Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון 2=300

תקנון 2 זוגות משקפיים ב-300 ₪

תנאי המבצע  

שני זוגות משקפים מכל סוג (2 זוגות משקפיי שמש או שני זוגות משקפיי ראיה או זוג משקפיי ראייה וזוג משקפיי שמש),  ב-300 ), הכל בכפוף למגבלות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 להלן.  

מובהר כי על הפריטים המשתתפים במבצע לא יחולו מבצעים כלשהם או הטבות או הנחות אחרות. 
 
כמו כן מובהר כי בעת רכישת שני זוגות משקפיים על פי תנאי מבצע זה, לא ניתן יהיה לשדרג את עדשות המשקפיים, בכל דרך שהיא (לרבות שדרוג לעדשות אופטיות במשקפיי שמש ו/או עדשות מדורגות וכיוצ"ב), אף לא בתוספת תשלום, וכל הצעה לשדרוג, הזמינה באתר, לא תחול ברכישה זו. 
 

הפריטים המשתתפים במבצע: כל דגמי משקפיי השמש, וכן כל דגמי משקפיי הראייה המוצעים למכירה באתר, למעט דגמי משקפיי ראייה ללא מסגרת, כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א', כולל מסגרות ועדשות, במגבלות המפורטות להלן.  
 
 

המבצע אינו חל על משקפיי שמש אופטיים.  
 

מגבלות על משקפיי הראייה:  
 
חל רק על עדשות חד מוקדיות לבנות באינדקס 1.56 (שקופות), במספרים 2- עד 2+ ועד צילינדר 1.25-. מסגרות מתכת מומלץ לשדרג לאינדקס 1.6 בתוספת תשלום.  

 

מלאי מינימאלי באתר: 50 יחידות מלאי מינימאלי בסניפים:50 יחידות  

 תוקף המבצע:  מיום 27/6/21 ועד ליום 21/29/6  או עד לגמר המלאי המינימאלי הנ"ל, לפי המוקדם.  
  

על רכישות שאינן בהתאם להוראות תקנון זה יוסיפו לחול ההטבות/ מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים, ככל שקיימים.    

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד. 

מובהר כי על רכישת הפריטים המשתתפים במבצע באמצעות האתר יחולו גם כל הוראות תקנון האתר, ולגביי משקפיי ראייה, גם כל הוראות תקנון האופטיקה באתר למעט אם שונו במפורש במסגרת תקנון זה, וכי על רכישת הפריטים המשתתפים במבצע באמצעות הסניפים יחולו גם כל הוראות אמנת השירות בסניפים, למעט אם שונו במפורש במסגרת תקנון זה.  
 בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנונים הנ"ל, יגברו הוראות תקנון זה.  

על רכישות שאינן בהתאם להוראות תקנון זה יוסיפו לחול ההטבות/ מבצעים/ תנאי מכירה מיוחדים, ככל שקיימים.    

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
  

נספח א' לתקנון- טבלת דגמים שאינם כלולים בהצעה  

ברקוד 

דגם צבע 

9900000039646 

CL5514-1 

9900000039653 

CL5514-2 

841313135030 

CL5514-4 

9900000047023 

CL5556-1 

9900000047030 

CL5556-2 

9900000047658 

CL5606-1 

9900000047665 

CL5606-2 

9900000047894 

CL5610-1 

9900000047900 

CL5610-2 

841313126250 

CL5904-1 

841313126267 

CL5904-2 

841313126274 

CL5904-3 

841313126281 

CL5905-1 

841313126298 

CL5905-2 

841313126304 

CL5905-3 

841313127530 

CL5985-1 

841313127547 

CL5985-2 

841313127554 

CL5985-3 

841313127509 

CL5986-1 

841313127516 

CL5986-2 

841313127523 

CL5986-3 

841313127455 

CL5987-1 

841313127462 

CL5987-2 

841313127431 

CL5988-1 

841313127448 

CL5988-2 

841313127417 

CL5989-1 

841313127424 

CL5989-2 

841313127981 

CL5992-1 

841313127998 

CL5992-2 

 

 

 

 

 

 

Close
Loading
Go back to %1