם למחירון החברה באתר או בסניפים, לפי העניין. מסגרות מתכת מומלץ לשדרג לאינדקס 1.6, בתוספת מחיר.

4. על הפריטים שאינם משתתפים יוסיפו לחול ההטבות/ מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים הקיימים במועד כניסתה של הצעה זו לתוקף, ככל שקיימים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות / מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים כאמור, לפי המוקדם.
כמו כן מובהר כי ההצעה "2 זוגות משקפיי ראייה ב-400 ₪" תוסיף להיות בתוקף, במקביל להצעה זו, עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, בכפוף לתנאי ההצעה הנ"ל, כפי שמפורסמים באתר ובסניפים.

5. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6. מובהר כי בעת רכישה באתר יחולו גם כל הוראות תקנון האתר, וכן כל הוראות תקנון האופטיקה באתר והוראות עמוד המשלוחים וההחזרות ( שככל שלא שונו במסגרת תקנון זה, וכי ברכישה בסניפים יחולו כל הוראות אמנת השירות בסניפים, ככל שלא שונו במסגרת תקנון זה

נספח א' לתקנון- טבלת דגמים שאינם כלולים בהצעה

 

ברקוד

דגם צבע

9900000039646

CL5514-1

9900000039653

CL5514-2

841313135030

CL5514-4

9900000047023

CL5556-1

9900000047030

CL5556-2

9900000047658

CL5606-1

9900000047665

CL5606-2

9900000047894

CL5610-1

9900000047900

CL5610-2

841313126250

CL5904-1

841313126267

CL5904-2

841313126274

CL5904-3

841313126281

CL5905-1

841313126298

CL5905-2

841313126304

CL5905-3

841313127530

CL5985-1

841313127547

CL5985-2

841313127554

CL5985-3

841313127509

CL5986-1

841313127516

CL5986-2

841313127523

CL5986-3

841313127455

CL5987-1

841313127462

CL5987-2

841313127431

CL5988-1

841313127448

CL5988-2

841313127417

CL5989-1

841313127424

CL5989-2

841313127981

CL5992-1

841313127998

CL5992-2

Close
Loading
Go back to %1