משלוחים והחזרות עם שליח חינם! (בכפוף לתקנון)

קרולינה למקה – Carolina Lemke

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מדיניות פרטיות

1. כללי
1.1. קרולינה למקה בע"מ נמנית על קבוצת הודיס (המורכבת מקבוצת ההחברות/המותגים: הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, אקססורייז (איי.סי.סי אופנה בע"מ), קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (פאלו ריטייל בע"מ), קיקו (טיקיטקה בע"מ) ו-קסטרו מודל בע"מ (להלן יחדיו "הקבוצה" ). הקבוצה מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת https://www.carolinalemke.co.il/ וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן יחדיו "המשתמשים" או "המשתמש"). 
1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הקבוצה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.
1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
1.4. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
2. רישום והעברת מידע לקבוצה
2.1. חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי אמצעי תשלום, מיקומך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כמו כן, ברכישת משקפיים אופטיות (משקפי ראייה), עליך יהיה למסור מידע אשר נחשב למידע רפואי, כגון מספר הראייה וכיו"ב. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא תוכל לבצע רכישה, ללא מסירת מספר הראייה לא תוכל לבצע הזמנת משקפי ראייה, וללא מסירת פרטי מיקום לא תוכל לאתר את הסניף הקרוב אליך באופן אוטומטי (להלן יחדיו "מסירת המידע").
2.2. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם הקבוצה (להלן "הנתונים"), ישמר במאגרי המידע הרשומים של כלל הקבוצה וחברותיה, המשמשים בין היתר למטרות הבאות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
2.3. המשתמש מאשר ומסכים כי המידע שמסר לקבוצה ו/או המידע אשר יאסף עליו אגב רכישת המותגים של הקבוצה, כולם או חלקם, ישמר במאגרי המידע של חברות הקבוצה וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו באתר בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של החברות השונות וכמפורט בס"ק 2.2 לעיל.
2.4. ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך.
2.5. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של הקבוצה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
3. איסוף ושימוש במידע
3.1. הקבוצה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי. 
3.2. בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאית הקבוצה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי. 
3.3. כמו כן, רשאית הקבוצה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהקבוצה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לקבוצה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה הקבוצה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הקבוצה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.
Cookies
3.5. ידיעתך – האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע. 
3.6. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.7. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – 
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת - https://www.facebook.com/policies/cookies/. 
3.8. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
4. מסירת מידע לצד שלישי
4.1. הקבוצה, וכל אחת מהחברות הכלולות בה, תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
4.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
4.1.2. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר;
4.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם הקבוצה, או עם אחת או יותר מהחברות בה;
4.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;
4.1.5. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי הקבוצה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.
4.1.6. בשל צו שיפוטי המורה לקבוצה, או לאחת מהחברות הכלולות בה, למסור את המידע לצדדים שלישיים;
4.1.7. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הקבוצה, ו/או אחת או יותר מהחברות הכלולות בה, ו/או מי מטעמה;
4.1.8. בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, או אחת מהחברות הכלולות בה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של הקבוצה, או מי מהכלולות בה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
4.1.9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה הקבוצה, או אחת או יותר מהחברות הכלולות בה, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הקבוצה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
5. אבטחת מידע
5.1. הקבוצה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
5.2. הקבוצה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והקבוצה.
5.3. הקבוצה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי הקבוצה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, הקבוצה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
5.4. כך, הקבוצה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת הקבוצה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הקבוצה וכי ידוע למשתמש שהקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
5.5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
6. יצירת קשר בנושא פרטיות
6.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל הקבוצה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
6.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת - [email protected] 
6.3. בכל תכתובת לקבוצה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. הקבוצה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
1.  אני מסכים לקבלת דיוור פרסומי מהחברות בעלות המותגים:
     הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, טיקיטקה וקסטרו, במייל, מסרונים, או כל מדיה אחרת.
2.  אני מסכים שהמידע שמסרתי ושיאסף אודותי, אגב שימוש באתר, ישמר במאגרי המידע של החברות, וישמש, בין היתר, להתאמה אישית של מסרים פרסומיים ושל חווית הלקוח בעת שימושי באתר, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות.


