Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע

25% הנחה על כל מסגרות הראייה בקטגוריית האצטט (HAND MADE) באתר

 

1.       עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").

2.       אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .

 

3.       תנאי המבצע:

לקוח שירכוש באמצעות אתר החברה בלבד, פריט מהפריטים המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי ל-25% הנחה על מחירו המלא של הפריט, לפני כל הנחה. מובהר כי במהלך תקופת המבצע, לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע, מבצעים או הטבות או הנחות אחרות, מכל סוג, ככל ויהיו קיימים בתקופת המבצע, לא במקביל למבצע ולא כחלופה למבצע, לרבות לא הצעות מכר כמותיות מכל סוג, ולא ניתן יהיה לממש קופונים וגם להנות ממחיר המבצע במקביל (למעט הקופון  "partymood22"המקנה הנחה של 10% ברכישה באתר החברה, אשר יהיה זמין בדף האינסטגרם של החברה גם בתקופת המבצע וניתן למימוש במקביל למבצע, בהתאם לתנאים שבפרסומי החברה בהתייחס לקופון), וכל זאת אלא אם תחליט החברה אחרת, עפ"י שיקול דעתה המוחלט.

 

4.       הפריטים המשתתפים במבצע: כל דגמי מסגרות הראייה בקטגוריית האצטט ((HAND MADE, המוצעות למכירה ומסומנות באדום ו/או מוצגות בעמוד המבצע הרלוונטי, באתר החברה, כולל עדשות, בכל טווח המספרים.

 

5.       מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 500 פריטים באתר. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים במבצע.

 

6.       תקופת המבצע:  מיום 09.01.2022 ועד ליום 18.01.2022 בשעה 9:00 בבוקר, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל משבר הקורונה, אשר ישפיע על פעילות עורכת המבצע.

 

7.       החזר כספי ו/או החלפות של פריטים שנקנו במבצע: מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש במסגרת המבצע באתר, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו, ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה הסכום ששולם בעבורו בפועל, לאחר ההנחה), וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים הקבועים בתקנון האתר, החלים על ביטול עסקה.

 

8.       מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באתר, יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.      

9.       על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

10.   מובהר כי תנאי המבצע, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של עורכת המבצע, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של עורכת המבצע.

 

 

 

 

 

 

Close
Loading
Go back to %1