Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע

15% הנחה על  דגמי משקפי השמש  

 

1.       עורכת המבצע: חברת קרולינה למקה בע"מ, ח.פ 514531185 (להלן: "החברה").

2.       אתר החברה- אתר הסחר של החברה שכתובתו Carolinalemke.co.il .

 

3.       תנאי המבצע:

לקוח שירכוש באמצעות אתר החברה בלבד, פריט מהפריטים המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי ל-15% הנחה על מחירו המלא של הפריט, לפני כל הנחה. כמו כן, על הפריטים המשתתפים במבצע, יוסיפו לחול במקביל להנחה הנ"ל, גם הצעות מכר כמותיות, ככל וקיימות במועד כניסת המבצע לתוקף (כגון: 50% הנחה על פריט שני בקטגוריית משקפי השמש, בכפוף לתנאי הצעה זו), וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה (עפ"י שיקול דעתה המוחלט), או עד למועד פקיעת תוקף הצעות מכר כמותיות כאמור, לפי המוקדם.

 

לשם הדוגמא: לקוח שיבצע רכישה כמותית של 2 משקפי שמש במסגרת הצעת המכר הכמותית של 50% הנחה על הפריט השני בקטגוריית השמש (עפ"י תנאי הצעה כמותית זו), כאשר איזה מהפריטים שעפ"י ההצעה, משתתף גם במבצע זה, יהא זכאי להנחה נוספת של 15%, על המחיר הכולל של העסקה.

 

על אף האמור, לא ניתן יהיה לממש קופונים מכל סוג, במקביל ובנוסף למבצע.

 

4.       הפריטים המשתתפים במבצע:  כל קולקציית דגמי משקפי השמש, המוצגת באתר החברה, לא כולל משקפי שמש אופטיים.  

 

5.       מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע, מלאי מינימאלי של 500 פריטים באתר. מובהר בזאת כי החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הרכב מלאי הפריטים המשתתפים במבצע.

 

6.       תקופת המבצע:  מיום 27.6.22 בשעה 9:00 ועד ליום 28.6.22 בשעה 9:00, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

7.       החזר כספי ו/או החלפות של פריטים שנקנו במבצע: מובהר כי על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש במסגרת המבצע באתר, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו, ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה הסכום ששולם בעבורו בפועל, לאחר ההנחה). כמו כן, במקרה בו נרכשו פריטים מאלו המשתתפים במבצע, במסגרת הצעת מכר כמותית כלשהי (כגון: 50% הנחה על פריט שני בקטגוריית משקפי השמש), לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל ששולם במסגרת ההצעה לבין מחיר המחירון של הפריט הבודד שנותר בידי הלקוח, לאחר ההנחה של ה-15%, ככל ומדובר גם בפריט מבין אלו המשתתפים במבצע), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה הכמותית (כאשר ההנחה הנוספת שעפ"י תקנון מבצע זה, תתאפשר כאמור רק במידה ומדובר בפריט המשתתף גם במבצע זה), והכל בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר.  

 

כמו כן, לשם ההבהרה, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של פריט שני ב-50% הנחה, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 2 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני כל הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך שני הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה, ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר, כאמור). ככל והפריט הנותר בידי הלקוח, הוא פריט מהפריטים המשתתפים במבצע זה, הלקוח יהיה זכאי כאמור להנחה של 15%, בגין הפריט שנותר בידיו, כך שהזיכוי שיקבל יהיה עפ"י החישוב דלעיל, ולאחר ההנחה של ה-15% להם הוא זכאי בגין המוצר שנותר בידיו.

 

8.       מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע באתר, יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ותקנון האופטיקה שבאתר, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.      

9.       על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

10.   מובהר כי תנאי המבצע, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של עורכת המבצע, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של עורכת המבצע.

 

 

 

 

 

 

Close
Loading
Go back to %1