תקנון אתר הסחר של קרולינה למקה

מדיניות פרטיות תנוסח בנפרד (לינק למדיניות יופיע בתקנון זה)


1.  הגדרות:


1.1

"האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.carolinalemke.co.il אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.


1.2

"החברה"- חברת קרולינה למקה בע"מ ח.פ. 514531185 מרחוב העמל 24, ראש העין.


1.3

"המוצרים": המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.


1.4

"משתמש": כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור בסעיף 4.1 להלן.


1.5

"מזמין": משתמש אשר בחר בעמוד ההזמנה באתר, את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים, כאמור בסעיף 6.1.2 להלן.


1.6

"חנויות הרשת": סניפי הרשת שאינם סניפים מקוונים ו/או אינטרנטים, כי אם סניפים פיזיים, בין אם ממוקמים בארץ ובין אם בחו"ל.


1.7

"חנויות הרשת באילת": סניפי הרשת בעיר אילת, אשר בשל חוק מס ערך מוסף, חלים כללים מיוחדים בעת החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו בהן מחוץ לאילת ולהיפך.  

2.  מבוא:


2.1

התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם, והוא יחול על כל שימוש והזמנה שיעשו באתר.    

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.  

החברה תהא רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו טרם עריכת השינוי. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.


3. פרשנות :


3.1

ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.


3.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – למעט במקרה בו פורסם תקנון מיוחד בהקשר לפעילות כלשהי באתר, כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד, כאשר במקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד, ככל שעולה סתירה בין הוראות התקנון המיוחד להוראות תקנון זה.  


3.3

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.  


3.4

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

4. השימוש באתר


4.1

רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:


4.1.1

מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע הזמנה באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר.  

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר. אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.


4.1.2

מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית ברשת האינטרנט, ובעל כתובת למשלוח בישראל.


4.1.3

מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו/או בעל חשבון באתר  .paypal
רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת PayPal.


מובהר כי לחברה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPalו/או בכרטיסי אשראי מסוימים.  


4.1.4

מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסויימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 16.1 להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.


4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:


4.2.1

המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.

4.2.2

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.

4.2.3

המשתמש הקליד לאתר ו/או מסר לחברה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדוייקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון.  

4.2.4

המשתמש ביצע במעשה או במחדל, או ניסה לבצע, דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בהנהלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי.  


4.3

החברה, תהא רשאית, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות המוצרים הקיימים בו, וכן תהא רשאית לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש ו/או למזמין, מראש.5. המוצרים והמחירים באתר


5.1

המוצרים המוצעים למכירה באתר הם משקפי שמש ואביזרים נלווים של המותג "קרולינה למקה ברלין".

סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים (לרבות משקפיים אופטיים) לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.  

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים באתר, בחנויות הרשת של החברה, ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידי החברה בחנויות הרשת.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו/או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, ולא ישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן.

כמו כן, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה. מבצעים שיונהגו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה ברשת חנויות החברה.

כמו כן כל מבצע שחל בחנויות הרשת או איזו מהן, אינו כולל בהכרח מכירות בחנות האתר ומשכך על המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע כלשהו שראה בחנויות הרשת או בפרסום כלשהו, ובאם לאו. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.

תמונות המוצרים שבאתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים מהאתר בפועל.

רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון, לרבות ההוראה בדבר טעות סופר שבסעיף 12.2 להלן.

המזמין יהא מנוע מלטעון כי ישנה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר שקיבל בפועל, במשמעות סעיפים 8.4-8.6 להלן, למעט במקרים הבאים:

  1. במקרה שבו שם הדגם של המוצר שקיבל שונה משם הדגם שהוזמן באתר.

  2. במקרה שבו צבעו של המוצר שונה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר (הצבע הנקוב מילולית בהזמנה, ולא הצבע המשתקף מן התמונה). מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה המופיעה באתר, לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל, לא ייחשבו כאי התאמה כאמור.

יובהר כי במקרה של קבלת מוצר שאינו תואם להזמנה, כאמור בסעיפים 1-2 שלעיל, או במקרה של קבלת מוצר פגום, יהיה זכאי המזמין, בכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם, לביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, להחלפת המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, בהתאם לבחירתו של המזמין.

למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.


6. רכישת המוצרים באתר


6.1

רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא:


6.1.1

בשלב הראשון, יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך המוצרים המוצעים למכירה בדף ההזמנה שבאתר (להלן: "דף ההזמנה"), באמצעות לחיצה עליהם. המשתמש יידרש לבחור את הדגם המבוקש והצבע המבוקש, בהתאם להוראות באתר.

המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת. בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה.


6.1.2

לאחר אישור ההזמנה, יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממנו באתר, לרבות שמו, מספר תעודת הזהות שלו (ככל שתתבקש), כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו, או לחילופין, במידה והמשתמש מעוניין לבצע את הרכישה באמצעות PAYPAL, ללחוץ על הקישור לאתר PAYPAL ולבצע את כל הפעולות הנדרשות באתר PAYPAL לצורך ביצוע החיוב בגין הפריטים הנבחרים. הפעולות המתבצעות באתר PAYPAL, או בחשבון המשתמש שלו ב- PAYPAL, התשלום בגין הרכישות וכל עניין אחר הנוגע לחשבון PAYPAL, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובמישור היחסים שבינו לבין PAYPAL  בלבד.

הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות הקשורות בחוויית המשתמש באתר וכיוצ"ב, כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת לצד תקנון זה. משכך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באופן שבו לא יהיה על המשתמשים להקליד את הפרטים שנתן לצורך הרכישה בשנית, בעת ביצוע רכישות חוזרות.

במקרה כזה, תזהה המערכת את המשתמש, החל מכניסתו השנייה לאתר ואילך, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה- IP  שלו, COOKIES או בכל דרך אחרת.

יובהר כי גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תעשה באמצעות כרטיס אשראי) .

רק לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל- יהפוך המשתמש למזמין.

לא ניתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון, או בכל דרך אחרת, כחלופה להקלדתם לאתר.  

להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות, על כל משתמש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים ונכונים.

החברה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

בעצם מילוי הפרטים מביע כל משתמש את הסכמתו למשלוח חומר דיוור שיווקי ו/או פרסומי ו/או כל חומר אחר על ידי החברה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או לכתובת מגוריו ו/או  למשלוח מסרונים ישירות למכשיר הטלפון הנייד שלו והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה (קישור) ולסייגים ולתנאים המופיעים לצד אישור הלקוח לקבלת דיוור פרסומי כאמור.  

יובהר, כי הנהלת האתר והחברה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 15 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג.

6.1.3

לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים ו/או ביצוע כל הפעולות הנדרשות כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל יישלח למזמין בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתו. אישור זה יעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, ואין לראות בו משום אישור סופי לעסקה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לאספקת המוצר.


6.2

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:


6.2.1

נתקבל בחברה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש, או מחברת paypal.

6.2.2

המוצר/ים המבוקש/ים, נמצא/ים במלאי  החברה.

6.2.3

מענו של המזמין נמצא תחת אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברת השליחויות.

6.2.4

אין כל סיבה אחרת לאי השלמת עסקת הרכישה.


6.3

מניין הימים למשלוח המוצר שהוזמן, כאמור בדף ההזמנה, יחל רק עם קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין כי העסקה בוצעה והושלמה.


6.4

היה ואיזה מן התנאים כאמור בס"ק 6.1 ו/או 6.2 לעיל לא התקיים (המשתמש לא מילא את כל פרטי ההזמנה ו/או לא מילא את כל הפרטים האישיים שלו, כפי שנדרש ו/או  לא ניתן אישור חברת האשראי ו/או חברת paypal לעסקה ו/או נמצא כי מענו של המזמין לא נמצא במפת החלוקה של החברה ו/או המוצר אינו נמצא במלאי החברה ו/או בשל כל עניין אחר המצוין שם) לא תחשב העסקה כמאושרת, ותבוטל באופן אוטומטי.

על מנת להשלים את העסקה במקרה כזה- יהא על המשתמש להיכנס שוב להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מוצר חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר- הכל לפי לפי העניין.

מובהר כי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה כלשהי על אי השלמת העסקה, בשל איזה מן הגורמים המנוים לעיל. במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו אזל/ו  מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המזמין לא מופיעה במפת החלוקה של החברה, תעשה החברה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה, כאמור בפסקה הקודמת לעיל.


6.5

היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על ביצועה כאמור בסעיף 6.1.3 שלעיל, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין,  אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.7. משלוח דואר פרסומי


7.1

בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים, לרבות, שם, מען וכתובת דוא"ל. על כן, מצהיר בזאת המשתמש כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו לחברה במסגרת תהליך ההזמנה באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו.


7.2

בעצם מילוי הפרטים הנ"ל מביע כל משתמש את הסכמתו לכך שפרטיו יכללו במאגר שינוהל ע"י החברה ו/או ע"י צד ג' עמו תתקשר החברה לשם כך, וכן למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ו/או כל חומר אחר על ידי החברה ו/או צד ג' כאמור, לכתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או לכתובת מגוריו ו/או  למשלוח מסרונים ישירות למכשיר הטלפון הנייד שלו, הכל למעט אם הסיר את סימון ה-V  מהתיבה (check box) הייעודית המופיעה בסוף עמוד ההזמנה.  לברר מול עליזה באיזה שלב של ההזמנה מופיעה התיבה הייעודית.

המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו לא יסיר את הסימון כאמור לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל.  

המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור לעיל, בכל עת, על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה ו/או לצד ג' כאמור, בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר כאמור לעיל.


7. אספקת המוצרים


7.1

החברה תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת- וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי או paypal בלבד, כאמור.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים, קרי יום א-ה, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.


7.2

ההזמנה תסופק באמצעות משלוח לבית הלקוח ו/או לכתובת אחרת שתצוין על ידו בהזמנה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין כי העסקה בוצעה כמפורט בסעיף 6.3, וזאת באמצעות חברת שליחויות ו/או שליח (להלן: "חברת השליחויות" ו/או "גוף השילוח").

 

בעמוד ההזמנה, יהיה על המזמין להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה. עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות.
למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה, בקשר לשינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה.  

 

 

המזמין מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הן בכל הקשור בתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה בו יחול עיכוב באספקת ההזמנה למזמין ע"י חברת השליחויות ו/או השליח, לאחר העברתה ע"י החברה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במזמין, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת).

המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הנה תנאי לאספקתה. באחריות המזמין בלבד, לוודא כי תיאום כאמור בוצע מול חברת השליחויות, ולחברה לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בגוף השילוח ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.


7.3

דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר. המזמין יחויב בתוספת דמי המשלוח במעמד החיוב בגין המוצר, בסיום ההזמנה.

מובהר כי דמי המשלוח, בהם יחוייב המזמין, כאמור בסעיף 7.1 לעיל, לא יוחזרו לו, גם במקרה של ביטול העסקה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, למעט אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, מחמת אי התאמה, כהגדרתה בסעיף 5.1 לעיל, ו/או פגם במוצר ו/או מחמת ביטולה של העסקה בתנאים שבסעיף 8.7 שלהלן.    

למען הסר ספק יובהר כי המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי חברת השליחויות או נשלח לביתו, במעמד ביטול העסקה.


7.4

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.

כמו כן לא יהיו החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.


7.5

באזורים המוגבלים לגישה מבחינת החברה תהא החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המזמין, וקבלת הסכמתו לכך.

כמו כן, ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא החברה רשאית לספק למזמין את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המזמין לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המזמין), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המזמין.


7.6

התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל שהחברה תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל) או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המזמין.


8. ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה

8.1

המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), ככל שהן  חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.


8.2

ביטול עסקה על ידי המזמין ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם- וזאת בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, ושלא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי מחיר.
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות paypal יראו במזמין כמי שביצע את הביטול במועדים הנדרשים דלעיל, רק במידה וישלים את שלושת הפעולות המפורטות בסעיף 8.6 להלן בתוך המועדים הנ"ל.


8.3

בוטלה העסקה על ידי המזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר כאמור, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה, כאמור בסעיף 8.5 להלן.

השבת התמורה, בגין מוצר שנרכש באמצעות paypal תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 8.6 להלן.

מתוך החזר התמורה יקוזזו דמי טיפול בשיעור של 5% מהתמורה, או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הטיפול")- וזאת למעט אם המוצר הוחזר מחמת היותו פגום ו/או מחמת אי התאמה כהגדרתה בסעיף 5.1 לעיל, ובתנאי שהחברה אישרה את הפגם ו/או את אי ההתאמה- שכן אז לא יחויב המזמין בדמי טיפול כאמור.


8.4

השבת מוצר אשר נרכש באמצעות כרטיס אשראי, תעשה על ידי המזמין, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחד מסניפי הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים (ככל שישנם), ולמעט לסניפי אילת.

זיכוי המזמין, במקרה של החזרת המוצר כאמור, ייעשה במעמד החזרת המוצר לסניף, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לדין, וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 8.2 לעיל.


8.6

השבת מוצר שנרכש באמצעות paypal, תעשה על ידי המזמין באופן עצמאי, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחד מסניפי הרשת. ביטול עסקת PAYPAL כאמור לעיל, תעשה בכפוף להצגת  אישור ההזמנה (המתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש באתר באמצעות PAYPAL)  וכן חשבונית עסקה, אשר יוצגו במעמד ההחזרה למחסן.

מובהר כי עם קבלת המוצר על ידי החברה באחד מסניפי הרשת כאמור, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין, ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר (קרי, תכולת החבילה שנשלחה ו/או נמסרה על ידי המזמין לאחד מסניפי החברה) תואם לחשבונית העסקה, ובכפוף למצב המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8.2 לעיל, תעביר החברה ל-  paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי paypal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי paypal.


8.7

על אף האמור בסעיפים 8.2-8.6, בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים יהא המזמין זכאי להחזרת המוצר על חשבון החברה, באמצעות שליח מטעמה, שיאסוף את המוצר מבית המזמין, או מכתובת אחרת שימסור המזמין, ללא חיוב בדמי טיפול:

  1. המזמין פנה למחלקת שירות הלקוחות של החברה ויידע אותה בדבר רצונו להחזיר את המוצר, בתוך 48 שעות לכל היותר ממועד ביצוע הרכישה באתר.

  2. כתובת הלקוח או הכתובת החלופית ממנה יבקש המזמין לבצע את האיסוף, נמצאת במפת החלוקה של חברת השליחויות.

  3. המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ותווית המחיר שלו לא הוסרה.

בוטלה העסקה על ידי המזמין כאמור, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול ע"י המזמין, לשירות הלקוחות של החברה.

מובהר כי במקרה של החזרת מוצר כאמור בס"ק זה, בעסקה שבוצעה באמצעות paypal, הרי  שעם קבלת המוצר על ידי החברה מחברת השליחויות, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין, ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר (קרי, תכולת החבילה שנמסרה על ידי המזמין לשליח) תואם לחשבונית העסקה, תעביר החברה ל-  paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי paypal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי paypal.


8.8

מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה (על תתי סעיפיו) חלות אך ורק במקרה של ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, באופן המפורט לעיל, ואינן חלות על עסקאות שבוצעו באופן פרונטלי- מול נציג החברה באחת מחנויות הרשת, לגביהם יחולו הוראות המדיניות החלפות והחזרות המפורסמת בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט של החברה.


8.9

  • בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין כספו, על ידי זיכוי כרטיס האשראי/ זיכוי חשבון הפייפל, בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין.


8.10

מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו זוג שני ב-50% הנחה, או כמו 2 זוגות ב-400 ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי המבצע.      


9. החלפת מוצרים                  


9.1

החלפת מוצרים תעשה על ידי המזמין בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר  כנגד הצגת חשבונית עסקה וזאת בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, וכי תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר שלו לא הוסרה.


9.2

החלפת המוצר תעשה בכל סניפי החברה, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם), ולמעט סניפי אילת- ולא באמצעות האתר עצמו.

החלפת המוצר תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי החברה בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה, ובכפוף להצגת חשבונית עסקה.


9.3

כנגד החזרת המוצרים, על פי סעיף 9.1 לעיל, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, שווה ערך, אם קיים במלאי, או שיינתן שובר זיכוי, לניצול באחד מסניפי הרשת, בתוקף של שנתיים מיום מסירתו.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר בחנויות הרשת שלה. כמו כן, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה, ובסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה בפרט, ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו שנרכש על ידו באתר.


9.4

קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 8.10 שלעיל.


9.5

המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית  לאחד מסניפי החברה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה.


9.6

למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.


10. ביטול עסקה על ידי החברה

10.1

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:  


 

10.1.1

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או בכלל.


 

10.1.2

במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר לבית המזמין, שצוין בדף ההזמנה, או בהודעה שנמסרה למזמין.  


 

10.1.3

במידה ולאחר שנשלחה למזמין הודעה על השלמת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן (לרבות סוג העדשות ו/או מידתם) אזל מהמלאי. במקרה כזה, יהיו החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה .  

מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה, וחיוב כרטיס האשראי או חשבון ה-paypal של המזמין, לא תחשב העסקה כעסקה שהושלמה- וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.2 לעיל, ועל כן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה.


 

10.1.4

במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.


 

10.1.5

במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב.  


10.2

בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר.


10.3

בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 8.4 ו- 8.8 לעיל, לעניין החזרת כספי המזמין.

12. הגבלת אחריות


12.1

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות תקנון paypal.   


12.2

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר  ו/או מי מטעמם לא יחוייבו בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.


12.3

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו בפועל למזמינים, לרבות הבדלים בגוונים והמזמין יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך.


12.5

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי חברה ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.  


12.6

הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המזמין, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או  תקלות במערכת ה-paypal וכל גורם אחר של כוח עליון.


12.4

יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם  באחריות כלשהי העולה על כפל שווי המוצר הנרכש.

כמו כן, לא ישאו הנהלת החברה ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למזמין, מכל סיבה שהיא.


13. שיפוי


13.1

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או הנהלת החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.


14. קניין רוחני


14.1

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, ובכל המופיע בו, הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה  והסכמתה של החברה מראש ובכתב.

השם "קרולינה למקה" וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו- בין אם רשומים ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 

15. אבטחת מידע


15.1

הנהלת האתר והחברה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות  לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר) - בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.  החברה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר זה. מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגות המשתמשים באתר בין נשים וגברים, וכדומה), ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.   


16. שירות לקוחות


16.1

מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, וכן מענה לפניות מזמינים בעניין החזרת מוצרים בהתאם לאמור בסעיף 8.7 שלעיל, ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 1-700-55-00-77 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.

יובהר כי לא ניתן יהא לפנות למרכז שירות הלקוחות לשם מסירת פרטים, לצורך ביצוע עסקה, כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל, וכי עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.   


17. ברירת דין ומקום שיפוט:


17.1

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.


18. כללי


18.1

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק ההוראות והתנאים שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה וו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם.

 

 


18.2

רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.